МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК (за специалисти)

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК

(за специалисти)

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика на обучението по …

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: учител по руски език

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна, държавна поръчка

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ или „магистър“ (за магистър – от платена форма на обучение)

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит

ТАКСА: обучението в програмата е безплатно!

Програмата е предназначена за специалисти по руски език – завършили бакалавърска степен по специалностите „Приложна лингвистика“, „Лингвистика и маркетинг“, „Лингвистика и бизнес администрация“.

Програмата е с двусеместриална и дава възможност за комбинация на основните задължителни дисциплини с избираеми, с което се постига профилиране и повишаване на конкурентоспособността на обучаемите.

Учебната програма е ориентирана към изграждане на професионална компетентност за преподаване на руски език в средните училища. Акцентира се както върху специфичната практико-приложна дейност на обучаваните (наблюдения, анализ и обсъждане: на графически фиксирани уроци, на видеоуроци, на урочни, неурочни и извънкласни форми – „на живо“), така и върху развитието на творчески умения и диференциран подход към бъдещите ученици в учебния процес.

Целта на програмата е да се осигури съответствие между потребностите на образователната система, социалната практика и равнището на професионална компетентност на обучаемите.

Лекционните курсове, включени в програмата, осигуряват възможност за интеграция на методически, лингвистични, педагого-психологически дисциплини. Представени са и обновени и съвременни дидактически технологии, които реализират стратегическите цели на европейското образование.

Курсът на обучение завършва с държавен изпит.

Програмата подготвя квалифицирани специалисти в областта на образованието като учители, а също и като експерти в системата на Министерството на образованието и науката, както и като работещи в неправителствени организации.

Молба по образец за кандидатстване се подава в каб. 1 (Катедра по руска филология) – ПУ Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив, тел. 032/261-451.

Административен координатор: Радка Чобанова, Катедра по руска филология, кабинет 1, тел. 032/261-451; е-mail: rada.chobanova@gmail.com.

Ръководител на програмата е доц. д-р Надя Чернева.