Проф. д.ф.н. НИКОЛАЙ НЕЙЧЕВ

 • Проф. д.ф.н. Николай Михайлов Нейчев

   Катедра по руска филология
   Филологически факултет
   Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
   ул. Цар Асен  24
   Пловдив 4000

   Тел.:  032 /261 419;

  (++359) 32 /24 44 90;

  088 5253 965

   E-mail:  neychev@abv.bg

  Област на научната квалификация

  История, теория и херменевтика на Руската класическа литература (Руска литература на ХІХ век).

  Образование

  Доктор по филология (1998 г.): Защитена дисертация по научна специалност Руска литература на ХІХ век пред СНС по ли­те­ратурознание при ВАК с ди­сер­та­ци­онна тема Вли­­яние на догмато-мистичната ортодок­сия вър­ху късното творчество на Ф. М.  Достоевски.

  Магистър (1992 г.): Специалист по български език и литература;  Специалист по литературознание – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

  Сред­но­­ образование (1978 г): ЕСПУ „Георги Брегов” в гр. Па­­зар­джик.

  Професионална кариера

  2003 – досега – доцент в Катедрата по руска филология в ПУ

  2001 – 2003 – старши асистент в Катедрата по руска филология в ПУ

  2000 – 2001 – асистент в Катедрата по руска филология в ПУ

  1994 – 2000 – хоноруван асистент в Катедрата по руска филология в ПУ

  Членства

  Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ)

  Дружество на русистите в България

  Дружество на пловдивските писатели

  Владеене на чужди езици

  руски (разбиране, говорене, писане) – самостоятелно ниво на владеене

  английски (разбиране, говорене) – основно ниво на владеене

  Награди

  1988 г. – Първа награда в Републиканската студентска научна сесия (секция Литературознание и чужди литератури).

  2002 г. – Награда за литературна критика на Дружеството на пловдивските писатели.

  2003 г. – Годишна награда „Золотая муза” за високи творчески постижения и принос в развитието на българо-руските културни връзки.

  2009 г. – Награда за литературна критика на Дружеството на пловдивските писатели.

  2011 г. – Награда от Третий Дальневосточный региональный конкурс изданий высших учебных заведений „Университетская книга – 2011” г. Владивосток, (раздел „Литературознание”).

   

   

 • Преподавателска дейност:

  Лекционни курсове

  Магистърска програма в ПУ „Паисий Хилендарски” Актуална русистика

  Лекционен курс на тема: Типология на руския роман на ХІХ век.

  Магистърска програма в СУ „Св. Климент Охридски”Руска литература, култура и художествен превод (неспециалисти) (2015 г.).

  Лекционен курс на тема: Типология на руския роман в контекста на руския месианизъм.

  Бакалавърски програми в ПУ „Паисий Хилендарски”

  Лекционен курс по Руска класическа литература (Руска литература на ХІХ век) със специалностите, изучаващи тази дис­ци­п­ли­на:

  Българска филология, Български език и ис­то­рия Български език и английски език, Български език и нем­ски език, Български език и френски език, Български език и новогръцки език, Български език и испански език, Български език и турски език, Български език и китайски език; Български език и корейски език.

  Лекционен курс по Руска литература във филиала на Плов­дивския уни­вер­си­тет в гр. Смолян със специалностите: Български език и ис­то­рия и Български език и английски език.

  Избираема дисциплина 5 (Руска филология)

  Лекционен курс на тема: Проблеми на поетиката и херменевтиката в творчеството на Ф. М. Достоевски.

  Лекции в чужбина:

  Universität Wien, Institut für Slawistik (Виенски университет, Институт по славистика).

  Лекция на тема: Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского (Храмово-литургические аспекты), проведена на 27 май 2014 г.

  Участие в редакционни колегии

  Член на редакционната колегия на списание Славянски диалози. (Списание за славянски езици, литератури и култури)

  Участие в проекти

  Проект на МОН за литература в помощ на средните и висши училища. Поредица „Европейският канон” с ръководител доц. д-р Клео Протохристова. Дата на стартиране: 2001 г. Продължителност: двегодишен. [Съставител на изданието и автор на предговора: Нейчев, Николай. За Гогол и неговия „Шинел”. В: Н. В. Гогол. Шинел. София: ИК „Анубис”, 2001, с. 7–23.]

  Университетски проект „Славянски диалози – Списание за славянски езици, литератури и култури” с ръководител доц. д-р Жоржета Чолакова. Дата на стартиране: 2005. Продължителност: едногодишен. [Член на редакционната колегия и автор.]

  Университетски проект „Иновации в изследването на руския език, литература и култура” с ръководител доц. д-р Стефка Георгиева. Дата на стартиране: 2005 г. Продължителност: двегодишен. [Член на организационния съвет и автор.]

  Образователен проект на Европейската общност „Еразъм” за сътрудничество в областта на висшето образование. Дата на стартиране: 1987 г., като програма за студентска и преподавателска мобилност. В рамките на програма „Сократ” от 2007 г. функционира като част от новата образователна програма на ЕК „Учене през целия живот” (2007‒2013). [Лекция на тема: Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского (Храмово-литургические аспекты), проведена на 27 май 2014 г. Universität Wien, Institut für Slawistik (Виенски университет, Институт по славистика).]

  Студентски практики, проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд. Дата на стартиране: 2013 г. Продължителност: едногодишен. [Академичен наставник]

 • СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ И ПУБЛИКАЦИИ

  на доц. д-р НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ НЕЙЧЕВ

   ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

  МОНОГРАФИИ:

  1. Нейчев, Николай. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001. – 319 с. ISBN 954-561-105-7.
  2. Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8.

  ДИСЕРТАЦИИ:

  1. Нейчев, Николай. Влияние на догмато-мистичната ортодоксия върху късното творчество на Ф. М. Достоевски (научен консултант: доц. д-р Николай Звезданов; рецензенти: проф. д-р Николай Шиваров, доц. д-р Лазар Цветков). Дисертация за присъждане на научната степен „доктор по филология”. Пловдив, 1997.
  2. Нейчев, Николай. Влияние на догмато-мистичната ортодоксия върху късното творчество на Ф. М. Достоевски. (Автореферат – за присъждане на научната степен „доктор по филология”.) Пловдив, 1997 ‒ 31 с.

              ХАБИЛИТАЦИОННИ ТРУДОВЕ

  1. Хабилитационен труд (за доцент): Литература и Месианизъм (Идеите на руския месианизъм и отражението им в руската литература на 19-ти век). Пловдив, 2002.

  СТУДИИ:

  1. Нейчев, Николай. За Гогол и неговия „Шинел”. В: Н. В. Гогол. Шинел. София: ИК „Анубис”, 2001, с. 7–23.

  УЧЕБНИЦИ:

  1. Нейчев, Николай. Руска литература ХІХ и ХХ век. Университетски учебник. Пловдив: ИК „Хермес”, 2002 (2-ро изд. 2005). – 558 с. ISBN 954-459-963-0 (в съавторство с: Р. Евтимова, Р. Корсемова, Р. Божанкова, Л. Димитров, Хр. Манолакев, М. Дачев).

  СТАТИИ:

  1. Нейчев, Николай. Петокнижието на Ф. М. Достоевски – принос в развитието на източноправославната духовна култура (от гледна точка на проблема за съня). В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски” – Филологии. Том 29, кн. 1, 1991, с. 445–453.
  2. Нейчев, Николай. Мотивът “митарства на душата” в структурата на „Шинел” и „Братя Карамазови”. В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски” – Филологии. Том 33, кн. 1, 1995, с. 299–307.
  3. Нейчев, Николай. Отражение на ортодоксалната храмова архитектоника в „Петокнижието” на Ф. М. Достоевски. // Летописи, № 1–2, януари-февруари, София, 1996, с. 91–104.
  4. Нейчев, Николай. Петокнижието на Ф. М. Достоевски – тайнствената поетика. // Литературен вестник, № 33, от 23–29 окт. 1996, с. 13.
  5. Нейчев, Николай. Иконата в света на Достоевски (екзистенциални и естетически аспекти). В: Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски” – Филологии. Том 34, кн. 1, 1996, с. 369–377.
  6. Нейчев, Николай. „Идиот” на Ф. М. Достоевски в светлината на православната мистика. // Проглас. Филологическо списание. Велико Търново: УИ. „Св. св. Ки­рил и Методий”, 1997, № 3–4, ISSN 0861-7902, с. 164–178. Същата ста­тия е препечатана и в: Стра­ница, № 2, Пловдив, 1998, ISSN 1310-9081, с. 44–51.
  7. Нейчев, Николай. Темата за синовната святост в романа на Достоевски „Бра­­­тя Карамазови” – опит за епифанично тълкуване. В: На­­­учни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”. Том 35, кн. 1, 1997, с. 481–489.
  8. Нейчев, Николай. Догмато-мистични тезиси по достоевистика. В: Сб. „Сла­ви­­с­­­тика” (По случай ХІІ Международен конгрес на слави­с­­тите в Краков, 1998). Пловдив, 1998, с. 263–270.
  9. Нейчев, Николай. „Герой на нашето време” на М. Ю. Лермонтов като stru­c­­tura antropomorphica. В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хи­­лен­дарски” – Филоло­­гии. Том 36, кн. 1, 1998, с. 433–437.
  10. Нейчев, Николай. „Герой на нашето време” на М. Ю. Лермонтов като ро­ман за „hi­s­to­ria anima”. В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хи­лен­дарски” – Фи­ло­­логии. Том 36, кн. 1, 1998, с. 463–469.
  11. Нейчев, Николай. Символно-съдържателен анализ на Пушкиновата поема „Ру­слан и Люд­ми­ла” (Начало на месианизма в руската лите­ра­тура). В: Научни тру­­дове на ПУ „Паисий Хи­лен­дар­с­ки”. Т. 37, кн. 1, 1999, с. 619–627.
  12. Нейчев, Николай. „Бесът” и „Идиотът” или за двойствения лик на Кра­со­­та­та у Достоев­с­ки. В: Изворът на Нарцис. Сбор­ник научни ста­­­тии. Литературознание. Плов­див, 2000, с. 158–172.
  13. Нейчев, Николай. Чеховата „Вишнева градина” като текст – „есхатос”. В: На­учни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Т. 38, кн. 1, 2000, с. 551–556.
  14. Нейчев, Николай. Чеховата „Вишнева градина” и кризата на рус­кия ме­си­а­ни­зъм. В: Научни тру­­дове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Т. 38, кн. 1, 2000, с. 557–565.
  15. Нейчев, Николай. „Война и мир” и „Братя Карамазови” като кулминация на руския меси­а­ни­зъм. // Страница, № 4, Пловдив, 2001, ISSN 1310-9081, с. 55–67.
  16. Нейчев, Николай. „Война и мир” и „Братя Карамазови” – формални аспекти на един­на­та епо­пея. В: На­учни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Т. 39, кн. 1, 2001, с. 267–276.
  17. Нейчев, Николай. „Война и мир” и „Братя Карамазови” в светлината на руската месиани­с­ти­чна идея. В: Научни трудове на ПУ „Па­исий Хилендарски”. Т. 39, кн. 1, 2001, 301–310.
  18. Нейчев, Николай. „Метафизичната” поетика на късния Достоевски. В: Рус­ка литература ХІХ и ХХ век”. Университетски уче­б­ник. Пловдив: ИК „Хер­мес”, 2002, ISBN 954-459-963-0, с. 269–292.
  19. Нейчев, Николай. „Герой на нашето време” ‒ поетика и херменевтика на метафизичното. В: Четене на литературната класика (в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Петко Троев). Со­фия: Факел, 2002, с. 48–55.
  20. Нейчев, Николай. „Мъртви души” на Н. В. Гогол като сотериологична „по­е­ма”. В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Т. 40, кн. 1, 2002, с. 111–115.
  21. Нейчев, Николай. Руската класическа литература като месианистичен фе­но­мен. // Болгарская русистика, 2002, бр. 2, с. 29–38.
  22. Нейчев, Николай. Пушкинская концепция философии истории в трагедии „Бо­рис Годунов”. В: Юбилейни Паисиеви четения. Меж­ду­на­ро­ден славистичен симпозиум 30 години филология. (Сбор­ник с резюмета). Пловдив, 2003, с. 37.
  23. Нейчев, Николай. Пушкиновата концепция за философия на историята в „Бо­рис Годунов”. В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хи­лен­дар­с­ки”. Пловдив, 2003. Т. 41, кн. 1, с. 325–334.
  24. Нейчев, Николай. За руската душа и месианизма в „Медният Конник” на А. С. Пушкин. В: Русистика 2003. Язык, коммуникация, куль­ту­­ра. Шумен: УИ „Епископ Кон­­стантин Преславски”, 2003, с. 427–439.
  25. Нейчев, Николай. А. С. Пушкин и Л. Н. Толстой – за същността на историята („Борис Годунов” и „Война и мир”). В: Хуманитарното знание – традиционни опори и актуалност. Сборник доклади от Национална научна конференция. Бургас, 4–5 декември 2003. Т. 1, с. 109–115.
  26. Нейчев, Николай. Чеховата драматургия и трагедията на човешката историчност. // Славянски диалози, №1, 2004, ISBN 954-8779-65-Х, с. 68–88.
  27. Нейчев, Николай. За двата типа история в Пушкиновата драматургия („Бо­­рис Годунов” и „Малки трагедии”). В: Слово, Време, Литература. Юбилеен сборник, по случай 80-годишнината на професор Иван Цветков. София, 2004, с. 30–39.
  28. Нейчев, Николай. Чехов: драматургия апофатичиского бытия. В: Диалози с Чехов: 100 години по-късно. Диалоги с Чеховым: 100 лет спустя. Dialogues with Chekhov: 100 years later. София: Факел, 2004, ISBN 978-954-407-237-5, с. 229–236.
  29. Нейчев, Николай. Източната и западната лексика в романа „Евгений Онегин” – цивилизационни диалози. В: Международна конференция „Предизвикателствата пред образованието и науката в контекста на глобализацията”. Сборник доклади. Т. 1. Бургас, 2004, с. 323–331.
  30. Нейчев, Николай. Проблема о значении „второстепенного” персонажа в русской литературе ХІХ века. В: Конференции МАПРЯЛ. Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры. Сборник докладов. Том 2. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2007, ISBN 978-954-423-409-6, с. 175–182.
  31. Нейчев, Николай. Толстой и Достоевски – pro et contra Платон („Война и Мир” и „Братя Карамазови”). В: Славистика ІІІ. В чест на ХІV Международен славистичен конгрес Охрид, 2008. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2008, с. 244–263. ISBN 978-954-423-450-8.
  32. Нейчев, Николай. Достоевски – „Pro aut Contra” Платон. В: Доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д–р Лила Мончева. (Сборник научни статии). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2009, ISBN 978-954-577-494-2, с. 113–126.
  33. Нейчев, Николай. Църковните минеи и иконографията в „Юноша” на Ф. М. Достоевски. В: Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Филология. Т. 49, кн. 1, Сб. „В”, 2011, ISSN 0861–0029, с. 125–138.
  34. Нейчев, Николай. „Идиот” и „Бесы” Ф. М. Достоевского как иконографический диптих. В: Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед. (Сборник текстове и документи). София: Факел, 2013, ISBN 978-954-411-198-4, с. 74‒86.
  35. Нейчев, Николай. За скрития календар в „Юноша” на Ф. М. Достоевски. В: Календарът в литературата/културата. (Сборник научни статии). Шумен: УИ „Епископ Константин Плеславски”, 2013. ISBN 978-954-577-817-9, с. 115‒135.
  36. Нейчев, Николай. Карендарът ‒ икона на времето? (За „стария” и „новия” стил ‒ pro et contra). В: Пловдивски университет. Издание за образование, наука и култура. № 9‒10 (434‒435), от 19 дек. 2013, с. 12‒13.
  37. Нейчев, Николай. Философски източници за времевата проблематика в достоевистиката и у Достоевски. В: Короб культурных кодов. Ракла с културни кодове. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д. ф. н. Дечка Чавдарова. Велико Търново: Фабер, 2016, ISBN , с. 563‒575.

   

  ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖБИНА

  МОНОГРАФИИ:

  1. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. [пер. с болг. Т. Нейчевой; предисл. И. Есаулова; научный редактор А. В. Подчиненова]. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 316 с. ISBN 978-5-7996-0561-2

  СТУДИИ:

  1. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. В: Дергачевские чтения – 2006. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности. Материалы международной научной конференции 5–7 октября 2006 г. Екатеринбург: Издательство Уралского университета. Издательский дом „Союз писателей”, 2007. Т. 1, с. 188–212. ISBN 978-5-7525-1679-Х

  СТАТИИ:

  1. Нейчев, Николай. „Война и мир” и „Братья Карамазовы” ‒ к идее о единой ру­с­ской эпопее. В: Материалы ХХХІ Всероссийской научно-ме­тодической конференции пре­подавателей и аспирантов. Седь­мые Державенские чтения. Выпуск 14. Часть 2. Санкт-Петербург: Фи­лологический факультет Санкт-Петербургского го­су­­дар­ственного университета, 2002, с. 34–39.
  2. Нейчев, Николай. Девятнадцатое столетие как кульминация русского литературного мессианизма. В: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: tradice a alternativy. Praha: Pavel Mervart, 2005, с. 139–157.
  3. Нейчев, Николай. Русская литературная классика как текстовая целостность в библейском контексте. В: Эволюция форм художественного сознания в русской литературе. Выпуск 2. Классическая словесность и религиозный дискурс (Проблемы аксиологии и поэтики). [Сборник научных статей]. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2007, с. 11–24. ISBN 978-5-7996-0283-8
  4. Neychev, Nikolay. Tolstoy ve Platon (“Savaş ve Bariş” ta Platon Motifleri Konusunda Birkaç Yorum Daha). В: ÖZETLER Uluslararasi Sempozyum 180. Doğum Yilinda “L. N. Tolstoy’un Yazinsal Mirasi”. Istanbul Üniversitesi. Edebiyt Fakültesi. Slav Dilleri ve Edebiyatlari Anabilim Dali. Istanbul, 13-15. 11. 2008. (=Нейчев, Николай. Толстой и Платон (Еще о платонистических мотивах в „Войне и мире”). В: Тезисы Международной конференции „Литературное наследие Л. Н. Толстого” Посвящается 180-летию со дня рождения великого писателя. Стамбульский университет. Литературоведческий факультет. Кафедра славянских языков и литератур. Стамбул, 13–15. 11. 2008, с. 29.)
  5. Neychev, Nikolay. Tolstoy ve Platon (“Savaş ve Bariş” ta Platon Motifleri Konusunda Birkaç Yorum Daha). // L. N. Tolstoy’un Yazinsal Mirasi. Istanbul: Istanbul Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi. Slav Dilleri ve Edebiyatlari Anabilim Dali., 2008, р. 156–162. [=Нейчев, Николай. Толстой и Платон (Еще о платонистических мотивах в „Войне и мире”). // Литературное наследие Л. Н. Толстого. Istanbul: Istanbul Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi. Slav Dilleri ve Edebiyatlari Anabilim Dali., 2008, р. 156–162. ISBN 978-975-9060-52-7].
  6. Нейчев, Николай. Функция идей Платона в „Войне и мире” и „Братьях Карамазовых”. В: Дергачевские чтения – 2008. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности. Материалы ІХ Международной научной конференции 9–11 октября 2008 г. Екатеринбург: Издательство Уралского университета, 2009. Т. 1, ISBN 978-5-7996-0427-1, с. 252–266.
  7. Нейчев, Николай. Представления Н. В. Гоголя о идеальном правителе. В: Духовно-нравственная культура России и Болгарии: православное наследие: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. VIII Славянский научный Собор „Урал. Православие. Культура”. Вып. II. Часть I. Челябинск: Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 2010, с. 231–236.
  8. Нейчев, Николай. Художественная функция восточного типа социальной иерархии в творчестве Н. В. Гоголя. В: ХІІ Конгрес Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). „Русский язык и литература во времени и пространстве” (Под редакцией Вербицкой Л. А., Лю Лиминя, Юркова Е. Е.). Shanghai (上海): Foreign language education press, 2011. Т. 4, с. 593–599. ISBN 978-7-5446-2256-1.
  9. Neychev, Nikolay. Мессианистическая модель в русской литературной классике. В: Toronto Slavic Quarterly. № 44, Spring 2013, Department of Slavic Languages and Literatures, Univepsity of Toronto, 2013. ISSN 1925-2978, р. 221‒234.
  10. Neichev, Nikolai. The Messianistic Model in Classical Works of Russian Literature. В: Russian Classical Literature Today: The Challenges/Trials of Messianism and Mass Culture. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2014, (Edited by Yordan Lyutskanov, Hristo Manolakev and Radostin Rusev). ISBN (10): 1-4438-5904-4; ISBN (13): 978-1-4438-5904-2; p. 150‒162.
  11. Нейчев, Николай. Иконографическая колористика в „Преступлении и наказании” Ф. М. Достоевского. В: Obraz świȩtości – świȩtość w obrazie. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej, 2014. ISBN 978-83-939694-0-1, s. 291‒302.

  ДОКЛАДИ НА ПО-ВАЖНИ НАУЧНИ ФОРУМИ:

  1. Нейчев, Николай. „Война и мир” и „Братья Карамазовы” ‒ к идее об единой рус­­ской мессианской эпопее. – ХХХІ межвузовской научно-методи­чес­кой конференции преподавателей и аспирантов. Санкт-Петербург, 11–16 март 2002.
  2. Нейчев, Николай. Въплъщение на митопоетичната традиция в поемата на Н. В. Гогол – Международна асоциация на преподавателите по руски език и литература – МАПРЯЛ. София, 3–5 юни 2002.
  3. Нейчев, Николай. „Мъртви души на Н. В. Гогол като сотириологична „по­е­ма”. – Юбилейни Паисиеви четения (1722–2002/1762–2002). Пловдив, 1–7 ноември 2002.
  4. Нейчев, Николай. Пушкиновата концепция за философия на историята в „Бо­рис Годунов”. – Юбилейни Паисиеви четения. Меж­ду­на­ро­­ден славистичен симпозиум 30 години филология. Плов­див, 31–4 ноември 2003.
  5. Нейчев, Николай. За двата типа история в Пушкиновата драматургия („Бо­­рис Годунов” и „Малки трагедии”). – Национална на­уч­на конференция Руският литературен канон – ХVІІІ-ХХІ век. Институт за литература, БАН. Секция „Руска ли­те­ра­­тура”. София, 4 декември 2003.
  6. Нейчев, Николай. А. С. Пушкин и Л. Н. Толстой – за същността на истори­я­та („Борис Годунов” и „Война и мир”). – На­ци­о­нал­на на­уч­на конференция Хуманита­рното знание – тра­ди­ци­онни опо­­ри и актуалност. Бургаски свободен уни­­вер­си­тет. Бур­гас, 4–5 декември 2003.
  7. Нейчев, Николай. Чехов: драматургия на апофатичното. – Национални Чехови дни, посветени на 100-годишнината от смъртта на писателя. София, 25–30 май 2004.
  8. Нейчев, Николай. Източната и западната лексика в романа „Евгений Онегин” – цивилизационни диалози. – Международна конференция Предиз­ви­ка­те­л­с­т­вата пред образованието и науката в контекста на глобализацията. Бургаски свободен университет. Бургас, 11–13 юни 2004.
  9. Нейчев, Николай. Проблемът за значението на „второстепенния” персонаж в руската литература на ХІХ век. – Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы – МАПРЯЛ. Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры. Болгария, Пловдив 31 октября – 3 ноября 2006.
  10. Neychev, Nikolay. Tolstoy ve Platon („Savaş ve Bariş” ta Platon Motifleri Konusunda Birkaç Yorum Daha). В: ÖZETLER Uluslararasi Sempozyum 180. Doğum Yilinda N. Tolstoy’un Yazinsal Mirasi. Istanbul Üniversitesi. Edebiyt Fakültesi. Slav Dilleri ve Edebiyatlari Anabilim Dali. Istanbul, 13–15. 11. 2008. Нейчев, Николай. Толстой и Платон (Еще о платонистических мотивах в „Войне и мире”). – Международная конференция Литературное наследие Л. Н. Толстого. (Посвящается 180-летию со дня рождения великого писателя.) Стамбульский университет. Литературоведческий факультет. Кафедра славянских языков и литератур. Стамбул, 13–15 ноября 2008.
  11. Нейчев, Николай. Художественная функция восточного типа социальной иерархии в творчестве Н. В. Гоголя. – ХІІ Конгрес Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Русский язык и литература во времени и пространстве. 10–15 мая 2011, Шанхай (上海), Китай (吃那).
  12. Нейчев, Николай. Функцията на църковната храмова иконография в „Юноша” на Ф. М. Достоевски. – Юбилейни Паисиеви четения. Пловдив, 3–4 ноември 2011.
  13. Нейчев, Николай. Словесната иконопис в Петокнижието на Ф. М. Достоевски. – Мiȩdzynarodowa konferencja naukowa. Obraz świȩtości – świȩtość w obrazie. 9–10 maja 2012, Szamotuły, Полша.
  14. Нейчев, Николай. „Идиот” и „Бесове” на Ф. М. Достоевски като иконографски диптих. – Международна научна конференция ,,Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед”. София, 9–10 ноември 2013.
  15. Нейчев, Николай. Мессианистическая модель в русской литературной классике (тезисы). ‒ Международная конференция „Русская классическая литература сегодня: испытания/вызовы мессианизма и массовой культуры. София, 23‒25 май 2013.

   

  РЕЦЕНЗИИ, СТАНОВИЩА:

  1. Нейчев, Николай. Да бъдеш шут в играта на съдбата… [Рецензия: Людмил Димитров. Да бъдеш шут в играта на съдбата. Руската драматургия от ХІХ век. Херменевтика на канона. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2006. – 577 с.]; URL: <http://www.litclub.com/library/kritika/neichev/l_dinitrov.htm> (20. 06. 2007).
  2. Нейчев, Николай. Морякът и Монахът или Стихове, писани с кръв от целувка. [Рецензия: Иван Янев. От цветето до кръста. София: Захарий Стоянов, 2009. – 101 с.] // Пловдивски университет. Издание за образование, наука и култура. № 7–8 (402–403), от 14 октомври 2010, с. 23.
  3. Нейчев, Николай. Становище, относно дисертационния труд на доц. д-р Денка Недева Кръстева-Петрова на тема: Политически метафори и сюжети в руската литература на ХVІІІ – ХІХ век (Литература – Идеология – Неофициални разкази за Двореца) – 365 с. за присъждане на научната степен „доктор на филологическите науки”. URL: <http://www.shu.bg/wp-content/uploads/2011 /10/Stanovishte_Neichev .pdf > (15.02.2012).
  4. Нейчев, Николай. [Рецензия: Наталия Няголова. Между бита и битието. Герой и вещ в драматургията на А. П. Чехов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Митодий”, 2009. – 220 с.] // Славянски диалози. Списание за славянски езици, литератури и култури. Пловдив: Издание на Филологическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, 2011, № 12 (год. VІІІ), ISSN 1312-5346, с. 114‒115.
  5. Нейчев, Николай. Битието на предмета и Предметът на битието. [Рецензия: Наталия Няголова. Между бита и битието. Герой и вещ в драматургията на А. П. Чехов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Митодий”, 2009. – 220 с.] // Проглас. Филологическо списание. Велико Търново: УИ „Св. св. Ки­рил и Методий”, 2013 (год. ХХІІ), ISSN 0861-7902, с. 209‒211.
  6. Нейчев, Николай. Становище, относно хабилитационния труд на доц. д-р Людмил Иванов Димитров на тема: Да разсмиваш Мелпомена, или Чехов на големия път към драмата. София: Факел, 2013 – 422 с. ISBN 978-954-411-181-6, за присъждане на научното звание “професор”. URL:<https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/…/st_Neychev_ Dimitrov.pdf> (30. 12. 2013), с. 1‒3.
  7. Нейчев, Николай. За ранната Чехова любов към Мелпомена. [Рецензия: Людмил Димитров. Да разсмиваш Мелпомена, или Чехов на големия път към драмата. София: Факел, 2013 – 422 с. ISBN 978-954-411-181-6] // Литературата. Издание на Факултета по славянски филологии. София: УИ „Св Климент Охридски”, ISSN 1313-1451, год. VІІ (2013), кн. 13, с. 190‒198.
  8. Нейчев, Николай. Становище, относно дисертационния труд на доц. д-р Христо Петров Манолакев Слово и Тяло. Из историята и херменевтиката на руския литературен канон на ХІХ в. ‒ 597 с. за придобиване на научната степен „доктор на науките”; (успешно проведена защита на 30. 03. 2015), с. 1‒4.
  9. Нейчев, Николай. Становище, относно хабилитационния труд на доц. д. ф. н. Денка Недева Кръстева-Петрова на тема: Из тематичните паркове на руската култура и литература (културен контекст и литературна тематична линия). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2014 г. ‒ 246 с. ISBN 978-954-577-989-3, за присъждане на научното звание „професор”; (успешно присъдено звание на 22. 04. 2015), с. 1‒5. URL: <http://shu-bg.net/sites/default/files/stefka/stanovichte_DOC_NEICHEV.PDF> (14. 03. 2015).
  10. Нейчев, Николай. Поезията на Христина Мирчева. [Микрорецензия (задната корица): Христина Мирчева. Ускорени пейзажи. Пловдив: ИК „Жанет 45”, 2015 ‒ 52 с.; ISBN: 978 619 186 143 9.]; [=URL:<http://hristina-mircheva.blogspot.com/2015/05/blog-post.html> (01. 06. 2015); URL:<https://www.goodreads.com/book/show/25630108> (02. 06. 2015); URL:<http://www.public-republic.com/magazine/2015/06/133659.php> (02. 06. 2015); URL:<http://knigabg.com/index.php?page=book&id=39313> (02. 06. 2015)].
  11. Нейчев, Николай. Становище, относно дисертационния труд на Иван Лука Ланджев на тема: Наративни стратегии у късния Лев Толстой. – 238 с. за присъждане на образователната и научна степен „доктор”; (успешно проведена защита на 14. 09. 2015 г.). URL: <https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/…/st_Neychevpdf> (27.08.2015); URL: <https://uni-sofia.bg/search/?q=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0% B5%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2% D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B2> (27.08.2015).
  12. Нейчев, Николай. „Арменци” на Вазкен Налбантян ‒ екфразис на Ужаса. [Рецензия: Вазкен Налбантян. Арменци. Пловдив: Вахан, 2015 ‒ 22 с.] // Пловдивски университет. Издание за образование, наука и култура. № 10 (455), година ХХХІІІ, декември 2015 ‒ януари 2016, с. 17.
  13. Нейчев, Николай. Рецензия, за дисертационен труд на Мина Георгиева Стойнова на тема: Генезис, развитие и литературни отражения на идеите/митовете „Москва ‒ Трети Рим” и „Полша ‒ Предна крепост на християнството” (Polska antemurale christianitatis) през периода 1444‒1683 г.‒ 361 с. за присъждане на образователната и научна степен „доктор”; (успешно проведена защита на 15. 07. 2016 г.), с. 1‒9. URL: <http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/procedure/944/ 1405307224823489001.pdf> (30.06. 2016).

   ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

  ПУБЛИЦИСТИКА:

  1. Нейчев, Николай. Достоевски в новото хилядолетие на глобализма. // Прия­тел­с­т­­во, № 3, сеп­т. 2001, с. 4.
  2. Нейчев, Николай. Писателят като пророк. // Пловдивски университет, № 2, от 10 март 2006, с. 12–13.
  3. Нейчев, Николай. Восток – дело тонкое… или честване на 180 години от рождението на Лев Толстой в Турция. // Пловдивски университет, № 10 (385), от 19 дек. 2008, с. 8–9.
  4. Нейчев, Николай. К русскому читателю. В: Н. Нейчев. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. [пер. с болг. Т. Нейчевой; предисл. И. Есаулова; научный редактор А. В. Подчиненова]. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010, с. 9–11. ISBN 978-5-7996-0561-2.
  5. Нейчев, Николай. Червеният Конфуций, или кой се страхува от Китай? // Пловдивски университет, № 7–8 (412–413), от 3 ноември 2011, с. 16–17.
  6. Нейчев, Николай. Интервю: „Спец по Достоевски пазел водите на Пловдив” (интервюира Галина Константинова) // Марица, № 279 (7270), 28 ноември 2013, с. 10. [=URL: <http://www.marica.bg/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1% 86-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0% B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0% B5%D0%BB-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0% BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0 %B2-news180303.html> (28. 11. 2013)].
  7. Нейчев, Николай. Руският логос в Шанхай. // Славянски диалози. Списание за славянски езици, литератури и култури. Пловдив: Издание на Филологическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, 2011, № 12 (год. VІІІ), ISSN 1312-5346, с. 135‒136.
  8. Нейчев, Николай. Обич (разказ). // Пловдивски университет. Издание за образование, наука и култура. № 3‒4 (458‒459), 18 април 2016 г., с 28.

  ЕЛЕКТРОННИ ПУБЛИКАЦИИ (Uniform Resource Locator):

  1. Нейчев, Николай. „Бесът” и „Идиотът” или за двойствения лик на Кра­со­­та­та у Достоев­с­ки.

  URL: <http://liternet.bg/publish26/nikolaj-nejchev/ besyt.htm> (07. 07.  2010).

  1. Нейчев, Николай. Писателят като пророк.

  URL: <www.uni-plovdiv.bg/GetResource?id=160> (08.09.2008).

  1. Нейчев, Николай. Руската класическа литература като месианистичен феномен.

  URL: < http://www.pravoslavie.bg/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BC/#.VD49AhaHigI> (12. 03. 2009);

  URL: <http://www.russian.slavica.org/article401.html> (14.04.2009);

  URL:<http://forum.all.bg/showflat.php/Cat/0/Number/2351807/page/0/fpart/3/vc/1> (09.08. 2011).

  1. Нейчев, Николай. За руската душа и месианизма в „Медният конник” на А. С. Пушкин.

  URL: <http://www.russian.slavica.org/article671.html> (12.05.2009).

  1. Нейчев, Николай. Проблема о значении „второстепенного” персонажа в русской литературе ХІХ века.

  URL: <http://www.russian.slavica.org/down/SBORNIK-3.doc> (11.05.2007); URL: <http://do.gendocs.ru/docs/index-36408.html?page=4> (20. 11. 2012).

  URL: <http://refdb.ru/look/1077230-p5.html> (18.11.2013).

  1. Нейчев, Николай. Восток – дело тонкое… или честване на 180 години от рождението на Толстой в Турция.

  URL: <http://www.uni-plovdiv.bg/GetResource?id=662> (26.10.2010).

  1. Нейчев, Николай. Да бъдеш шут в играта на съдбата… (Рецензия: Людмил Димитров. Да бъдеш шут в играта на съдбата. Руската драматургия от ХІХ век. Херменевтика на канона. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2006. – 577 с.)

  URL: <http://www.litclub.com/library/kritika/neichev/l_dinitrov.htm> (20.06. 2007).

  1. Neychev, Nikolay. Tolstoy ve Platon (“Savaş ve Bariş” ta Platon Motifleri Konusunda Birkaç Yorum Daha). В: ÖZETLER Uluslararasi Sempozyum 180. Doğum Yilinda “L. N. Tolstoy’un Yazinsal Mirasi”. Istanbul Üniversitesi. Edebiyt Fakültesi. Slav Dilleri ve Edebiyatlari Anabilim Dali. Istanbul, 13-15. 11. 2008. (=Нейчев, Николай. Толстой и Платон (Еще о платонистических мотивах в „Войне и мире”). – Международная конференция „Литературное наследие Л. Н. Толстого” Посвящается 180-летию со дня рождения великого писателя. Стамбульский университет. Литературоведческий факультет. Кафедра славянских языков и литератур. Стамбул, 13-15 ноября 2008.)

  URL: <http://www.ruthenia.ru/document/546073.html> (12.02.2009).

  1. Нейчев, Николай. Морякът и Монахът или Стихове, писани с кръв от целувка. // Пловдивски университет. № 7–8 (402–403), от 14 октомври 2010 г., с. 23. (Рецензия: Иван Янев. От цветето до кръста. София: Захарий Стоянов, 2009. – 101 с.)

  URL: <http://www.uni-plovdiv.bg/GetResource?id=995> (16.11.2011).

  1. Нейчев, Николай. Русская класика как феномен православной культуры

  URL: <http://transformations.russian-literature.com/forum> (27. 05. 2012).

  1. Нейчев, Николай. Представления Н. В. Гоголя о идеальном правителе. В: Духовно-нравственная культура России и Болгарии: православное наследие: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. VIII Славянский научный Собор «Урал. Православие. Культура». Вып. II. Часть I. Челябинск: Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 2010, с. 231–236.

  URL: <http://scilibria.ru/textfiles/VIIISlavSoborI.pdf> (07.08.2011).

  1. Нейчев, Николай. Червеният Конфуций, или кой се страхува от Китай? // Пловдивски университет, № 7–8 (412–413), от 3 ноември 2011 г., с. 16–17.

  URL: <http://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2011/vestnik_br_7_ 2011.pdf> (22. 12. 2011).

  1. Нейчев, Николай. К русскому читателю. В: Н. Нейчев. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. [пер. с болг. Т. Нейчевой; предисл. И. Есаулова; научный редактор А. В. Подчиненова]. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010, с. 9–11, ISBN 978-5-7996-0561-2.

  URL: <http://russian-literature.com/pdf/ekaterinburg/tainstvennaja-poetika-dostoevskojo-2010.pdf>  (21.01.2012).

  1. Нейчев, Николай. Становище, относно дисертационния труд на доц. д-р Денка Недева Кръстева-Петрова на тема: Политически метафори и сюжети в руската литература на ХVІІІ – ХІХ век (Литература – Идеология – Неофициални разкази за Двореца) – 365 с. за присъждане на научната степен “доктор на филологическите науки”.

  URL: <http://www.shu.bg/wp-content/uploads/2011 /10/Stanovishte_Neichev .pdf > (15.02.2012).

  1. Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Монография. [пер. с болг. Т. Нейчевой; предисл. И. Есаулова; научный редактор А. В. Подчиненова]. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 316 с. ISBN 978-5-7996-0561-2.

  URL: <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4187730> (04. 10. 2012).

  URL: <http://www.fedordostoevsky.ru/files/pdf/neichev_2010.pdf> (32. 05. 2015)

  URL: <http://www.torrentino.tv/torrents/1214458> (11. 11. 2012).

  URL: <http://softportalxx.org/?page=search&mod=book&parent=similar&id= 109020 3_d&num=7> (22. 02. 2013).

  URL: <http://book.4load.org/item/tainstvennaya-poetika-dostoevskogo-neychev-n-15099.html> (28. 03. 2015).

  URL: <http://www.zileman.com/book/341033–Tainstvennaya-poetika-Dostoevskogo .html#sthash.gPvN4ze3.dpbs> (22. 03. 2015).

  URL: <http://mexalib.com/view/40816> (23. 03. 2015).

  URL: <http://mirknig.com/knigi/guman_nauki/1181592770-tainstvennaya-poetika-dostoevskogo.html> (24. 03. 2015).

  URL: <http://srazu-vse.ru/4946-tainstvennaya-poetika-dostoevskogo.html> (25. 03. 2015).

  URL: <http://cyberpirate.me/bittorrent/viewtopic.php?t=3800441> (25. 03. 2015).

  URL: <http://knigi4me.com.ua/literature/textbook3067.html> (26. 03. 2015).

  URL: <http://files4u.org/cat4/file3066.html> (27. 03. 2015).

  URL: <http://knigi.b111.org/gumanitarnye_nauki/?book=MzIzOTIxNg__> (28. 03. 2015).

  URL: <http://fb2-pdf.com.ua/category4/book3388.html> (28. 03. 2015).

  URL: <http://padaread.com/?book=48629&pg=14> (01. 05. 2015).

  1. Нейчев, Николай. Функция идей Платона в „Войне и мире” и „Братьях Карамазовых”. В: Дергачевские чтения – 2008. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности. Материалы ІХ Международной научной конференции 9–11 октября 2008. Екатеринбург: Издательство Уралского университета, 2009. Т. 1, ISBN 978-5-7996-0427-1, с. 252–266.

  URL: <http://212.193.64.40/bitstream/10995/2496/1/dch-2008-01.pdf> (20. 11. 2012);

  URL: <http://scans.hebis.de/30/16/04/30160467_toc. pdf> (02.01.2013);

  URL: <http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/22144/1/dc1-2008-39.pdf> (24.01.2016).

  1. Нейчев, Николай. Кулинарната рецепта-панацея на д-р Нейчев за новогодишните празници. // Пловдивски университет, № 10 (425), декември 2012 ‒ януари 2013, с. 16;

  URL: <http://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2012/vestnik_br_10_ 2012.pdf.> (11. 02. 2013).

  1. Neychev, Nikolay. Мессианистическая модель в русской литературной классике. В: Toronto Slavic Quarterly. № 44, Spring 2013, Department of Slavic Languages and Literatures, Univepsity of Toronto, 2013. ISSN 1925-2978, (University of Toronto Academic Electronic Journal in Slavic Studies), р. 221‒234.

  URL: <http://www.utoronto.ca/tsq/44/tsq44_neychev.pdf> (29. 06. 2013).

  URL: <http://sites.utoronto.ca/tsq/44/index.shtml> (29. 07. 2013).

  1. Нейчев, Николай. Поемата „Мъртви души” на Н. В. Гогол като етап в развитието на руското месианско съзнание: МАНИЛОВ. // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 272‒274; (публикувано на 03. 07. 2013).

  URL: <http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=330> (03. 07. 2013).

  1. Нейчев, Николай. Поемата „Мъртви души” на Н. В. Гогол като етап в развитието на руското месианско съзнание: КОРОБОЧКА. // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 274‒278; (публикувано на 10. 07. 2013).

  URL: <http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id =345> (10. 07. 2013).

  1. Нейчев, Николай. Поемата „Мъртви души” на Н. В. Гогол като етап в развитието на руското месианско съзнание: НОЗДРЕВ. // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 278‒281; (публикувано на 17. 07. 2013).

  URL: <http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=356> (17. 09. 2013).

  1. Нейчев, Николай. Поемата „Мъртви души” на Н. В. Гогол като етап в развитието на руското месианско съзнание: СОБАКЕВИЧ. // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 295‒296. (публикувано 04. 09. 2013).

  URL: <http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=425> (17. 09. 2013).

  1. Нейчев, Николай. Поемата „Мъртви души” на Н. В. Гогол като етап в развитието на руското месианско съзнание: ПЛЮШКИН. // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 283‒286; (публикувано на 04. 09. 2013).

  URL: <http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id =380> (17. 09. 2013).

  1. Нейчев, Николай. „Руслан и Людмила” на А. С. Пушкин ‒ начало на руския литературен месианизъм (Част І). // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 115‒118; (публикувано на 08. 09. 2013).

  URL: <http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=510> (08. 10. 2013).

  1. Нейчев, Николай. „Руслан и Людмила” на А. С. Пушкин ‒ начало на руския литературен месианизъм (Част ІІ). // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 118‒130; (публикувано на 18. 10. 2013).

  URL: <http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=524> (19. 10. 2013).

  1. Нейчев, Николай. „Руслан и Людмила” на А. С. Пушкин ‒ начало на руския литературен месианизъм (Част ІІІ). // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 130‒132 (публикувано на 22.10.2013).

  URL: <http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=530> (14. 11. 2013).

  1. Нейчев, Николай. Становище, относно хабилитационния труд на доц. д-р Людмил Иванов Димитров на тема: Да разсмиваш Мелпомена, или Чехов на големия път към драмата. София: Факел, 2013 – 422 с. ISBN 978-954-411-181-6, за присъждане на научното звание “професор”. URL:<https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/…/st_Neychev_ Dimitrov.pdf> (30. 12. 2013), с. 1‒3.
  2. Нейчев, Николай. Църковните минеи и иконографията в „Юноша” на Ф. М. Достоевски. В: Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Филология. Т. 49, кн. 1, Сб. „В”, 2011, ISSN 0861–0029, с. 125–138.

  URL:<http://science.slovo.uni-plovdiv.net/documents/931150/0/2011_III. pdf/47bc143a-35ae-4d7b-b93e-ccc1974c77be> (01. 04. 2015).

  1. Нейчев, Николай. Карендарът ‒ икона на времето? (За „стария” и „новия” стил ‒ pro et contra). В: Пловдивски университет. Издание за образование, наука и култура. № 9‒10 (434‒435), от 19 дек. 2013, с. 12‒13.

  URL:< https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2013/vestnik_br_9 -10-2013c.pdf> (20. 01. 2014).

  1. Нейчев, Николай. А. П. Чехов и кризата на руския литературен месианизъм. (Част І: Чеховата „Вишнева градина” като текст „есхатос”.) // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 453‒459 (публикувано на 04.03.2014).

  URL:<http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=753> (04. 03. 2014).

  1. Нейчев, Николай. А. П. Чехов и кризата на руския литературен месианизъм. (Част ІІ: Чеховата „Вишнева градина” и кризата на руския литературен месианизъм.) // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 459‒468 (публикувано на 12.03.2014).

  URL:<http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=767> (14. 03. 2014).

  1. Нейчев, Николай. М. Ю. Лермонтов и лутанията на руския месианизъм. (Част І: Романът „Герой на нашето време” като текстова антропоморфна структура, отражение на месианистичния тип герой.) // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 233‒239 (публикувано на 27. 03. 2014).

  URL:<http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=794> (27. 03. 2014).

  1. Нейчев, Николай. М. Ю. Лермонтов и лутанията на руския месианизъм. (Част ІІ: Романът „Герой на нашето време” като роман за месианската „история на душата” („historia anima”).) // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 239‒249 (публикувано на 09. 04. 2014).

  URL:<http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=814> (06. 05. 2014).

  1. Нейчев, Николай. М. Ю. Лермонтов и лутанията на руския месианизъм. (Част ІІІ: Романът „Герой на нашето време” като роман за месианската „история на душата” („historia anima”).) // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 249‒258 (публикувано на 06. 05. 2014).

  URL:<http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=844> (06. 05. 2014).

  1. Нейчев, Николай. „Война и Мир” и „Братя Карамазови” като кулминация на руското литературно месианство. (Част І: Към идеята за единната епопея (интер­текс­ту­­­а­лен ди­а­лог).) // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 321‒337 (публикувано на 14. 10. 2014).

  URL:<http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=1026#_ftnref13> (15. 10. 2014).

  1. Нейчев, Николай. Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевски и руският месианизъм от втората половина на ХІХ век. (Част ІІ). // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 337‒344 (публикувано на 18. 11. 2014; редактор: Христина Мирчева).

  URL: <http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=1069#_ftnref3> (09. 12. 2014).

  1. Нейчев, Николай. Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевски и руският месианизъм от втората половина на ХІХ век. (Част ІІІ). // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 344‒361 (публикувано на 27. 01. 2015; редактор: Христина Мирчева). URL: <http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=1172#_ftn16> (01. 02. 2015).
  2. Нейчев, Николай. Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевски и руският месианизъм от втората половина на ХІХ век. (Част ІV). // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 361‒372 (публикувано на 21. 09. 2015; редактор: Христина Мирчева). URL: <http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=1415> (22. 09. 2015).
  3. Нейчев, Николай. За скрития календар в „Юноша” на Ф. М. Достоевски. В: Календарът в литературата/културата. (Сборник научни статии). Шумен: УИ „Епископ Константин Плеславски”, 2013. ISBN 978-954-577-817-9, с. 115‒135. URL:< litermedia.com/mkportal/modules/…/mk_195_Kalendarytvliteraturata.mk> (30. 10. 2015).
  4. Нейчев, Николай. Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевски и руският месианизъм от втората половина на ХІХ век. (Част V). // Нейчев, Николай. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009. – 622 с. ISBN 978-954-423-489-8, с. 372‒386 (публикувано на 13. 04. 2016; редактор: Христина Мирчева). URL: <http://www.diaskop-comics.com/article.aspx?id=1675> (14. 04. 2016).

   

 • Ръководство на докторанти

  Ръководство на докторски работи в областта на руската класическа литература (история и теория на литературата, херменевтика).

   Ръководство на дипломанти

   Ръководство на дипломни работи в областта на литературознанието със студенти от всички специалности, завършили успешно (мн. доб. 5) дисциплината Руска литература на ХІХ век (Руска класическа литература).