Лингвистика с информационни технологии (английски и руски език)

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог преводач, филолог експерт

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Член­ство­то на Бъл­га­рия в Ев­ро­пей­ския съ­юз по­ста­вя стра­на­та ни в бла­го­при­ят­ни усло­вия на ку­лтур­на, на­уч­на и об­ра­зо­ва­тел­на ин­те­гра­ция, но и на­ла­га необхо­ди­мост­та от тър­се­не на но­ви под­хо­ди в об­уче­ние­то по чуж­ди ези­ци. Спе­циал­ност­та „Лин­гви­сти­ка с ин­фор­ма­цион­ни тех­но­ло­гии“ от­го­ва­ря из­ця­ло на та­зи необхо­ди­мост, съ­зда­вай­ки усло­вия за усво­ява­не на най-доб­ри­те по­сти­же­ния на кла­си­че­ска­та и съ­вре­мен­на­та лин­гви­сти­ка и при­ла­га­не­то им в прак­ти­ка­та на бъ­де­щи­те прево­да­чи, ре­дак­то­ри, кон­сул­тан­ти, фи­ло­лози екс­пер­ти и др. На­ред с усъ­вър­шен­ства­не­то на чуж­до­е­зи­ко­ва­та ком­пе­тент­ност в рам­ки­те на спе­циал­ност­та се пре­движ­да и де­тайл­но за­поз­на­ва­не с ос­нов­ни соф­ту­ерни про­дук­ти, под­по­ма­га­щи ре­а­ли­за­ция­та на ди­пло­ми­ра­ли­те се ба­ка­ла­ври не са­мо в чи­сто фи­ло­ло­ги­че­ски про­фе­си­онал­ни сфе­ри, но и в дру­ги обла­сти – ме­нид­жмънт, биз­нес ад­ми­ни­стра­ция, връ­зки с об­ще­стве­ност­та и пр.
      Спе­циал­ност­та има за цел да фор­ми­ра у сту­ден­ти­те ком­плекс­ни поз­на­ния по два чуж­ди ези­ка и по ин­фор­ма­цион­ни тех­но­ло­гии. С при­до­би­та­та ква­ли­фи­ка­ция бъ­де­щи­те аб­сол­вен­ти би­ха мо­гли ус­пеш­но да при­ла­гат уме­ния­та си ка­то прево­да­чи във фир­ми, пред­при­я­тия, тър­гов­ски дру­же­ства, бан­ки, бю­ра за пре­во­ди, кон­сул­тант­ски бю­ра, PR аген­ции, из­да­тел­ства, елек­трон­ни и пе­чат­ни ме­дии, би­блио­те­ки, му­зеи, ар­хи­ви и дру­ги об­ще­стве­ни, об­ра­зо­ва­тел­ни и ку­лтур­ни ин­сти­ту­ции.
      Учеб­ният про­цес в рам­ки­те на спе­циал­ност­та се осъ­ще­ствява по про­гра­ма: ан­глий­ски език (ба­зи­сен език) и руски език (втори език).
      Об­уче­ние­то включ­ва об­ра­зо­ва­те­лен ми­ни­мум на­уч­ни зна­ния в област­та на ис­то­рия­та и съ­вре­мен­но­то съ­стоя­ние на два­та чуж­ди ези­ка (фо­не­тич­на, лек­си­кал­на, гра­ма­тич­на и сти­ли­стич­на си­сте­ма), как­то и в сфе­ра­та на ин­фор­ма­цион­ни­те тех­но­ло­гии (ра­бо­та с Word, Ex­cel, Power­Po­int, Pho­toshop, Adobe Re­a­der, In­ter­net).
      Учеб­ният про­цес в спе­циал­ност­та се про­веж­да по сход­на схе­ма за ан­глий­ски език и за руски език, с та­зи раз­ли­ка, че об­уче­ние­то по вто­рия език стар­ти­ра от на­чал­но ни­во. Про­гра­ма­та пре­д­виж­да овла­дя­ва­не­то на ба­зис­ния език да за­вър­ши на ни­во С1, а на вто­рия език – на ни­во B2 от Европейската езикова рамка. При­ла­га­на­та си­сте­ма за тран­сфер на кре­ди­ти да­ва въ­змож­ност за сту­дент­ска мо­бил­ност в стра­на­та и в чуж­би­на.