Доц. д-р МАЙЯ КУЗОВА

 • Доц. д-р МАЙЯ ДИМИТРОВА КУЗОВА

  Катедра по руска филология

  Филологически факултет

  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

  ул. Цар Асен, 24

  Пловдив 4000

  Тел.: 032/261 483

  Email: m_kuzova@uni-plovdiv.bg

  Родена в гр. Пловдив.

  1. Образование:

  Доктор по филология (Държавен университет – Воронеж, Русия)

  Магистър (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”: руска филология; втора специалност – български език и литература)

  Бакалавър (ИПКУ „Ан. Тошева” (френски език и литература)

  2. Владеене на езици:

  руски (говоримо и писмено) – отлично

  френски (говоримо и писмено) – много добре

  английски (говоримо и писмено) – добре

  3. Месторабота и длъжност:

  Пловдивски унивeрситет „Паисий Хилендарски”, Катедра по руска филология, доцент

  4. Заемани преподавателски длъжности до момента:

  2018 – досега – доцент в Катедрата по руска филология в ПУ

  1994 – 2018 – главен асистент в Катедрата по руска филология в ПУ

  1993 – 1994 – старши асистент в Катедрата по руска филология в ПУ

  1993 – асистент в катедрата по руски език в ПУ

  1989 – 1992 – преподавател по руски език в Катедрата по чужди езици на ВИЗВМ – Стара Загора

  5. Членство в професионални научни асоциации, дружества, комисии и др.:

  • МАПРЯЛ
  • Съюз на учените в България
  • Дружество на русистите в България
  • Член на Държавната изпитна комисия по руски език

  6. Област на научната квалификация: съпоставително езикознание, съпоставителен синтаксис, синтаксис и стилистика, етнолингвистика, лингвокултурология, лексикология, проблеми на превода (теория и практика)

  7. Научни публикации: статии и доклади (от участия в национални и международни конференции и симпозиуми с тематика, посветена на общи и частни проблеми на съпоставителното изучаване на руски и български език); учебници; рецензии на речници, учебници и учебни пособия; монография (Приложен списък)

  8. Участие в конференции и научни форуми:

  (Виж Списък с публикации)

  9. Лекционни курсове:

  .

  10. Ръководство на семинарни занятия:

  • по синтаксис на съвременния руски език (бакалавърска програма – специалности „Руска филология” (редовно и задочно обучение), „Български език и руски език” (редовно и задочно обучение), „Руски език и западен език” (редовно обучение)
  • по хотелиерство и транспортно осигуряване на туризма в езиковия модул на магистърската програма „Културни и социални дейности в туризма (със специализация по руски, английски, френски, немски език)”

  11. Практически занятия:

  • по различни аспекти на практически руски език – граматика, писмени упражнения, лексика, разговорна практика, превод (бакалавърска програма – специалности „Руска филология” (редовно и задочно обучение), „Български език и руски език” (редовно и задочно обучение), „Руски език и западен език” (редовно обучение);

  12. Друга професионална квалификация:

  Преводачески опит:

  • художествена, научна и техническа литература
  • делова кореспонденция и документация
  • рекламни материали

  13. Научни проекти:

  • Иновации в изследванията на руския език, литература и култура (НФ „Научни изследвания”, съвместен, 2005/2006)
  • Нов руско-български тематичен речник (електронен вариант) (НФ „Научни изследвания”, съвместен, 2007/2008)
  • Нов българско-руски тематичен речник (електронен вариант) (НФ „Научни изследвания”, съвместен, 2009/2010)

  14. Организационен опит:

  • Съорганизатор на научни конференции и контактни срещи
  • Участник в проекти

 • І. Статии:

  К вопросу об обязательности и факультативности конкретизаторов в русских безличных предложениях // Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, том 32, кн. 1 – Филологии, Пловдив, 1994, с. 253 – 258.
  Опыт сопоставительного анализа глагольных однокомпонентных безличных предложений (со значением “явления природы”)в болгарском и русском языках // Сборник доклади от VІ Международен симпозиум на МАПРЯЛ (5 – 8. 04. 1994), Велико Търново, 1995, с. 106 – 108.
  Вопрос о квалификации творительного падежа в безличных предложениях // Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, том 33, кн. 1 – Филологии, Пловдив, 1995, с. 131 – 136.
  Знаете ли български?… за да ви научим на руски // Сборник с доклади от научно-практическа конференция с международно участие “Езиково обучение и актуални проблеми на езиковата култура”, Смолян, 1995, с. 30 – 36.
  О некоторых типах устойчивых безличных конструкций в русском языке // Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, том 34, кн.1 – Филологии, Пловдив, 1996, с. 197 – 203.
  За прехода на някои типове безлични конструкции във фразеосъчетания // Сборник доклади от юбилейната научна сесия „15 години Подготвителен курс за чуждестранни студенти – ВМИ“, Пловдив, 1996, с. 92 – 97.
  Безличные фразеосочетания в русском и болгарском языках // Сборник доклади от Международната научна конференция на МАПРЯЛ “Лингвистические и культуроведческие аспекты русского языка в сопоставлении с родным” (11 – 14.10.1996), Пловдив, 1997, с. 31 – 36.
  Об одном типе фразеологизированных безличных конструкций в русском языке (под ложечкой сосет, в груди колет) // Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, том 35, кн.1 – Филологии. Пловдив, 1997, с. 251 – 258.
  Смысловая организация одного типа безличных предложений. – Юбилейна научна конференция “25 години филологии в ПУ “Паисий Хилендарски” (22–23.10.1998) // Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, том 36, кн.1 – Филологии, Пловдив, 1998, с. 267 – 274.
  Экспрессия некоторых типов русских односоставных предложений с пейоративной семантикой и их болгарские соответствия // Сборник тезиси от V Международен симпозиум на МАПРЯЛ „Состояние и перспективы сопоставительных исследований русского и других языков“, Белград, 2000, с. 42 – 43.
  Экспрессия некоторых типов русских односоставных предложений с пейоративной семантикой и их болгарские соответствия // Сборник доклади от V Международен симпозиум на МАПРЯЛ „Состояние и перспективы сопоставительных исследований русского и других языков” (Белград – Ниш, 30 май – 1 юни 2000), Белград, 2000, с. 205 – 210.
  Предложения-проклятия в русском и болгарском языках // Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, том 38, кн.1 – Филологии, Пловдив, 2000, с. 209 – 216.
  О специфике и лингвистическом статусе фраз-реакций // Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”. Том 39, кн. 1 – Филологии, Пловдив, 2001, с. 605-610.
  Русские и болгарские псевдопроклятия (заметки о трансформации образности) // Русский язык за рубежом, 2002, № 4. Москва, 2002, с. 28 – 33 (http://www.learning-russian.gramota.ru/).
  Паралингвистические средства в выражении пейоративной семантики // Русский язык (проблемы истории, теории и методики преподавания). Сборник с научни трудове, посветени на 30-годишнината на Шуменския университет и 120-годишнината на педагогическото образование в Шумен, Шумен, 2002, с. 187-197.
  Проявления национальной специфики на синтаксическом уровне // VІІІ Международен симпозиум на МАПРЯЛ „Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале ХХІ века“, Сборник доклади, Велико Търново, 2002, с. 398-402.
  О национально маркированном в русском и болгарском синтаксисе // Юбилейни Паисиеви четения на ПУ „Паисий Хилендарски“, Том 40, кн.1 – Филологии, Пловдив, 2002, с. 253-261.
  Особые случаи выражения экспрессии в русском и болгарском языках (конкуренция и конфликт между + и – ) // Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Сборник научни трудове, посветени на 30-годишния юбилей на катедрата по руски език на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, с. 345-352.
  Парадоксы экспрессии в русском и болгарском языках // Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, том 41, кн. 1 – Филологии, Пловдив, 2003, с. 221-227.
  Парадоксы экспрессии (замаскированнаяпейоративность в болгарском и русском языках) // Динамика языковых процессов: История и современность (к 75-летию со дня рождения проф. П. Филковой), София, 2004, с. 185-199.
  Экспрессивные речевые стратегии (на материале русской и болгарской телерекламы) // IX Международен симпозиум на МАПРЯЛ „Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке” (5–8 апреля 2006), Велико Търново, 2006, с. 216 – 219.
  Языковые выходки экспрессии // Международный симпозиум МАПРЯЛ «Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры», (31.10. – 03.11. 2006), Пловдив, 2007, Том 1, с. 150 – 157.
  Оценка и (ее) степень – „философия” их выражения в русском и болгарском языках // ХІ конгрес на МАПРЯЛ „Мир русского слова и русское слово в мире” (17-22 .09. 2007, Варна), Heron Press, Sofia, Том V –Русский язык в сопоставлении с другими языками. Перевод – взаимодействие языков и культур, Варна, 2007, с. 141 – 146.
  Нов българско-руски тематичен речник (електронен вариант) // Сборник „Лексикографията в европейското културно пространство”. Българско лексикографско дружество. Секция за българска лексикология и лексикография. Институт за български език (в съавторство с проф. д-р С. Георгиева), Велико Търново, ИК „Знак“, 2010, с. 220 – 224.
  Оценка количества и/или количество оценки // Паисиеви четения на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, том 48, кн.1, сб. Б, Филология, Пловдив, 2010, с. 207 – 214.
  Расстояние междумного и мало: о конфликтной сочетаемости в русском и болгарском языках // Х Международен Симпозиум на МАПРЯЛ „ Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике” (8 – 11.04.2010), Велико Търново, 2011, с. 218 – 221.
  Адмиративность пейоративности в болгарском и русском языках // Юбилейна международна научна конференция „Русистика: язык, культура, перевод“, СУ „Св. Климент Охридски“, София: Изток – Запад, 2012, с. 94 – 100.
  Плеонастическая экспрессия в русском и болгарском языках // Юбилейни Паисиеви четения на ПУ „Паисий Хилендарски“ (2-3 ноември 2012), Сборник Научни трудове, том 50, кн.1, сб. В, Филология, Пловдив, 2012, с. 319 – 326.
  Экспрессия устойчивой тавтологии в русском и болгарском языках // Международна научна конференция „Русистика XXI века: традиции и перспективы”. Сборник „Русистика 2013. Язык. Коммуникация. Культура”, Шумен, 2013, с. 113 – 122.
  Экспрессивная валентность лексем работа / дело в болгарском и русском языках // ХI Международен симпозиум на МАПРЯЛ „Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание“ (3-6.04.2014), Велико Търново, 2014, с. 186 – 190.

  ІІ. Учебници:

  Учебник по лексике для студентов-филологов ІІ – ІV курсов (в съавторство). Пловдив, 1998, 224 стр.
  Русский язык. Лексический курс для студентов І и ІІ курсов (в съавторство). Пловдив, 2000, 420 стр.
  „Слово.Ру 1”. Лексический курс для студентов-русистов. Първа част. (в съавторство). Издателство „Контекст”, Пловдив, 2010, 264 стр.
  „Слово.Ру 2”. Лексический курс для студентов-русистов. Втора част. (в съавторство). Издателство „Контекст”, Пловдив, 2010, 267 стр.