ПРОГРАМА ЗА ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ в МП „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма“

               Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

                        ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

                         Катедра по руска филология

              ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ в МП „ЕЗИКОВО ОСИГУРЯВАНЕ

                    И КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ В ТУРИЗМА“

                   (уч. 2019 / 2020 г.)

 

         П Р О Г Р А М А

               ЗА ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

                     в МП  Езиково осигуряване и културни дейности в туризма“

              (със засилено изучаване на руски език / английски език / немски език / френски език /

                   испански език / италиански език / китайски език / турски език)“

Област на висше образование:                                2.  Хуманитарни науки

Професионално направление:                                 2.1. Филология                                     

Професионална квалификация:                            Експерт по езиково осигуряване и културни                                                                                        дейности в туризма

Образователно-квалификационна степен:           Магистър

 

Държавният изпит в магистърската програма е писмен и продължава 2 часа. Изпитът е във формата на ТЕСТ, общ за всички студенти, семестриално завършили обучението си в програмата (със засилено изучаване на един от предлаганите 8 езика).

Изпитният ТЕСТ включва 5 МОДУЛА, обхващащи основен материал по пет дисциплини от учебния план на програмата: История на българската култура; Културен туризъм; Туроператорска, агентска и транспортна дейност; Хотелиерство и ресторантьорство; Екскурзоводство.

 • Всяка от петте дисциплини е представена с дял (ориентировъчно 8) затворени и отворени въпроси. В цялост изпитът съдържа около 40 въпроса, съответстващи общо на 80 точки.
 • Присъдените точки се посочват след всеки въпрос, който в зависимост от типа и сложността си е оценен с 1, 2, 3 или 4 точки (около 16 точки за модул).

Актуалният вариант на изпитните модули се подготвя от Държавната изпитна комисия.

В деня на изпита студентите с право на завършване (включени в официалния изпитен протокол) получават ИЗПИТЕН ТЕСТ и РАБОТНА КАРТА, в която нанасят своите отговори. Работната карта е структурирана по блокове въпроси от изпитните модули.

При реалното стартиране на изпита се засича времето за изпълнение на изпитните задания.

Резултатите от изпита съответстват на получените точки и ситуирането им в следната схема:

Схема за оценяване:

80 – 70 т. – Отличен (в тези граници са, съответно, 6.00, 5.75, 5.50)

69 – 55 т. – Много добър 5 (съответно, 5.25, 5.00, 4.75, 4.50)

54 – 40 т. – Добър 4 (4.25, 4.00, 3.75, 3.50)

39 – 30 т. – Среден 3 (3.25, 3.00)

под 29 т. – Слаб

 

При установяване на (опит за) преписване изпитът като цяло се смята за компрометиран и работата се анулира.

При установяване на явно преписани една от друга работи се анулират всички такива.

 

КОНСПЕКТ

за Държавен изпит в МП  Езиково осигуряване и културни дейности в туризма

(със засилено изучаване на руски език / английски език / немски език / френски език / испански език / италиански език / китайски език / турски език)“ [1]

  Модул А. ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

 1. Фактори, оказващи въздействие върху формирането и развитието на културата. Периодизация на българската култура.
 2. Проблеми на генезиса. Първоизточници на българската култура.
 3. Формиране на етническата идентичност на българската култура. Българската християнска култура.
 4. Потенциал и постижения на българската култура през Средновековието.
 5. Българската култура през 15 – 17 век.
 6. Българската култура през Възраждането 18 – 19 век. Особености на прехода от средновековна към модерна култура. Формиране на възрожденската интелигенция.
 7. Културата на буржоазното общество в България 1878 – 1944 г. Институционализиране на българската култура в условията на свободното държавно развитие. Балансиране между националната самобитност на българската култура и нейното европеизиране и модернизация.
 8. Съвременна българска култура. Проблеми, тенденции, насоки на развитие.

Модул Б. КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

 1. Основни понятия в туризма. Обект и предмет на културния туризъм. Културни ценности и културно наследство.
 2. Нормативна уредба касаеща културното наследство.
 3. Хофстеде и българската култура.
 4. България като дестинация за културен туризъм. Туристическо райониране – райони, специализации.
 5. Праисторическо, тракийско, римско, османско, арменско, еврейско и руско културно наследство на Пловдив.
 6. Европейски столици на културата.

 

Модул В. ТУРОПЕРАТОРСКА, АГЕНТСКА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

 1. Класификация на туристическите агенции.
 2. Основни дейности на туристическата агенция.
 3. Туристически продукт.
 4. Видове туристически пътувания.
 5. Туроператорът като субект на туристическия пазар.
 6. Характеристика на дейността на туроператора.
 7. Профил на работа на туроператора.
 8. Анализ на средата на действие на туроператора.
 9. Разработване на организирано туристическо пътуване с обща цена.
 10. Определяне на общата цена на организирано туристическо пътуване.
 11. Функции и задачи на туристическия агент.

 

Модул Г. ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

 1. Класификацията на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.
 2. Категоризация на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.
 3. Материално-техническа база на хотелиерството.
 4. Организация на работа в хотела. Функционален проект на организация на хотел.
 5. Технология и организация на обслужването в преден офис.
 6. Технология и организация на резервирането в хотела.
 7. Обслужване на гостите по време на пребиването им в хотела.
 8. Материална база на търговската дейност в заведенията за хранене и развлечение.
 9. Организация на обслужване в заведенията за хранене и развлечения със сервитьори.
 10. Организация на обслужването в заведенията за хранене и развлечения с храна и напитки.

 

Модул Д. ЕКСКУРЗОВОДСТВО

 1. Историческо развитие на екскурзоводската дейност в България.
 2. Етапи на възникване на екскурзоводството в България.
 3. Организация на екскурзоводската дейност.
 4. Видове екскурзии.
 5. Професионални качества и умения на екскурзовода.
 6. Функции и задачи на екскурзовода като представител на туроператора.
 7. Екскурзионна методика. Цели и задачи на екскурзията. Технология за подготовка и провеждане на екскурзия.
 8. Характеристика на основните видове екскурзоводска дейност.
 9. Особености на екскурзоводското обслужване при пътуване с различни видове транспортни средства.

ЛИТЕРАТУРА

 

Модул А. ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

 1. Аретов, Н. Българското възраждане и Европа. С., 1995
 2. Бешевлиев, В. Първобългарите, бит и култура. С., 1981
 3. Божилов, И. Културата на Средновековна България. С., 1996
 4. Генчев, Н. Българската култура XV – XIX век. С., 1988
 5. Генчев, Н. Културни влияния върху българското възраждане. С., 1971
 6. Даскалов, Р. Между „Изтока” и „Запада”. Български културни дилеми. С.: ЛИК, 1998
 7. Димитров, Б. Българската християнска цивилизация и българските манастири. Фондация КОМ, 2007
 8. Дуйчев, И. Проучвания върху средновековната българска история и култура. С., 1981
 9. Радева, М. Културната политика на българската държава, 1885 – 1908. 2 изд. С., 2002
 10. Изпратени лекционни материали за подготовка на изпита по „История на българската култура“

Модул Б. КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

 1. Вакарелски, Х. Етнография на България. С.: Наука и изкуство, 1974
 2. Колев, Н. Българска етнография. С.: Наука и изкуство, 1987
 3. Лекционен курс по “Културен туризъм”, 2019/20, доц. Обрешков.
 4. Обрешков, И. Национално значими културно-исторически дестинации: Сливнишката позиция. Пловдив: УИ „П. Хилендарски“, 2015. ISBN 978-619-202-105-4
 5. Обрешков, И. Организация и управление на туристически информационни центрове. Пловдив: УИ „П. Хилендарски“, 2017, ISBN 978-619-202-293-8
 6. Пеев, П., Обрешков И. Въведение в туризма. Пловдив: УИ „П. Хилендарски“, 2014. ISBN 978-954-423-910-7
 7. Пеев, П., Обрешков И. Управление на туризма. Пловдив: УИ „П. Хилендарски“, 2015. ISBN 978-619-202-058-3
 8. Регистър на туристическите фестивали и събития <http://rta.tourism.govern-ment.bg/TFRegister.aspx>

 

Модул В. ТУРОПЕРАТОРСКА, АГЕНТСКА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; Модул Г. ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО;

Модул Д. ЕКСКУРЗОВОДСТВО

 1. Асенова, М., Воденска М. Посредническа дейност в туризма. С.: Изд. на МВБУ, 2006
 2. Воденска, М. Основи на туризма. С.: Матком, 2005
 3. x x x – Закон за туризма, изм. и доп. ДВ бр. 17 от 25.02.2020
 4. x x x – Закон за храните, изм. и доп., бр. 77 от 18.09.2018, в сила от 01.01.2019
 5. Ильiна, Е. Туроперейтинг: организация деятельности, Финансьi и статистика, М., 2001
 6. Кръстева-Ибришимова, В. Организация на туристическото обслужване в посредническата и туроператорската дейност. Бургас: ИТ „Ал. Константинов“, 1994
 7. x x x  – Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, повишаване, спиране на действието и прекратяване на категорията,  Обн. ДВ. бр. 65 от 25.08.2015
 8. x x x – Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“, Обн. ДВ. бр. 5 от 19.01.2016, изм. и доп. ДВ. бр. 46 от 11.06.2019
 9. Рибов М. и др. Ресторантьорство и хотелиерство. С.: Тракия, 2005
 10. Сомов Г., Иванова Сн. Ресторантьорство. Управление, организация, технология. Пловдив: Академично издателство на УХТ, 2011
 11. Сомов Г., Шопова Ив. Хотелиерство. Управление, организация, технология. Пловдив: Академично издателсттво на ВУАРР, 2013
 12. Сомов Г., Шопова Ив., Иванова Сн. Туроператорска, туристическа агентска и транспортна дейност. Управление, организация и технология. Пловдив: Академично издателство на ВУАРР, 2014
 13. Сомов, Г. и др. Организация на обслужването в обектите за подслон и заведенията за хранене. С.: Туристреклама, 1993
 14. Сомов, Г. Организация на обслужването в заведенията за хранене. С.: НЦДО, 1997
 15. Сомов, Г., Илиев Л. Организация и функциониране на кухнята и ресторанта. С.: Торнадо НВ, 2000
 16. Сомов, Г. Учебни записки по дисциплината „Екскурзоводство“ (изпратен лекционен курс)
 17. Тодоров Д. Хотелиерство. С.: Матком, 2009
 18. х х х – Управление и развитие на ресторанта. С.: Софпрес, 2007
 19. Изпратени лекционни материали за подготовка на изпитите по отделните дисциплини в модулите.

 

 

 

май 2020 г.

[1] Темите от Конспекта са съобразени с учебната програма и хорариума на дисциплините в учебния план.