Покана за публична защита

      Коментарите са изключени за Покана за публична защита

КАТЕДРАТА ПО РУСКА ФИЛОЛОГИЯ
ВИ КАНИ НА ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
на
БОРЯНА ТЕНЧЕВА ТЕНЧЕВА
на тема:
ФРАЗЕОЛОГИЗМИТЕ В РЕКЛАМНИТЕ ТЕКСТОВЕ
(ВЪРХУ МАТЕРИАЛ ОТ РУСКИ ЕЗИК В СЪПОСТАВКА
С БЪЛГАРСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК)

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки
Професионално направление: 2.1. Филология
Докторска програма: Славянски езици
(Лексикология на съвременния руски език)

Научен ръководител: проф. д-р Стефка Георгиева.
Откритото (заключително) заседание ще се проведе на 06.07.2017 г. (четвъртък) от 14:30 ч. в зала „Компас“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ – Ректорат.