Приложна лингвистика (английски и руски език)

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог преводач и учител по първия изу­чаван език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване:

І вариант: Оценка от КС изпит по английски език (ушесторена)

ІI вариант: Оценка от матура по английски език (ушесторена)
III вариант: Оценка от международен изпит по английски език (признат в университета за КС изпит по приравнителната скала, обявена в справочника) (ушесторена)
ІV вариант: Среден успех от легализирана диплома за средно образование от Англия или САЩ (ушесторен)

Бакалавърската програма по приложна лингвистика подготвя специалисти преводачи, владеещи два чужди езика (първият чужд език е английски; вторият чужд език е руски). Тя има теоретико-приложен характер и се стреми да отговори на нарастващите потребности на обществото от високо­квалифицирани преводачи за нуждите на глобализиращия се свят.

Студентите, обучавани в тази специалност, усвояват фундаментални фи­лологически знания (в областта на езикознанието, литературата и странознанието) и придобиват обща чуждоезикова и преводаческа компетентност по двата изучавани езика. Завършилите могат да се реализират като преводачи в различните сфери на икономическия и културния живот.

Учебният план включва изучаване на задължителни дисциплини, които осигуряват необходимите за преводача фундаментални филологически познания и овладяване на изучаваните два чужди езика. Чрез модулите на избираемите дисциплини студентите могат да избират профила, в който искат да протече тяхното обучение, съобразно с интересите си и личната си представа за бъдещата професионална дейност като преводачи. Факул­тативните дисциплини допълват общата подготовка на студентите в съот­ветствие с техните личностни предпочитания. Прилаганата система за трансфер на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и в чужбина.

Програмата не изисква предварителни знания по втория език.