Организация на учебния процес


ПРАВИЛА ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС


· В рамките на една академична година студентите имат право да се явят на изпит по всяка учебна дисциплина по един път на редовна, поправителна и ликвидационна сесия.

· По решение на Факултетния съвет до поправителна и ликвидационна сесия се допускат студенти с неограничен брой изпити. Условието е към датата на записване те да отговарят на изискванията за преминаване в по-горен курс.

· Студентите се допускат до редовна сесия само след заверка по съответния предмет. Заверката се получава от титуляра или от водещия упражненията след изпълнение на аудиторните и извънаудиторни задължения от страна на студента, посочени в учебната програма по дадения предмет. След заплащане на семестриалната такса и подаване на заявление за избираема дисциплина за следващия семестър (ако има такава по учебен план) инспекторът от Учебен отдел поставя в книжката на студента печат “ зачита се“.

· Получилият печат “ зачита се“ студент може да не бъде допуснат на редовната сесия по дадена дисциплина, ако преподавателят е преценил, че не са изпълнени поставените от него условия за работа през семестъра, но студентът има право да се яви на изпитите по всички други дисциплини, до които е допуснат. Ако до датите на поправителната сесия студентът изпълни задълженията си и получи разрешение за явяване, има право да се яви на поправителна сесия, пропускайки редовната.

· Студентите от факултета имат право да се явяват на изпитите в рамките на една учебна година, с които са преминали в по-горен курс (условни или приравнителни), само 3 пъти (съответно на дата от редовната, поправителната или ликвидационната сесия за съответната форма на обучение – редовно или задочно). Заб.: Индивидуален протокол се получава от инспекторката срещу подадена молба по установения образец и положително решение на Декана. Принципът е, че Деканът разрешава допълнителни явявания на изпити само при съгласие на съответния преподавател(и).

· Студентите, записани в по-горен курс с приравнителни изпити по класически език (латински, старогръцки или старобългарски) и славянски език (руски, полски, чешки или сърбохърватски), се задължават да посещават учебните занятия.

· Молби за освобождаване от часовете по физическо възпитание да се подават в началото на семестъра (първите две седмици), придружени с протокол от лекарска комисия.

· Студентите от Филологическия факултет, които възнамеряват да се преместят в друга специалност, е необходимо успешно да са положили всички семестриални изпити за I курс (I и II семестър).

· Студентите, желаещи да се обучават паралелно в друга специалност, трябва да са завършили II курс по първата специалност, да имат успех от всичките години най-малко Мн. добър 4.50 и да представят документ за издържан кандидатстудентски изпит, изискващ се за втората специалност. Заб.: Молби за паралелно обучение в друга специалност и за прехвърляне се подават при инспекторките на съответна специалност. За прехвърляне изискваният успех е минимално Мн. добър 5.00.

· Записването в паралелната специалност става след приключване на учебната година със заповед на Ректора при съгласие на деканите на съответните факултети.

· Прекратяването на обучението по основната специалност означава автоматично прекъсване на обучението по паралелната специалност.

· Дипломирането по следващата специалност не може да предхожда дипломирането по основната специалност (Правилник за устройството и дейността на ПУ ”Паисий Хилендарски”, чл. 154 /4/).

· На студентите от Филологическия факултет се разрешава да вземат участие в студентски бригади в чужбина от 01 юли до 30 септември, тъй като във връзка с установения график на учебния процес през този период те са свободни от учебни занятия. Заб.: Не се предвиждат никакви облекчения по отношение на семестриалните заверки по отделните дисциплини и не се организират допълнителни изпитни сесии.

· Всички изпитни процедури се провеждат в рамките на сесиите, утвърдени от АС, и на датите, посочени за съответния курс, специалност и форма на обучение при определените от съответния ФС преподаватели. Изключение са случаите за отлагане по уважителна причина след разрешение на декана по молба на студента, придружена със съответен документ и подадена на по-късно от 7 дни след датата на провеждане на изпита.

· Всеки студент има право да се запише в по-горен курс след успешно издържани семестриални изпити, включени в учебния план на съответния курс и специалност.

· С решение на Декана се допуска записване в по-горен курс, както следва: за майки с деца до шест години и за бременни – при не повече от 3 невзети изпита.

· Останалите студенти могат да се запишат в по-горен курс с два неположени изпита (с изключение на годишния изпит по чужд език, изучаван като основна специалност).

· Студентите могат да прекъснат обучението си в следните случаи:

а) по слаб успех – когато и на ликвидационната сесия студентът е получил слаби оценки по три (за майките – четири) и повече учебни дисциплини;

б) по болест, удостоверена с медицински документ;

в) по семейни причини и при обществени ангажименти, удостоверени с документ от държавни, съдебни и други институции;

г) при невнасяне на семестриална такса;

д) при отсъствие от страната (прекъсване се разрешава само след завършен първи курс за срок на обучение не повече от една година; ако пребиваването в чужбина е свързано с обучение, удостоверено с документ, максималният срок на прекъсване е три години).

· Прекъсването на обучението на студентите става по тяхна молба и/или по административен ред.

· Прекъсналите студенти не губят студентските си права в рамките на три години. При прекъсването за всяка академична година се подава молба, без да се заплаща такса.

· Тези, които не са уредили студентското си положение в рамките на една учебна година чрез подаване на молба и излагане на съответните причини, се отписват

· Отписването на студенти, докторанти и специализанти става в следните случаи:

а) при успешно завършен курс на обучение;

б) по собствено желание;

в) по административен ред.

· Отписаните студенти възстановяват правата си чрез ново кандидатстване, но при успешно издържан кандидатстудентски изпит се приемат извън държавната поръчка за съответната година. Успешно положените от тях изпити се признават по съответния ред.

· Студент, докторант или специализант се отстранява от Университета за определен от съответния Факултетния съвет срок в следните случаи:

а)предоставяне на неверни данни, въз основа на които е приет в Университета, или подправяне на документи за студентското му положение;

б) системно неизпълнение на задължения, определени в Правилника или съответния учебен план;

в) осъждане на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление от общ характер.

· Университетът предоставя следните допълнителни облекчения на обучаващи се, които са социално слаби (сираци, слепи, глухи, инвалиди от първа и втора група, военноинвалиди, майки с три и повече деца и с деца до 6 години и диспансеризирани):

а) перманентни сесии (по решение на Декана на факултета);

б) посещават 50% от предвидените по учебния план на съответната специалност занятия (по решение на Декана на факултета);

в) от заплащане на такси се освобождават кръгли сираци; лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди; лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

· Обучаващите се от категорията на социално слабите доказват своето социално положение ежегодно с медицинско свидетелство, удостоверение или друг равностоен документ.

· Студентите трябва да положат държавните изпити до три години на три от обявените държавни изпитни сесии. Ако не изпълнят поставените по-горе условия, се отписват.

· Възстановяването на студентските права следва да става по реда, приет от Академичния съвет. След това студентът отново има право да се яви в рамките на една учебна година на редовна, поправителна или ликвидационна сесия, за да завърши семестриално, както и на три държавни изпитни сесии в рамките на три последователни учебни години, за да се дипломира.
Правила за преминаване в по-горен курс

· Поправителната сесия за редовните студенти е от 1 до 15 септември.

· Ликвидационна сесия (трето явяване) за редовни студенти се организира от 20 до 25 септември.

· Разрешава се на студентите да преминат в по-горен курс (условно записване) с два неположени изпита, а за студентите майки с три неположени изпита /вкл. текущи оценки/ с изключение на практически чужд език.

· За студентите от задочно обучение се предвиждат редовна сесия за първо явяване, поправителна сесия през м. юни и ликвидационна сесия през м. юли.

· Студентите от двете форми на обучение се допускат до изпит от съответния преподавател след задължително изпълнение на задачите, които им се поставят.

· Промени в учебните планове на специалностите, по които се провежда обучение в ПУ, се извършват само с решение на АС.
Заверка на семестър и на дисциплина

· С решение на ФС от 11.02.2008 г. влиза в сила отмяна на семестриалните заверки за всички специалности във факултета.

· Остава, при това с по- голяма тежест, допускането до изпит по отделните дисциплини и успешното полагане на изпита като финално условие за признаване на кредитите по дадена дисциплина.
Какво трябва да знаем?

На практика, ако не получи заверка по една дисциплина, студентът губи право да се яви на редовната дата, но има право да се яви на изпитите по останалите дисциплини в рамките на редовната сесия. Преподавателят допуска студента до поправителна или до ликвидационна сесия след като той изпълни задълженията си, определени от регламента по тази дисциплина.

Кое е новото при инспекторите?

В началото на всеки семестър инспекторите записват студента в списъка за съответна специалност, курс и група срещу документ за платена семестриална такса. Поставят в студентската книжка два кръгли печата на факултета и един правоъгълен, с текст „зачита се”, което означава “записан”. (Досега печатът „зачита се” означаваше “заверен семестър” и се слагаше в края на семестъра в книжките на тези, които имат подписи по всички дисциплини.)

По време на сесия инспекторите предават на изпитващите списъци на записаните, което не означава автоматично “допуснати до изпит”. (Досега в тези списъци се зачертаваха навсякъде студентите, които нямат заверен семестър.)

В края на всеки семестър студентските книжки не се носят при инспекторите. При тях груповите отговорници внасят само график на уточнените изпитни дати.
Кое е новото при преподавателите?

Тежестта на допускането до изпит по отделната дисциплина нараства. Преподавателят сам администрира приписването на кредитите, предвидени за неговата дисциплина в актуалния учебен план.

Титулярът се подписва в книжката на студента в края на всеки семестър. За дисциплините, които имат семинарни занятия, подпис може да дава асистентът, както досега. Получаването на подпис е знак, че кредитите, предвидени в учебния план за тази дисциплина в този семестър, могат да бъдат приписани на студента.

При липса на подпис по дадена дисциплина се счита, че студентът няма право да се яви на изпит или да продължи обучението си в следващ семестър само по тази дисциплина.

Ако дисциплината е двусеместриална и са заложени например 4 кредита за първия семестър и 3 за втория, първият подпис означава “допускам до следващ семестър с 4 кредита от общо 7”. Вторият подпис означава “допускам до изпит” и студентът по силата на Правилника може да се яви на редовна, поправителна и ликвидационна сесия. Присъждането на кредити става само след успешно положен изпит по дисциплината.

Условията за допускане до следващ семестър и до изпит се поставят от обучаващите. Те задължително формулират пред студентите целите на курса, представят програма с темите и библиография. Запознават студентите с изискванията си и с начина на работа през семестъра. Регламентът трябва да обвързва студентите с активност във и извън аудиторията в рамките на предвидените кредити за съответния семестър (вж. приложения кратък указател).

Когато дадена дисциплина е избрана за изучаване от студенти на партниращи университети в Европа (с тези университети имаме сключени билатерални договори), преподавателят заверява документите при условията за българските студенти.

Когато студент от ФФ е получил кредити в партниращи университети, преподавателите имат право да признаят модули или цели дисциплини и да отразят в студентската книжка и в протокола изпита, което значи, че студентът получава кредитите по тази дисциплина, предвидени в учебния план на ФФ.

Кое е новото при студентите?

В процеса на натрупване и трансфер на кредити студентите получават по-големи възможности за избор на дисциплини, форми на ангажираност с учебния процес, както и възможност за обучение в партниращи университети в Европа.

Студентите имат по-големи отговорности – освен присъствието на лекции и упражнения, за получаване на кредитите се решават конкретните задачи, предвидени в изискванията за дадена практическа или теоретична дисциплина и регламентирани от обучаващите: решаване на тестове, събиране на материал, разработване на реферат, участие в студентски научноизследователски групи, работа по курсови проекти, участие в олимпиади и студентски научни сесии, теренна работа и др.
Европейска система за натрупване и трансфер на кредити – кратък указател:

Кредит – отразява часовете работа на студента през семестъра

1 кредит = 30 часа работа (лекции, упражнения, подготовка)

30 кредита = 900 часа натовареност за един семестър

60 кредита = 1800 часа натовареност за година (академична)

240 кредита = натовареност като работа за 4 години (бакалавърска степен)
Как е получено числото 30 (един кредит)

Работата на студента трябва да бъде съизмерена с работата на всеки друг (шофьор, чиновник, продавач и пр.). В една година има 365 дни. Приспадат се неработните дни, остатъкът се умножава по 8 часа на ден и приблизително се получава числото 1800.

Смята се, че 1800 часа студентски труд (посещаване на лекции, участие в упражнения, самостоятелна подготовка по задания, конспекти, за изпити и подобни) се равнява на годишната работна натовареност на всяка друга професия.

1800 часа се делят на 60 кредита и за всеки кредит се получава 30 часа натовареност.
Пример за кредити

В дисциплината Х са предвидени 6 кредита. Това прави 180 часа – от тях за лекции са предвидени 45 часа, за упражнения 45 часа и за самостоятелна подготовка – 90 часа. Това означава, че студентът трябва да получи задачи за самостоятелна подготовка в размер на 90 часа по дисциплината за определения период на изучаването й. Ако средната скорост на четене на художествен текст е 60 стр./час (примерно, а не задължително), а на критически (аналитичен) текст – 30 стр./час това прави около 3500 страници худ. текст и 1000 страници критически текст. Преподавателят определя формите на контрол и поставя знак за изпълнение на поставените междинни задачи. Крайното изпълнени на всички задачи се отразява в успешно положен изпит – тогава целият брой кредити стават реални и притежание на студента. Работата му по тази дисциплина е приключена и успешно отчетена.