Гл. ас. д-р ЕНЧО ТИЛЕВ


 • Гл. ас. д-р Енчо Тилев Тилев

  Катедра по руска филология

  Филологически факултет

  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

  ул. „Цар Асен” 24

  Пловдив, 4000

  служебен тел.:  (+359) 32 / 261 483

  E-mail:

  tilev.encho@gmail.com

  e.tilev@uni-plovdiv.bg

  През 2011 г. Енчо Тилев Тилев се дипломира по специалност „Руски език и немски език”, а през 2012 г. в магистърската програма “Актуална българистика” в ПУ „Паисий Хилендарски” защитава дипломна работа на тема: “Проф. Любомир Милетич. Приноси в проучването на родопските говори” (превежда от немски “Die Rhodopemundarten der bulgarischen Sprache”. Wien, 1912). Участник и победител в национални и международни олимпиади и конкурси по руски език: „Дружба языков – дружба народов” (България – Русия, 2005 г.), „Россия – ее язык и культура в моей жизни” (България, 2007 г.), І Международен студентски фестивал „Друзья, прекрасен наш союз” (Полша, 2009 г.), Европейски фестивал на руския език (Русия, 2009 г.), Световна интернет олимпиада по руски език (октомври 2009 г.). Участва с приветствено слово в ХІ Световен конгрес на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ) през 2007 г. във Варна, който се провежда под патронажа и в присъствието на първата дама на Русия – г-жа Людмила Путина. Консултант е на помагалото за 7. клас „Да прочетем заедно“ с автор доц. д-р Владимир Янев, Пловдив 2002 г.; на учебниците по български език за рускоговорящи – „Болгарский язык. Справочник по грамматике”, „Болгарский язык. Справочник по глаголам” и „Болгарский язык. Самоучитель” с автори М. М. Макарцев и Т. Г. Жерновенкова, Москва 2010. Негови преводи от руски и немски език са отпечатани във в-к „Пловдивски университет“ и в различни интернет сайтове.

  Обучава се по международната програма за обмен на студенти “Еразъм” в Университета в Гент (Белгия) от февруари до юли 2009 г. Стипендиант е на Немската служба за академичен обмен (DAAD) и участва в Летния международен университет в гр. Бамберг (Германия) през август 2009 г. През 2009 г. спечелва поощрителна награда за задочното си участие в Единадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти в Пловдив “Словото – планета на духа” с доклад на тема „Омографы как составная часть омонимики современного русского языка”. Участва в Десетия юбилеен симпозиум на МАПРЯЛ през 2010 г. във Велико Търново с доклада “О некоторых русских и немецких реалиях и об их реализации во фразеологизмах обоих языков”. Докладът му “Елативът в руския и българския език – между омонимията и аналитизма” е отличен с втора награда на Дванадесетата национална научна конференция за докторанти, студенти и средношколци “Думи срещу догми” в гр. Пловдив.

  През юли 2010 г. е стипендиант на Министерството на образованието, младежта и науката на България и Държавния институт за руски език “А. С. Пушкин” в Москва, където участва в летен университет. През септември 2010 получава стипендия от Фонда “Русский мир” и се обучава в продължение на 18 дни по програмата “Студент Русского мира”, която се осъществява съвместно с Държавния институт за руски език “А. С. Пушкин”.

  От 20 до 24 септември 2010 г. участва във Втория международен студентски фестивал на руския език “Друзья! Прекрасен наш союз!”, който се провежда във Варшава и където е награден за много добро владеене на руски език с покана за участие в Световния фестивал на руския език в Санкт Петербург през 2011 г.

  През май 2011 г. получава първа награда за доклада си “Към въпроса за обобщителните местоимения в съвременния български и руски език”, с който участва в Тринадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти “Словото – митове и (без)крайности” (19-20 май 2011, Пловдив).

  Член е на Лингвистичния клуб от 2009 г., а през декември 2010 е избран за съпредседател на клуба.

  През 2009 г. е обявен от МОМН и от Националното представителство на студентските съвети в България за “Студент на годината” в областта на хуманитарните науки. През 2010 г. за втори път получава приза “Студент на годината” в областта на хуманитарните науки.

  През периода 2013 – 2016 г. е редовен докторант по морфология на съвременния руски език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Темата на дисертационния труд е „Категориални и некатегориални значения в руската морфология (в съпоставка с български)”, а научен ръководител на докторанта е проф. д.ф.н. Стефана Димитрова.

  Научните му интереси са в областта на общото езикознание, съпоставителното славянско езикознание, морфологията и синтаксиса на съвременния руски език, морфологията на съвременния немски език, общата морфология.

  Чете лекции по морфология на съвременния руски език, контрастивна лингвистика и води семинарни занятия по руска морфология и упражнения по практически руски език (граматика, лексика, писмени упражнения, аналитично четене).

  В различна степен владее руски, немски, английски и фламандски език.

 • Преподавателска дейност:

  Лекционни курсове

  Магистърски програми

  • Морфология на съвременния руски език
  • Актуални тенденции в морфологията на съвременния руски език
  • Контрастивна лингвистика
  • Граматика на руския разговорен език

  Бакалавърски програми

  • Морфология на съвременния руски език
  • Обучението по руски език през призмата на функционално-комуникативната граматика

  Семинарни занятия

  • по морфология на съвременния руски език

  Упражнения

  • по практически руски език – граматика, писмени упражнения, лексика, аналитично четене (бакалавърски програми Руска филология, Руски език и български език, Руски език и западен език, Приложна лингвистика с руски език)
  • по руски език за филолози (за студенти от специалността „Българска филология“)

  Участие в редакционни колегии

  1. Планетата Слово. Сборник с доклади от Единадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Издателство „Контекст“. Пловдив, 2010.

  2. Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална конференция за студенти, докторанти и средношколци. Издателство „Контекст“. Пловдив, 2011.

  3. Безкрайността на словото. Сборник с доклади от Тринадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Издателство „Контекст“. Пловдив, 2012.

  4. Словото – (не)възможната мисия. Сборник с доклади от Четиринадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Издателство „Контекст“. Пловдив, 2013.

  5. Канонът на словото. Сборник с доклади от Петнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Издателство „Контекст“. Пловдив, 2014.

  6. Светлият път на словото. Сборник с доклади от Шестнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Издателство „Контекст“. Пловдив, 2015.

  7. Словото – традиции и модерност. Сборник с доклади от Седемнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“. Пловдив, 2016.

  8. Слово и памет. Сборник с доклади от Осемнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“. Пловдив, 2017.

  9. Словото – идеи, идеали, утопии. Сборник с доклади от Деветнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“. Пловдив, 2018.

  10. Член на редакционната колегия на списание „Съвременна лингвистика“ – издание на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

  11. Член на редакционната колегия на „Verba iuvenium“ – Годишник на Националната конференция за студенти и докторанти – Пловдив, издание на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

  12. Член на международния редакционен съвет на списание „Studia Rossica Gedanensia“ – Гданск, Полша

  13. Заместник главен редактор и член на редколегията на списание „Болгарская русистика“

  Участие в проекти

  1. Участник като експерт-оценител на тестове по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
  2. Участник в проект ФП21-ФлФ-009 „Филологически и методически предизвикателства в дипломния проект като индикатор за динамиката на научната колаборация в отношенията утвърден – млад изследовател“, финансиран от Поделение „Научна и приложна дейност“ към ПУ „Паисий Хилендарски“

  Административна дейност

  • Съпредседател на Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов“ от 2010 до 2015 г.
  • Член на Общото събрание на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ от 2019 г.
  • Член на Факултетната комисия по акредитация и качество от 2019 г.
  • Член на Съвета на Департамента по езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти в ПУ „Паисий Хилендарски“ от октомври 2019 г.
  • Член на Факултетния съвет на Филологическия факултет от ноември 2019 г.
  • Член на университетската Комисия за вътрешен одит на ПУ „Паисий Хилендарски“ от юли 2023 г.
  • Председател на комисията по явно гласуване към Общото събрание на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ от 2019 г.
  • Координатор по програма „Еразъм“ на Катедрата по руска филология през ноември – декември 2019 г.
  • Администратор на сайта на Катедрата по руска филология от 2019 г.
  • Администратор на сайта на годишника „Verba iuvenium“
  • Администратор на сайта на Дружеството на русистите в България – клон Пловдив
  • Член на Организационния комитет на „Паисиеви четения“ – 2019 г.

 • МОНОГРАФИИ

  Е. Тилев. Морфологична (не)категориалност. Пловдив: Макрос, 2022, 452 с.

  Ст. Димитрова, Е. Тилев, Т. Дерекювлиев. Вселената на езика. Диалози с професор Стефана Димитрова. Пловдив: Макрос, 2022, 364 с.

  Категориални и некатегориални значения в руската морфология (в съпоставка с български). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Пловдив, 2017, 357 с.

  Категориални и некатегориални значения в руската морфология (в съпоставка с български). Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Пловдив, 2017, 36 с.

  УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

  1. Р. Чобанова, Е. Тилев. 12 теста по руски език за нива А1 – А2. Изд. „Колибри“. София, 2019, 152 с. ISBN: 978-619-02-0504-3

  2. Р. Чобанова, Е. Тилев. 6 теста по руски език за ниво В1. Изд. „Колибри“. София, 2019, 144 с. ISBN: 978-619-02-0529-6

  3. Р. Чобанова, Е. Тилев. 6 теста по руски език за ниво В2. Изд. „Колибри“. София, 2020, 240 с. ISBN: 978-619-02-0531-9

  СТАТИИ

  2008

  1.Междукултурният диалог и младите хора. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 9 от 28.11.2008 г., год. ХХVІ, с. 13.

  2009

  2. Тематичен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език). Пловдив: „Евро Принт“ ЕООД, 2009 (257 стр.). Съставители: Диана Иванова, Илонка Георгиева, Веркин Кюркчиян, Невена Стоянова, Вивиан Арабян, Румяна Янева, Таня Великова, Иванка Куцарова, Любен Леков. Отг. редактор Диана Иванова; редактор И. Георгиева. – В: Славянски диалози, год. VІІ, кн. 10 – 11, с. 282.

  2010

  3. Омографы как составная часть омонимики современного русского языка. – В: Планетата Слово. Сборник с доклади от Единадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2010, с. 91 – 97.

  4. О некоторых русских и немецких реалиях и об их реализации во фразеологизмах обоих языков. – В: Десятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2010. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Доклады и сообщения. Велико Търново, 2010, с. 133 – 137.

  5. За олимпиадата по олимпийски, или как да станеш „Морфолог на годината“? – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 1 – 2 от 22.02.2010 г., год. ХХVІІІ, с. 7.

  2011

  6. Елативът в руския и българския език – между омонимията и аналитизма. – В: Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална конференция за студенти, докторанти и средношколци. Пловдив, 2011, с. 112 – 117.

  7. Петима студенти от Университета бяха на посещение в Европейския парламент. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 2 – 3 (407 – 408), год. ХХІХ от 25.03.2011 г., с. 9.

  2012

  8. Към въпроса за обобщителните местоимения в съвременния български и руски език. – В: Безкрайността на словото. Сборник с доклади от Тринадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2012, с. 60 – 65.

  9. Към въпроса за семантиката на представката въз- в съвременния български език. – В: Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, vol. XIII. Plovdiv, 2012, p. 249 – 253.

  10. Семантика болгарской именной приставки въз- и ее функциональные соответствия в русском языке. – В: Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971 – 2011“. Факултет по хуманитарни науки. Шумен, 2012, с. 64 – 69.

  11. К вопросу о стилистической окрашенности лексики русского и болгарското языков – опыт сопоставительного исследования. – В: Русистика: язык, культура, перевод. Юбилейная международная научная конференция. София, 23 – 25 ноября 2011 г. Доклады. София, 2012, с. 133 – 138.

  2013

  12. Езикът волапюк – между „блестящата бъдъщност“ и тъмното настояще. – В: Словото – (не)възможната мисия. Сборник с доклади от Четиринадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2013, с. 129 – 134.

  13. „Die Rhodopemundarten“ в превод на български език. – В: Българска реч, год. ХІХ, 2013, кн. 2, с. 37 – 40.

  14. Александър Пешковски. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 4 от 14.05.2013 г., год. ХХХІ, с. 17.

  15. Академик Любомир Милетич – по повод на една годишнина. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 8 (433), год. ХХХІ от 12.11.2013 г., с. 10 – 11.

  16. Понятието граматична категория в руското и българското езикознание. – В: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки, т. ХVІ. Пловдив, 2013, с. 313 – 317.

  17. Понятието граматична категория в руското и българското езикознание през ХІХ и началото на ХХ век. – В: Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, т. 51, кн. 1, сб. Б, 2013. Пловдив, 2013, с. 243 – 255.

  18. Водени от любов към русистиката… . – В: В-к „Пловдивски университет“ , бр. 8 (433), год. ХХХІ от 12.11.2013 г., с. 13 – 14 (в съавторство с Илия Солтиров).

  2014

  19. Грамматическое наследие А. А. Потебни в свете функционально-семантической грамматики. – В: Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание. Доклады и сообщения. Велико-Тырново, 2014, с. 111 – 114.

  20. Шестнадесетата национална научна конференция на младите филолози. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 5 (440), год. ХХХІІ от 21.05.2014 г., с. 12 (в съавторство с И. Русева).

  2015

  21. Прояви на некатегориалност в сферата на съществителното име (върху руски езиков материал). – В: Българска реч, 2015, № 2, с. 51 – 56.

  22. Non-categorial meanings of grammeme singular of a noun in the Russian and Bulgarian languages. – В: Science and Education. Materials of the VIII international research and practice conference. Munich, 2015, pp. 248 – 252.

  23. Теория грамматического рода И. Г. Милославского и проблемы функциональной грамматики. – В: Современная филология: теория и практика. Материалы ХХІ международной научно-практической конференции. Москва, 2015, с. 125 – 129.

  24. Проф. д.ф.н. Стефана Димитрова на 80 години. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 7 (452), год. ХХХІІІ от 12.10.2015 г., с. 18.

  2016

  25. Некатегориалност в изразяването на рода в руската морфология. – В: Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София, 2016, с. 127 – 132.

  26. Числителното име като част на речта – проблеми и перспективи (руско-български паралели). – В: Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, т. 54, кн. 1, сб. А, 2016, Филология. Пловдив, 2016, с. 497 – 506.

  2017

  27. Категориалност и некатегориалност във функционалната граматика на А. В. Бондарко. – В: Български език и литература, 2017, кн. 4, с. 433 – 439.

  28. 50 години Дружество на русистите в България. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 7 (472), год. ХХХV от 17.10.2017 г., с. 17.

  29. Народът срещу падежа – в търсене на (не)категориалността. – В: Поклон пред буквеното слово. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Пеньо Ст. Пенев. Пловдив, 2017, с. 430 – 439.

  30. Към въпроса за същността на граматичната категория степен в руския език. – В: Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Vol. 36/2, 2017. Veliko Tarnovo, p. 221 – 231.

  2018

  31. Проблемы грамматической семантики в теории функциональной грамматики А. В. Бондарко. – В: Русистика: вчера, сегодня, завтра. София, 2018, с. 311 – 317.

  32. Гена Димитрова – гласът на „Арената“. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 3 – 4 (478 – 479), год. ХХХVІ от 23.04.2018 г., с. 20 – 21.

  33. Двадесета национална научна конференция за студенти и докторанти „Време, слово, свят“. – В: Български език и литература, 2018, кн. 4, с. 495 – 499.

  34. Мария Калас – гласът на столетието. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 6 (481), год. ХХХVІ от 4.07.2018 г., с. 16 – 17.

  35. Аналитизмът като проява на некатегориалност в сферата на съществителното име (върху руски езиков материал). – В: Съвременна лингвистика, 2018, бр. 1, с. 33 – 41.

  36. Ватрослав Ягич – патриархът на славистиката. – В: Славянски диалози, 2018, год. ХV, кн. 21, с. 9 – 16.

  2019

  37. Филолози от Университета участваха във форума „Българска граматика“. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 10 (494), год. ХХХVIІ от декември 2019 – януари 2020, с. 7.

  2020

  38. Загадката „Турандот“. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 1 – 2, (495 – 496), год. ХХХVIІI от 20 февруари 2020, с. 24.

  39. Категориалните и некатегориалните значения като конституиращи елементи на езиковата система. – В: Български език, Приложение, 2020, с. 166 – 185.

  40. Студентски научен семинар „Страници от историята на лингвистиката“. – В: Български език и литература, 2020, кн. 4, с. 422 – 425.

  41. Тайнствената поетика на Николай Нейчев и „Руският класически Логос“. – В: Страница, 2020, бр. 1, с. 142 – 144.

  42. К вопросу о статусе относительных местоимений в русской грамматике. – В: Двенадцатый международный симпозиум „Русистика в современном мире“. Доклады и сообщения. Велико Търново, 2020, с. 109 – 112.

  43. Проблеми на залоговостта: залогът като граматична абстракция (руско-български паралели). – В: Езиков свят (Orbis linguarum), 2020, т. 18, кн. 3, с. 88 – 95.

  2021

  44. Времето като абстракция – аспекти и проблеми на темпоралността в лингвистичните изследвания. – В: Български език и литература, 2021, кн. 1, с. 36 – 48.

  45. Преподаването на руски език по време на пандемия – предизвикателства и перспективи. – В: 100 години чуждоезиково обучение в УНСС. Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020. София, 2021, с. 105 – 109.

  46. К проблеме наклонения как грамматической абстракции. – В: Болгарская русистика, 2021, кн. 1, с. 34 – 40.

  47. Семантика и функции на немския глагол werden (с оглед на съответките му в руски). – В: Съвременна лингвистика, 2021, кн. 1, с. 17 – 26.

  48. Категориалност и некатегориалност в системата на руските числителни имена (в съпоставка с български). – В: Български език, Приложение, 2021, с. 193 – 204.

  49. За употребата на неологизма канселирам в българския език. – В: Български език, 2021, кн. 3, с. 135 – 137.

  50. Шестима русисти в Пловдив празнуват юбилей. – В: Русистика без граници, 2021, кн. 3, с. 99 – 103.

  51. Категориални и некатегориални значения на рода, числото и падежа при личните местоимения (руско-български паралели). – В: Български език и литература, 2021, кн. 5, с. 487 – 496.

  52. Доц. Наде Черневой, доц. Майе Кузовой и доктору Людмиле Минковой исполнилось 60 лет. – В: Болгарская русистика, 2021, кн. 2, с. 95 – 98.

  53. In memoriam. Владимир Владимирович Лопатин (1935 – 2021). – В: Болгарская русистика, 2021, кн. 2, с. 105 – 106.

  54. Важен принос към изследването на „История славянобългарска“ и нейните преправки. – В: Palaeobulgarica / Старобългаристика, 2021, кн. 4, с. 97 – 100.

  55. За категориалните и некатегориалните значения на категорията лице при личните местоимения в руския език (в съпоставка с български). – В: Съпоставително езикознание, 2021, кн. 4, с. 5 – 20.

  56. Рецензия за: М. Кузова. Парадоксите на експресията в българския и руския език. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2018. 427 с. – В: Съпоставително езикознание, 2021, кн. 4, с. 90 – 93.

  2022

  57. Юбилейна научна конференция Паисиеви четения. – В: Съпоставително езикознание, 2022, кн. 1, с. 115 – 117.

  58. Напусна ни доц. д-р Спаска Злачева-Кондрашова. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 1 – 2 (514 – 515), год. ХL, от 24 февруари 2022, с. 21.

  59. Отбелязан бе 90-годишият юбилей на доайена на пловдивската русистика. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 7 (520), год. ХL, от 15 юли 2022, с. 8.

  60. Доценту Милене Калудовой 90 лет. – В: Болгарская русистика, 2022, кн. 2, с. 83 – 86.

  61. Доц. д-р Спаска Злачева-Кондрашова (1944 – 2022). – В: Болгарская русистика, 2022, кн. 2, с. 88 – 94.

  62. Дипломната работа – свобода и творчество. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 9 (522), год. ХL, от 23 ноември 2022, с. 19.

  63. Диалози за езика. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 10 (523), год. ХL, от декември 2022 – януари 2023 г., с. 16.

  64. Местоимението като част на речта – същност и проблеми на класификацията (руско-български паралели). – В: От слово към действие: разкази и репрезентации. Том I. Езиковедски четения. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2022, с. 117 – 123.

  65. Рецензия за: Словарь русского языка коронавирусной эпохи. Сост. Х. Вальтер и колл. Отв. ред. М. Н. Приемышева. Санкт-Петербург: Институт лингвистических исследований РАН, 2021. 550 с. – В: Съпоставително езикознание, 2022, кн. 2 – 3, с. 106 – 107.

  66. Премиера на книгата Вселената на езика. Диалози с професор Стефана Димитрова (София, 19 октомври 2022 г.). – В: Съпоставително езикознание, 2022, кн. 4, с. 133 – 134.

  2023

  67.

  Към въпроса за категориалните и некатегориалните значения при изразяването на квантитативност при съществителните имена с дефектна парадигма в руския и българския език (под печат)


  Преводи

  1. Направени бяха важни открития в областта на науката и технологиите. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 1 от 8.02.2006 г., год. ХХІV, с. 9.
  2. Windows Vista ще се появи в шест версии. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 2 от 10.03.2006 г., год. ХХІV, с. 11.
  3. Неочакван рекорд предвещава революция в енергетиката. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 3 от 6.04.2006 г., год. ХХІV, с. 7.
  4. Десет технологии, които могат да променят света. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 4 от 9.05.2006 г., год. ХХІV, с. 5.
  5. Университетите в Италия. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 4 от 9.05.2006 г., год. ХХІV, с. 11.
  6. Учени се обявяват срещу теорията за естествения подбор на Дарвин. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 6 от 6.07.2006 г., год. ХХІV, с. 2.
  7. Висшето образование в Германия. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 6 от 6.07.2006 г., год. ХХІV, с. 7.
  8. Зараждането на университетите. Училищата от ХІІ столетие. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 4 от 4.04.2011 г., год. ХХІХ, с. 10 – 11.
  9. История на университетите. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 5 – 6 от 14.06.2011 г., год. ХХІХ, с. 12 – 13.
  10. Любомир Милетич. Родопските говори на българския език. Изд. „Изток-Запад“. София, 2013, 251 с.

  Консултант на следните издания:

  1. Янев, Вл. Да прочетем заедно. Пловдив, 2002.
  2. Макарцев, М. М., Т. Г. Жерновенкова. Болгарский язык. Справочник по грамматике. Москва, „Живой язык“, 2010.
  3. Макарцев, М. М., Т. Г. Жерновенкова. Болгарский язык. Справочник по глаголам. Москва, „Живой язык“, 2010.
  4. Макарцев, М. М., Т. Г. Жерновенкова. Болгарский язык. Самоучитель. Москва, „Живой язык“, 2010.

  ЗА НЕГО:

  1. Третокурсник филолог от университета бе избран за “Студент на годината” в областта на хуманитарните науки – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 9-10 от 18.12.2009 г., год. ХХVІІ, стр. 9.

  2. Студенти от университета участваха във фестивали на руския език – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 9-10 от 18.12.2009 г., год. ХХVІІ, стр. 21.

  3. Двама възпитаници на ПУ получиха националния приз “Студент на годината” – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 10  (декември 2010 – януари 2011), год. ХХVІІІ, стр. 20.

  4. Студент от ПУ е № 1, говори четири езика – В: В-к “Марица” от 23.12.2010 г.

 • 2019 г.

  1. Магистърска програма „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма”

  Дипломант Виктория Христова. Тема: Фестивалният туризъм като вид културен туризъм (знакови прояви в България и чужбина)

  2. Магистърска програма „Актуална българистика“

  Дипломант Татяна Иванова. Тема: Основи на функционално-семантичната граматика в ранните изследвания на А. В. Бондарко („Грамматическая категория и контекст“)