МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК (за неспециалисти)

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК
(за неспециалисти)

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика на обучението по ...
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: учител по руски език ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна, държавна поръчка
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 4 семестъра
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ или „магистър“ (за магистър – от платена форма на обучение)
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит
ТАКСА: държавна (280 лв. на семестър)

Програмата е предназначена за завършили бакалавърска или магистърска степен кандидати без квалификация по руски език, както и за неспецалисти с учителска правоспособност.
Ориентирана е към широк кръг от кандидати, придобили бакалавърска или магистърска степен в сферата на хуманитарните обществените, техническите или естествените науки, и се фокусира върху изграждането на професионална компетентност за преподаване на руски език в средните училища. Акцентът е поставен както върху специфичната практико-приложна дейност на обучаваните, така и върху развитието на педагогически изследователски умения и творчески диференциран подход.
Целта на програмата е да подготви висококвалифицирани специалисти, които притежават основните компетенции, необходими за справянето с отговорностите на учителската професия, и съответстват на новите стандарти на европейското образование.
Изисквания към кандидатите:
• Владеене на руски език – ниво В2;
• Обща езикова култура и добро ниво на владеене на български език.
Кандидатстване: За кандидатстване е необходим среден успех от следването в бакалавърска или магистърска програма не по-нисък от Добър. Класирането се извършва по два начина:
По документи – за кандидати специалисти-русисти или кандидати, притежаващи сертификат за владеене най-малко В2 според Общата европейска езикова рамка.
С конкурсен изпит по руски език (писмен изпит за ниво В2) – за бакалаври и магистри, завършили други специалности. Изпитът по руски език включва: 1) лексико-граматичен тест; 2) четене с разбиране на текст от руски на български език с обществено-политически характер за определено време; 3) писмен превод от руски на български. Срок за провеждане на изпита: 15.09 – 20.09. Примерен вариант на изпитния формат може да се получи в Катедрата по руска филология (каб.1, тел. 032/261-451).
Учебният план на програмата включва задължителни и избираеми дисциплини, като първите полагат необходимата база от знания и научноизследователски подходи, а вторите се фокусират върху развитие на компетенции по тяхното прилагане в учебния процеси подпомагат успешната реализация на обучаемите. Систематизирани са основните теоретико-практически проблеми на методиката на чуждоезиковото обучение в исторически и съвременен план. Анализират се традиционни и алтернативни комуникативни методи, конкретно реализирани в практиката на обучението. Лекционните курсове, включени в програмата, осигуряват възможност за интеграция на методически, лингвистични, педагого-психологически дисциплини. Представени са и обновени и съвременни дидактически технологии, които реализират стратегическите цели на европейското образование.
Лекторите са висококвалифицирани преподаватели от Пловдивския университети, други висши училища и гостуващи специалисти.
Курсът на обучение завършва с държавен изпит.
Програмата дава възможност за едносеместриално обучение в Държавен институт по руски език „А. С. Пушкин“ в Москва (Русия) и придобиване на сертификат за общо ниво на владеене на езика.
Молба по образец за кандидатстване се подава в каб. 1 (Катедра по руска филология) – ПУ Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив, тел. 032/261-451.
Административен координатор: Радка Чобанова, Катедра по руска филология, кабинет 1, тел. 032/261-451; е-mail: rada.chobanova@gmail.com.
Ръководител на програмата е доц. д-р Надя Чернева.