Доц. д-р АТАНАСКА ТОШЕВА

 • Доц. д-р Атанаска Тошева

  Катедра по руска филология
  Филологически факултет
  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
  ул. Цар Асен  24
  Пловдив 4000

  Тел.:  (++359) 32 /261 451

  E-mail:  asyatosheva@gmail.com

  Област на научната квалификация

  История на руския и българския книжовен език и книжовна култура, историческа граматика на руския език, църковнославянски език, историческа и съвременна лексикография на руския и българския език, теория на езика, лингвокултурология.

  Образование

  2007 – Доктор по филология: Защитена дисертация по научна специалност 05.04.18   “Славянски езици” – ВАК

  1977 – 1981 – Магистър: Специалист по руски език и литература; Преводач;  Специалист по български език – Софийски университет “Св. Климент Охридски”

  1973 – 1977 – Средно образование: гимназия с преподаване на руски език “Иван Вазов” в гр. Пловдив

  Професионална кариера

  2020 – Доцент по Историческа граматика на руския език и История на руския книжовен език в Катедрата по руска филология при ПУ “Паисий Хилендарски”.

  1997 – 2020 – Главен асистент по Историческа граматика на руския език и История на руския книжовен език в Катедрата по руска филология при ПУ “Паисий Хилендарски”.

  1994 – 1997 – Старши асистент по Историческа граматика на руския език и История на руския книжовен език в Катедрата по руска филология при ПУ “Паисий Хилендарски”.

  1989 – 1994 – Асистент по Историческа граматика на руския език и История на руския книжовен език в Катедрата по руска филология при ПУ “Паисий Хилендарски”.

  1988 – 1989 – Преподавател по руски език в Катедрата по чужди езици при ПУ „Паисий Хилендарски“.

  1983 – 1988 –  Хоноруван асистент по руски език – практически курс в Катедрата по руски език и литература при ПУ “Паисий Хилендарски”.

  1981 – 1983 – Учител по руски и български език и литература в ОУ „Христо Ботев“ с. Мраченик, окр. Пловдивски.

  Членства

  МАПРЯЛ

  Дружество на русистите в България

  Владеене на чужди езици

  руски (разбиране, говорене, писане) – свободно ниво на владеене

  английски (разбиране, говорене, писане) – самостоятелно ниво на владеене

  немски (разбиране, писане) – основно ниво на владеене

 • Преподавателска дейност:

  Лекционни курсове

  Магистърски програми

  • Проблеми на сравнително-историческото езикознание (магистърска програма „Актуална русистика”)
  • История на българската култура (магистърска програма „Културни и социални дейности в туризма”)

  Бакалавърски програми

  • Историческа граматика на руския език (бакалавърска програма Руска филология)
  • История на руския книжовен език (бакалавърска програма Руска филология)
  • Старобългарски език (бакалавърска програма Български език и английски език, Български език и история – филиал Смолян)
  • Фонетика на съвременния руски език (бакалавърска програма Руска филология, Български език и руски език, Приложна лингвистика, Лингвистика с маркетинг, Лингвистика и бизнес администрация, Лингвистика и информационни технологии)
  • Функционална граматика на руския език (избираема дисциплина в бакалавърска програма Руска филология, Български език и руски език)
  • Лингвистични аспекти на бизнес, административната и правна уредба (руски език) (избираема дисциплина в бакалавърската програма Руска филология)
  • Бизнес комуникация (руски език) (избираема дисциплина в бакалавърска програма Руска филология, Български език и руски език, Руски език и западен език, Приложна лингвистика)
  • Основи на деловото общуване – руски език за нефилолози (бакалавърска програма Международни икономически отношения)

  Семинарни занятия

  • по историческа граматика на руския език (бакалавърска програма Руска филология)
  • по история на руския книжовен език (бакалавърска програма Руска филология)
  • по старобългарски език (бакалавърска програма Български език и английски език, Български език и история – филиал Смолян)
  • по фонетика на съвременния руски език (бакалавърска програма Руска филология, Български език и руски език, Приложна лингвистика, Лингвистика с маркетинг, Лингвистика и бизнес администрация, Лингвистика и информационни технологии)
  • по руски език на деловото общуване (бакалавърска програма Международни икономически отношения)

  Упражнения

  • по руски език – граматика, превод, писмена култура – за филолози (бакалавърски програми Руска филология, Руски език и български език, Руски език и западен език, Приложна лингвистика с руски език)
  • по руски език за нефилолози (бакалавърска програма Международни икономически отношения)
  • практикум по руски език (магистърска програма „Културни и социални дейности в туризма”)
  • по руски език за филолози (за студенти от лингвистичен клуб „Борис Симеонов” при ПУ „Паисий Хилендарски”)

  Участие в редакционни колегии

  • Руско-български и българо-руски речник (автор Р. Чобанова – изд. Колибри, 2007) – редактор
  • Руско-български и българо-руски речник (автор Р. Чобанова – изд. Колибри, 2010) – редактор
  • Лексикография. Язык. Речь. Сборник статей памяти Анны Липовской (УИ „Св. Климент Охридски“, 2013) – съставител
  • Анна Липовска. Избранное (УИ „Св. Климент Охридски“, 2016) – съставител

  Участие в проекти

  • Иновации в изследванията на руския език, литература и култура, 2005-2006 (финансиран от Фонд научни изследвания при ПУ)
  • Нов тематичен руско-български речник, 2007–2008

  (финансиран от Фонд научни изследвания при ПУ)

  • Нов тематичен българско-руски речник, 2009–2010

  (финансиран от Фонд научни изследвания при ПУ)

  • Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда – 2013-2015

  (Министерство на образованието и науката с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейски социален фонд)

  • Студентски практики – 2007-2013

  (Министерство на образованието и науката с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейски социален фонд)

  • От идеята за историята през националното, космополитното и глобалното: преписите и преправките на „История славянобългарска“ и културно-идентификационните модели на ХVІІІ – ХХІ век – 2013-2014

  (финансиран от Фонд научни изследвания при ПУ)

  Административна дейност

  • Ръководител на магистърска програма „Актуална русистика“
  • Отговорник по научната дейност в Катедрата по руска филология
  • Администратор на сайта на Катедрата по руска филология до 2015 г.
  • Член на атестационната комисия на Филологическия факултет до 2015 г.
  • Член на организационния комитет за провеждане на Паисиевите четения 2012, 2016 г.

 • Книги и монографии

  Езикът на „История во кратце о болгарском народе славенском” на йеросхимонах Спиридон (1792 г.) в контекста на езиковата ситуация в България през втората половина на XVIII век. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”  Пловдив, 2009, 301 с., ISBN: 978-954-423-562-8

  Първа Харитонова преправка на „История славянобългарска” (Змеево, 1831). Оригинален текст, превод и изследване. Издателско-полиграфически комплекс „Жанет-45”, 2015, 477 с., ISBN: 978-619-186-116-3 (превод на съвременен български книжовен език, литературно-исторически бележки, индекс на личните имена, етнонимите и топонимите)

  Научни статии

  Публикувани в България

  К вопросу о простых претеритальных форм глагола в Новгородских грамотах на бересте XI – XV вв. В:  Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т. 29, кн. 1, 1991 – Филологии, с. 281 – 287

  Проблема праславянского глагольного словообразования и его рефлексы в староболгарском и древнерусском языках. В: Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т. 29, кн. 1, 1991 – Филологии, с. 263 – 270  (в съавторство със Стефан Ковачев)

  К вопросу о функционировании простых претеритов в древнерусском языке (на материале Успенского сборника XII – XIII вв.). В: Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т. 31, кн. 1, 1993 – Филологии, с. 231 – 235

  К вопросу о реконструкции генезиса настоящего/будущего времени в славянских языках (глаголы состояния). В: Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т. 31, кн. 1, 1993 – Филологии, с. 191 – 198  (в съавторство със Стефан Ковачев)

  Простые претеритальные формы глаголов чувства в древних славянских памятниках письменности. В: Шестой международный симпозиум МАПРЯЛ 1994. Доклады и сообщения. Велико-Тырново, 1995, с. 72 – 75

  Некоторые наблюдения над переводом метафор в языке Эмилияна Станева. В: Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т. 32, кн. 1, 1994 – Филологии, с. 249 – 252  (в съавторство с Радка Чобанова)

  “Знаете ли български?”… за да ви научим на руски. В: Езиково обучение и актуални проблеми на езиковата култура. Смолян, 1995, с. 30 – 35  (в съавторство с Майя Кузова)

  К проблеме функционирования болгарского литературного языка в XV в. В: Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т.33, кн. 1, 1995 – Филологии, с. 51 – 54

  Някои наблюдения върху езика на Евангелието в България и Русия през XV – XVI в. В: 120 години от Априлското въстание. Научно-тематичен сборник от доклади на Юбилейна научна сесия 22 – 23 май 1996 г. Т. 3. Военни, социални и хуманитарни науки. ВВВУ “Г.Бенковски” Долна  Митрополия, 1996, с. 470 – 475

  Некоторые особенности именного словоизмнения в языке богослужебной литературы XV – XVI вв. (на материале Тырговищкого печатного четве-роевангелия и Острожской библии). В: Лингвистические и культуроведческие аспекты русского языка в сопоставлении с родным. Доклады международной конференции МАПРЯЛ 11 – 14 октября 1996 г. Пловдив, 1997, с. 206 – 208

  Някои особености в склонението на съществителните от мъжки род в “История во кратце о болгарском народе славенском” на йеросхимонах Спиридон. В: Русский язык. «Проблемы истории, теории и методики преподавания». Сборник трудов, посвященных 30-летию Шуменского университета и 120-летию педагогического образования в Шумене. Шумен. 2002, с. 65 – 72

  О языке «Истории во кратце о болгарском народе славенском» иеросхимонаха Спиридона (1792 г.). В:  Восьмой международный симпозиум МАПРЯЛ 2002. Доклады и сообщения. Велико-Тырново, 2002, с. 270 – 273

  Историческото повествование на Паисий Хилендарски (1762) и Спиридон Рилски (1792) (езикови особености на наратива). В: Научни трудове на ПУ «Паисий Хилендарски». Том 40, кн. 1, 2002 – Филология. Пловдив, 2002, с. 57 – 63

  Отступления от нормы церковнославянского языка в «Истории во кратце о болгарском народе славенском» иеросхимонаха Спиридона (1792). В: Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шумен, 2003, с. 132 – 136

  За  църковнославянския език на “История во кратце о болгарском народе славенском” (1792) на йеросхимонах Спиридон. В: Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”. Том 41, кн. 1, 2003 – Филология. Пловдив, 2003, с. 211 – 220

  Към лексикалната характеристика на “История во кратце о болгарском народе славенском” (1792) на йеросхимонах Спиридон. В: Динамика языковых процессов: история и современность. К 75-летию со дня рождения профессора Пенки Филковой. София, 2004, с. 64 – 69

  Взаимодействие между традиционното и новото в книжовния български език през втората половина на XVIII в. (върху материал от лексиката на “История во кратце о болгарском народе славенском” (1792) на йеросхимонах Спиридон) В: Научни трудове на ПУ «Паисий Хилендарски». Том 42, Кн. 1, 2004 г. Филология. Университетско издателство «Паисий Хилендарски». Пловдив, 2004, с. 23 – 30

  Лексикалните варианти и книжовната норма в езика на възрожденската книжнина през втората половина на XVIII в. (върху материал от историографията на йеросхимонах Спиридон “История во кратце о болгарском народе славенском” от 1792 г.) В: Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова „Лингвистични дискурси” – Научни трудове на ПУ. Филология. Том 43, кн. 1, сб. А, 2005, с. 101 – 108

  Към въпроса за имамь-конструкциите за изразяване на бъдеще време в историята на българския език. В: По следу учителю. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. Д-р Пеньо Пенев. Пловдив, 2006, с. 109 – 113

  Особенности функционирования церковнославянского языка в Болгарии в конце XVIII – начале XIX векa. В: Конференция МАПРЯЛ «Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры», Сборник докладов, Том I, Болгария, Пловдив 31 октября-3 ноября 2006 г., Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2007, с. 82 – 86

  Отношение церковнославянской письменной традиции XVIII в. к формированию русского и болгарского литературных языков нового типа. В: Материалы XI Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Варна, 17 – 23 сентября 2007 г. Том 3. Русский язык: диахрония и динамика языковых процессов. Функциональные разновидности русского языка. Heron Press, Sofia, 2007, с. 223 – 226

  Реминисценции на православието в езиковото съзнание на българите и руснаците (опит за съпоставка) В: Език, литература, многоезичие. Доклади пред първата национална междууниверситетска конференция, май 2009 г, Издателство на Нов Български Университет, 2011, с. 40 – 51, ISBN: 978-954-535-619-3

  От Вавилонската кула до третото хилядолетие. В: в. Пловдивски университет, бр. 9-10 (394-395), година XXVII от 18 декември 2009 г., с. 4 – 5 и бр. 1-2 (396-397), година XXVIII от 22 февруари 2010 г., с. 4 – 5

  Христианская (православная) лексика как один из компонентов духовной культуры и ее место в языковом сознании русских и болгар В: X Международный симпозиум „Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике” 8 -11 апреля 2010 г. Велико Търново, 2011, с. 521 – 524, ISBN: 1312-3069

  Накъде тече реката на времето или можем ли да прогнозираме бъдещето на езика? В: в. Пловдивски университет, бр. 5 (400), година XXVIII от 20 май 2010 г., с. 6 – 7

  Създаване на тематичен терминологичен речник в сферата на туризма с паралелни съответствия на руски език. – Научно-практически семинар на тема «Чуждият език като средство за интеркултурна комуникация в сферата на туризма» Колеж по туризъм, Варна, 12 ноември 2010 година, с. 41 – 50

  К типологической характеристике славяноболгарского языка второй половины XVIII – начала XIX века. – Паисиеви четения Пловдив 26-30 ноември 2010 г. В: Научни трудове на ПУ. Филология. Том 48, кн. 1, СБ. Б, 2010, с. 214 – 221, ISBN: 0861-0029

  К вопросу о динамике языковой нормы (деминутивы и их лексикографическое представление в русском и болгарском языках) – Русистика: язык, культура, перевод: Сборник докладов юбилейной научной конференции (София, 23-25 ноября 2011 г.) – София: Изток-Запад, 2012, с. 139 – 142, ISBN: 978-619-152-022-0

  О лексикографических и лингвистических возможностях исторического модуля будущего сотово-сетевого словаря. – Лексикография. Язык. Речь.Сборник статей  памяти Анны Липовской – София: Университетское издательство им. Св. Климента Охридского, 2013, с. 150 – 157,  ISBN 978-954-07-3495-8

  Структурно-функционален статус на славянобългарския език („История во кратце о болгарском народе славенском” на йеросхимонах Спиридон) // Езици на паметта в литературния текст . Доклади от годишна конференция на факултет „Славянски филологии”,  СУ „Св. Климент Охридски”,  2013 . Издателство „Фабер” Велико Търново, 2014, с. 541 – 548

  Функциональный статус гибридных вариантов церковнославянского языка во второй половине XVIII – первой четверти XIX вв. (на материале первых историографий болгарского Возрождения)  // Русистика 2013. Сборник материалов международной научной конференции „Русистика XXI века: традиции и перспективы” 11-12 октября 2013 г., г. Шумен. Издателство: Химера, 2013, с. 320 – 331, ISSN 1313-9800

  Структурно-функционален статус на славянобългарския език на „История славянобългарска” (към типологията на хибридните варианти на църковнославянския език) // Проглас. Издание на Филологическия факултет при Великотърновския университете. Университетеско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, кн. 2, 2013 (год. XXII), с. 146 – 162

  Предикативы-каузативы по пути к аналитизму в истории болгарского и русского языков. // МАПРЯЛ 2014. Одиннадцатый международный симпозиум «Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание». Доклады и сообщения. 03 – 06 апреля 2014 г., Велико-Тырново, 2014, с. 385 – 389, ISSN 1312-3069

  Учебният курс „Бизнес комуникация” като избираема дисциплина за студентите, изучаващи руски език.

  Публикувани в чужбина

  Преписите от кръга на Рилската преправка (1825) на „История славянобългарска“ – проекция на книжовноезиковите процеси през първата половина на ХІХ век. // Сб. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської  мови, літератури, культури та історії (15 – 16 травня 2014 р). Збірник тез. Бердянск, БДПУ, 2014, с. 170 – 173

  Научни доклади

  Славянобългарският език на „История славянобългарска” – балкански езикови паралели на прага на Новото време – пътуващ семинар с международно участие „По стъпките на Паисий”, посветен на 250-годишнината от написване на „История славянобългарска”, Крагуевац, Сърбия, 2012

  Славянобългарският език на „История славянобългарска” – .Юбилейни Паисиеви четения „250 години „История славянобългарска” ноември 2012 г.

  Летопись русско-болгарского словарного дела и проект русско-болгарско-русского словаря нового типа. Представяне на монографията на А. Липовска «Русско-болгарская лексикография: традиции и тенденции развития» – (Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009. – 203 с. ) на Кръгла маса: Образцы перевода с русского на болгарский глазами российских и болгарских участников. в рамките на научно-практическия семинар «Обучение переводческому мастерству» ПУ „Паисий Хилендарски” 14-16 декември 2012 г.

  К типологии семантических переходов: связь синхронии и диахронии –  Международна конференция „40 години филологии” в ПУ „Паисий Хилендарски” – Паисиеви четения 11-12 октомври 2013 г.

  Язык бизнеса –  Научно-практически семинар „Обучение переводческому мастерству” для молодых переводчиков-русистов болгарских университетов классического типа с участием русских специалистов 29 ноября – 1 декабря 2013 г. , ПУ „Паисий Хилендарски”

  Гибридные языки – неизбежный этап в становлении современных литературных языков (болгарско-русские параллели) – Международна научна конференция ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ – 30 октомври 2015 г.

  Научни рецензии

  Рецензия на Лённгрен Т. П. Соборник Нила Сорского. В: Болгрская русистика, 2003, 3 – 4, с. 70 – 72  (в съавторство с Пенка Филкова)

  Диалог с руското слово в новия брой на „Славянски диалози”. Рецензия на сп. Славянски диалози. Списание за славянски езици, литератури и култури. Година V – VI, книжка 9. Издание на Филологическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, 2009. В: в. Пловдивски университет, бр. 8 (393), година XXVII от 16 ноември 2009 г., с. 10  – 11

  Преводи

  Превод на руски език на научната студия на доц. д-р Мила Кръстева „Предай нататък!” в Първото фототипно издание на Втора Харитонова преправка на „История славянобългарска” (Чирпан, 1831), Пловдив: ИК „Жанет-45”, 2013

  Превод на руски език на научната студия на доц. д-р Мила Кръстева „Първа Харитонова преправка на „История славянобългарска” (Змеево, 1831). Йеромонах Х. Харитон Рилец“ в Първото фототипно издание на Първа Харитонова преправка на „История славянобългарска” (Змеево, 1831), Пловдив: ИК „Жанет-45”, 2015

 • Дипломанти

  2010

  1. Магистърска програма „Културни и социални дейности в туризма”

  Дипломант Надка Гулева. Тема: Асеновград – културен и религиозен резерват. Перспективи и предложение за развитие на културно-религиозния туризъм в град Асеновград и областта

  1. Магистърска програма „Културни и социални дейности в туризма”

  Дипломант Десислава Тамамджиева. Тема: Културен туризъм – история и съвременно състояние. Възможности за развитие на културен туризъм в Пловдив и   региона

  2011

  1. Магистърска програма „Културни и социални дейности в туризма”

  Дипломант Денис Йовчев. Тема: Развитие на спортния туризъм в град Ямбол

  1. Магистърска програма „Културни и социални дейности в туризма”

  Дипломант Анна Мутафова. Тема: Културно-историческото наследство като основен ресурс за развитие на културния туризъм в област София и Пловдив

  2014

  1. Магистърска програма „Културни и социални дейности в туризма”

  Дипломант Георги Стоянов. Тема: Япония като туристическа дестинация: забележителности, култура, икономическо развитие

  2015

  1. Магистърска програма „Културни и социални дейности в туризма”

  Дипломант Виолета Динчева. Тема: Нови измерения в туризма (Нови форми и тенденции на туристическия пазар)

  1. Магистърска програма „Културни и социални дейности в туризма”

  Дипломант Цветана Петкова. Тема: Спа и балнеология в България. Ресурси, състояние и перспективи

  2016

  1. Магистърска програма „Културни и социални дейности в туризма”

  Дипломант Венета Крачунова. Тема: Българската народна песен – пазител на род и родина през вековете и до днес

  1. Магистърска програма „Превод и интеркултурна комуникация”

  Дипломант Светлана Кузягина. Тема: Особености при превода на историко-лингвистичен научен текст от руски на български език (П. С. Билярски. Судьбы церковнаго языка. Историко-филологическия изслѣдованiя. О средне-болгарскомъ вокализмѣ, по патрiаршему списку лѣтописи Манассiя)