АКТУАЛНА РУСИСТИКА

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА ПО РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

АКТУАЛНА РУСИСТИКА

(езиковедски или литературоведски профил)

(2 семестъра)

 

  • Програмата е насочена към кандидати, ориентирани към хуманитарното знание; проявяващи интерес към руския език, литература и култура; привлечени от възможността за специализация в научноизследователската сфера; устремени към преподавателското поприще;
  • предлага подготовка на висококвалифицирани и конкурентноспособни специалисти в областта на руското езикознание, литературознание и преподаването на руския език;
  • предлага уникалния шанс за избор на профилирано обучение и по-тясна специализация в областта на руския език или литература;
  • прилага интердисциплинарен подход в обучението, съвместяващ филологически, културологични и приложни дисциплини, с цел подготовка на специалисти с широк профил и високо ниво на академична компетентност;
  • включва актуални лекционни курсове по лингвистика, теория на литературата, теория и практика на превода, литературна и езикова комуникация, теория и техника на научното изследване, а така също практикум за усъвършенстване на уменията и знанията по руски език;
  • дава възможност за международен студентски обмен и практика във водещи европейски университети, както и участие в научни проекти, програми и форуми;
  • подготвя специалисти с възможност за продължаване на обучението в докторантура или професионална реализация като научни работници, преподаватели, редактори, журналисти, администратори в различни бизнес и търговски организации, дипломатически, културни, медийни и др. обществени институции.

 Ръководител на програмата – доц. д-р Атанаска Тошева

Административен координатор на програмата – Рада Чобанова; Катедра по руска филология, каб. 1; тел. 032/261-451; e-mail: rada.chobanova@gmail.com.

ТЕМИ ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА