Преп. ВЛАДИСЛАВА ИВАНОВА


 • Ас. Владислава Иванова

  Катедра по руска филология
  Филологически факултет
  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
  ул. Цар Асен 24
  Пловдив 4000

  Тел.: 032 /261 419

  E–mail: vladislavaiv@uni-plovdiv.bg

  vladislavak@abv.bg

  Образование:

  Магистър (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, специалност Руска филология, 1996 – 2001 г.)

  Научни интереси:

  История на руската литература на 19 век, съвременен руски език – фразеология

  Област на научната квалификация:

  Съвременен руски език

  Професионална кариера:

  2018 г. – досега – асистент в Катедрата по руска филология в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

  2005 – 2006 г. – учител в ГХП „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив

   2000 – 2009 г. – учител в ПГО „Ана Май“, гр. Пловдив

  Ръководство на семинарни занятия:

  Руска литература на 19 век – Руска филология, Български език и руски език, Българска филология – бакалаври (редовно и задочно обучение)

  ИД 3, Руски език – Българска филология – бакалаври (редовно и задочно обучение

  Ръководство на практически занятия:

  Практически руски език: фонетика,  граматика, писмени упражнения, лексика, разговорна практика, аналитично четене – Руска филология, Български език и руски език – бакалаври (редовно и задочно обучение)

  Практически руски език: граматика, писмени упражнения, лексика – Приложна лингвистика, Лингвистика с информационни технологии, Лингвистика с маркетинг, Лингвистика с бизнес администрация – бакалаври, (редовно обучение).

  Преводачески опит:

  научна и техническа литература

  делова кореспонденция и документация

  Владеене на езици:

  руски (разбиране, говорене, писане) – свободно ниво на владеене

  английски (разбиране, говорене, писане) – самостоятелно ниво на владеене

  Членство в професионални научни асоциации

  Дружество на русистите в България

  Участие в проекти:

  „Нов тематичен руско-български речник /електронен вариант/“ – проект  по научно-изследователска програма, финансирана от фонд „Научни изследвания“ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по договор № ФЛ-41, 2007-2008.

  „Нов тематичен българско-руски речник /електронен вариант/“ – проект по научно-изследователска програма, финансирана от фонд „Научни изследвания“ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по договор № РС-ФЛФ-0200/ 15.04.2009, 2009/2010.

  Административна дейност: Организационна дейност по време на Международен научно – практически семинар за млади преводачи – студенти–русисти „Обучение переводческому мастерству”, Пловдив, 16 – 18 декември 2011 г.; 14 – 17 декември 2012 г.

 • Административна дейност: Организационна дейност по време на Международен научно – практически семинар за млади преводачи – студенти–русисти „Обучение переводческому мастерству”, Пловдив, 16 – 18 декември 2011 г.; 14 – 17 декември 2012 г.

 • 1. Критическата рефлексия на “Бащи и деца“ на И. С. Тургенев в социокултурното пространство на 60-те години на XIX век. В: Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т. 48, кн. 1, сб. Б, 2010, Филология с. 320 – 326, ISSN: 0861 – 0029

  2. Дуэльный ритуал в культуре русского дворянина на страницах золотой русской классики. В: X Международный симпозиум „Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике” 8 – 11 апреля 2010 г. Велико Търново, 2011 г., с.427 – 430, ISSN: 1312-3069

  3. За диалога между поколенията (Размисли върху романа “Бащи и деца“ на И. С. Тургенев). В: Думи срещу догми. Сборник доклади от Дванадесетата национална конференция за студенти, докторанти и средношколци, Пловдив, с. 213 – 215, 2011 г.

  4. За творческия диалог между Достоевски и Тургенев. В: Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т. 49, кн. 1, сб. В, 2011 г., Филология с. 139 – 146 ISSN: 0861 – 0029

  5. Безумство как признак здоровья или еще раз о “Палате № 6“ А. П. Чехова. В: Международна научна конференция “Европа чете Чехов“, Велико Търново, 7 – 9 октомври 2010 г. Доклади и съобщения, с. 31 – 33, 2012 г.

  6. Дуэль как основная составлюящая культуры русского дворянства. (На страницах произведений А. С. Пушкина). В: Безкрайността на словото. Сборник доклади от Тринадесетата национална конференция за студенти и докторанти, Пловдив, с. 167 – 170, 2012 г.

  7. Символни фрагменти в романа “Бащи и деца“ на И. С. Тургенев. В: Славистика в глобалния свят – предизвикателства и перспективи, с. 265 –271, Благоевград, 2012 г.

  8. Мотивы веры и православия в романах И.С. Тургенева. В: “Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше“ (Мф. 6, 12), Материалы VII Международного форума “Задонские Свято– Тихоновские образовательные чтения“, 2012 г., с. 135 – 137, ISВN: 978-5-906269-01-0

  9. “Разночинство“ и “нихилизъм“ през призмата на романа “Бащи и деца“ на И. С. Тургенев. В: Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т. 55, кн. 1, сб. В, 2017, Филология с. 87 –  97, ISSN: 0861 – 0029

  10. Езически мотиви в романа “Бащи и деца“ на И. С. Тургенев. В: Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на доц. д-р Николай Нейчев, Пловдив 2019 г.