МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА (за педагози)

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
(за педагози)

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика на обучението по ...
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: учител по руски език в детската градина
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна, държавна поръчка
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 4 семестъра
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ или „магистър“ (за магистър – от платена форма на обучение)
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит
ТАКСА: държавна (280 лв. на семестър)

Програмата е предназначена за завършили бакалавърска степен по специалностите ПУПЧЕ, „НУПЧЕ”, „ПУП”, „НУП”, „ПУП и НУП”, „Педагогика”, „Специална педагогика”, „Социална педагогика”, „Дефектология”. Могат да кандидатстват завършили гореспоменатите специалности със среден успех Добър.
Програмата е четирисеместриална и обучението се извършва на модулен принцип (съботно-неделен).
Изисквания към кандидатите:
• Владеене на руски език – ниво В2.
• Обща езикова култура и добро ниво на владеене на български език.
Кандидатстване: За кандидатстване е необходим среден успех от следването в бакалавърската или магистърска не по-нисък от Добър.
Курсът на обучение завършва с държавен изпит.
Учебният план на програмата включва задължителни и избираеми дисциплини, като първите полагат необходимата база от знания и научноизследователски подходи, а вторите се фокусират върху развитие на компетенции по тяхното прилагане в учебния процеси подпомагат успешната реализация на обучаемите. Акцент в програмата са специализираните курсове по теория и практика на съвременния руски език, социокултурна история на Русия, детска литература, методика на преподаването на руски език в ранна детска възраст, съвременни педагогически технологии, интерференция, тестване и оценяване. Поставен е акцент върху най-новите модели на преподаване в РЧЕО като комуникативен подход и интерактивни практики.
Лекторите са висококвалифицирани преподаватели от Пловдивския университети, други висши училища и гостуващи специалисти.
Завършилите програмата притежават:
• много добри познания по руски език;
• професионални умения в областта на РЧЕО;
• много добри познания по методика на преподаването на руски език.
Програмата дава възможност за едносеместриално обучение в Държавен институт по руски език „А. С. Пушкин” в Москва (Русия) и придобиване на сертификат за общо ниво на владеене на езика.
Молба по образец за кандидатстване се подава в каб. 1 (Катедра по руска филология) – ПУ Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив, тел. 032/261-451.
Административен координатор: Радка Чобанова, Катедра по руска филология, кабинет 1, тел. 032/261-451; е-mail: rada.chobanova@gmail.com.
Ръководител на програмата е доц. д-р Надя Чернева.