Обучение в докторски програми

Образователната и научна степен доктор е начин да се откроите и да разширите собствените си научни познания и интереси. Тя не е само стъпка в академичното израстване. Участието Ви в докторска програма е възможност да допринесете за всеобщото познание чрез задълбочено изследване на нови теории, идеи и тълкувания, а резултатите от Вашето научно изследване да имат реално и положително въздействие върху обществото. С участието си в докторската програма специалистът се обогатява със знания, които могат да подпомогнат професионалното му развитие.

 „Доктор“ (PhD) е международно призната образователна и научна степен, която в България се придобива след преминаване на индивидуална обучителна програма и успешна защита на дисертационен труд. Придобиването на образователната и научна степен „доктор“ е важна стъпка за академична кариера и ценно предимство за професионално израстване както в България, така и в чужбина.

​Продължителността на докторската програма е от една до четири години, в зависимост от формата на обучение. За този период докторантът извършва изследователска работа, пише дисертационен труд, както и публикации, свързани с него, под ръководството на научен ръководител. Катедрата по руска филология обучава докторанти в две докторски програми – Славянски езици и Руска литуратура, като предоставя възможност на докторантите да работят в интердисциплинарна изследователска среда, пряко свързана с научното им направление. Като част от програмата е предвидено докторантът да посещава курсове и научни форуми, както и да публикува резултатите си в реномирани научни издания, да осъществява преподавателска дейност и да участва активно в научноизследователския живот на Пловдивския университет.​