Гл. ас. д-р МИЛЕНА СТОЙКОВА

 • Гл.ас. д-р Милена Стойкова

  Катедра по руска филология

  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

  Ул.”Цар Асен” 24

  Пловдив 4000

  Тел.: (+359) 898 788619, (+359)  32 261/ 453, 756, 739

  Email : milenalub@abv.bg

   

  Област на научната квалификация : съпоставително езикознание, лексикология, стилистика, комуникативна лингвистика, социолингвистика, лингвокултурология, проблеми на превода ( теория и практика) .

  Образование : Доктор по филология (Държавен институт по руски език „А.С.Пушкин” – Москва, Русия , 2001 г.)

  Магистър (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” : руска филология , 1992 г.)

  Професионална кариера :

  31.01.2011 – понастоящем – главен асистент в Катедрата по руска филология на Пловдивския университет

  30.06.2009 – 30.01.2011 – старши асистент в Катедрата по руска филология на Пловдивския университет

  31.07.2008 – 29.06.2009 – асистент в Катедрата по руска филология на Пловдивския университет

  01.09.2004 – 30.07.2008  – базов учител по руски език и литература в паралелки с интензивно изучаване на руски език и руски език като втори чужд в ГХП ”Св.Св. Кирил и Методий”, Пловдив.

  Януари 1993 – 30.07.2008 – хоноруван асистент в в Катедрата по руска филология / Катедрата по руски език , Катедрата по руски език и литература/ на Пловдивския университет.

  13.01.1995 – 01.09.1996 – щатен преподавател по чл. 68 от КТ в Катедрата по руски език и литература / след спечелен конкурс/.

  Членства:

  МАПРЯЛ

  Дружество на русистите в България

  Българска национална мрежа на преподавателите по руски език и култура /БНМПРЕК/

  Лични умения и компетенции
  Майчин  език Български
                 Самооценяване Разбиране Разговор Писане
  Европейско ниво (*) Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение
  Руски С2 Свободно ниво на владеене С2 Свободно ниво на владеене С2 Свободно ниво на владеене С2 Свободно ниво на владеене С2 Свободно ниво на владеене

  Английски

  А1

  Основно ниво на владеене А2 Основно ниво на владеене А1 Основно ниво на владеене А1 Основно ниво на владеене А1 Основно ниво на владеене
  (*) Единни европейски критерии за познания по езици

 • Преподавателска дейност:

  Лекционни курсове:

  Съвременен руски език – IV част (Стилистика) / Лекционен курс в бакалавърска програма за специалностите „Руска филология” и „ Български език и руски език” ( редовно и задочно обучение), „Руски и западен език” ( редовно обучение).

  Съвременният жаргон и културата на общуване / Избираема дисциплина (лекционен курс)  в магистърска програма „Актуална русистика”/

  Комуникативни пространства на общуващите / Избираема дисциплина в бакалавърска програма за специалността „ Български език и руски език” ( редовно и задочно обучение) /

  Ключовите думи в съвременната руска реч / Избираема дисциплина в бакалавърска програма за специалностите „Руска филология” и „ Български език и руски език” ( редовно и задочно обучение) /.

  Култура на общуването / Избираема дисциплина в бакалавърска програма за специалността „ Български език и руски език” ( редовно и задочно обучение) /

   

  Семинарни занятия:

  по Стилистика на съвременния руски език / бакалавърска програма за специалността „ Руска филология” ( редовно и задочно обучение) и „ Български език и руски език” ( редовно и задочно обучение) /

   

  Упражнения:

  по практически руски език – всички нива и аспекти : лексика, разговорна практика, писмени упражнения, граматика, функционална граматика, превод / бакалавърска програма за специалностите „Руска филология” и „ Български език и руски език” ( редовно и задочно обучение), „Руски език и западен език” ( редовно обучение) , „ Приложна лингвистика“, „ Лингвистика и маркетинг“, „Лингвистика и бизнес администрация“  /. Извънаудиторни занятия по Практически руски език с докторанти към Филологическия факултет на Пловдивския университет.

  Практикум по превод / магистърска програма „Превод и интеркултурна комуникация”/

  Извънаудиторна работа със студенти –русисти от бакалавърски и магистърски  програми  с изучаване на руски език за  повишаване на мотивацията им за участие в национални и международни състезания, младежки форуми с цел успешното им аргументирано професионално израстване : обучение в следваща образователна степен-съответно, магистърска, докторантска.

  Друга професионална квалификация :

  Преводачески опит :

  научна и техническа литература

  делова кореспонденция и документация

  рекламни материали

  Консултант при подготовка за придобиване на Международен сертификат за владеене на руски език / Европейска езикова рамка за владеене на езиците/- нива В1, В2, С1, С2.

   

   Участие в редакционни колегии

  „Обучение переводческому мастерству”-сборник с материали от ІІІ Научно-практически семинар / 29 ноември-1 декември 2013 г./, Пловдиски университет”Паисий Хилендарски” – съставител.

   „Обучение переводческому мастерству- ІV”-сборник с материали от ІV Научно-практически семинар /14 ноември-16 ноември 2014 г./, Пловдиски университет”Паисий Хилендарски” – съставител.

  „Пять лет в семье Русского мира”-Собрание творчества молодых русистов, Пловдив, 2015 – съставител.

  Участие в проекти:

  «Нов тематичен руско-български речник /електронен вариант/»-проект  по научно-изследователска программа, финансирана от фонд «Научни изследвания» при Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» по договор № ФЛ-41, 2007-2008.

  «Нов тематичен българско-руски речник /електронен вариант/»- проект по научно-изследователска программа, финансирана от фонд «Научни изследвания» при Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» по договор № РС-ФЛФ-0200/ 15.04.2009, 2009/2010.

  LIGHT, VIA LIGHT – Международни проекти, инициирани от МИТРА – Берлин, презентиращи билингвалното обучение, осъществени с финансовата подкрепа на Европейската комисия, 2011 – 2012

  Проект BG051РО001 – 3.3.07-0002 „ Студентски практики” – академически наставник / 03.07.2013 – 31.10.2014 г./

  Проект BG051РО001 – 3.1.07. -0024 „ Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления” – Изследовател, съавтор на бизнес модул в учебната програма / 01.10.2013 – 17.10.2014 г./

   

  Административна дейност:

  Сътрудник / 2010 – 2012/ , Методист / 2012 – понастоящем / в Центъра за руски език и култура на Пловдивския университет

  Съорганизатор на научни конференции и работни срещи

  Координатор при организиране и  осъществяване на курсове към  Центъра за езици и междукултурна комуникация  на Пловдивския университет

  Организатор и координатор на международни научни конференции и лингвистични семинари :

  Международна културно – хуманитарна акция „ Первый в Космосе”, инициирана от Фонд Русский мир: организиране на  Национален конкурс за детска рисунка, Национален конкурс за есе и мултимедийна презентация , Пловдив, януари – април 2011

  Международен научно-практически семинар „Лингвистический компонент обучения и исследовательская деятельность      школьников”, Пловдив, 04. – 06. 06. 2011 г.

  Методичен семинар „ Билингвалното обучение – теоретичен и практичен аспект”, Банско, 31.10. – 01.11.2011 г.- медиатор.

  Международен научно – практически семинар за млади преводачи – студенти-русисти „Обучение переводческому мастерству”, Пловдив, 16 – 18. 12. 2011 г. , 14 – 17 .12 .2012 г.

  Международна научна конференция „Россия в Болгарии и Болгария в России – перспективы сотрудничества в 21 веке”, Пловдив, 29 – 30.03.2012 г.

  Работни срещи и кръгла маса „ Русско – болгарские научные / психолого – педагогические / связи” с участието на лектори от МГППУ – Москва и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 18 – 25.04. 2012 г.

  Методичен семинар „ Иновационные подходы к обучению РКИ”  в рамките на образователна програма на Тулския държавен педагогически университет „ Л.Н.Толстой”- лектор доц. д-р Ю.В.Архангельская/ 19 октомври 2013 г. Пловдивски университет.

  Методичен семинар „  Русские : традиции, ментальность, коммуникативное поведение”  в рамките на образователна програма на Тулския държавен педагогически университет „Л.Н.Толстой”- лектор доц. д-р Ю.В.Архангельская / 23 ноември 2013 г. Пловдивски университет.

  Международен научно – практически семинар за млади преводачи – студенти-русисти с международно участие „Обучение переводческому мастерству” – Пловдив, 30 ноември, 1,2 декември 2013 г.

  Международен научно – практически семинар за млади преводачи – студенти-русисти  с международно участие „Обучение переводческому мастерству” – Пловдив, 14-16 ноември 2014 г

  Методичен семинар „  Коммуникативное поведение и современная языковая ситуация в России””  в рамките на образователна програма на Тулския държавен педагогически университет „Л.Н.Толстой”- лектор доц. д-р Ю.В.Архангельская / 10 май 2015 г. Пловдивски университет

  V юбилеен Международен научно – практически семинар за млади преводачи – студенти-русисти  с международно участие „Обучение переводческому мастерству” – Пловдив, 27-30 май 2015 г

  Председател на КСКомисия по руски език /2012/ , член на КСкомисия по руски език / 2010, 2011/, член на работния екип на КСКампания 2013 , КСКампания 2014 към Филологическия факултет,   Председател на КСКомисия по руски език / КСКампания – 2015, 2016/. Инициатор за провеждане на състезание по руски език за зрелостници „ Я знаток русского языка“, съорганизатор на провеждането му – 6 февруари, 22 февруари 2015 г., съорганизатор на провеждането  и съавтор на материалите за Състезание по руски език за зрелостници „ Я знаток русского языка“ – 12 февруари, 27 февруари , 19 март 2016 г.

  Член на Комисията по управление на качеството към Филологическия факултет /Институционална акредитация на Пловдивския университет, Програмна акредитация на специалност „Филология” и Програмна акредитация на специалност „Педагогика на обучението по…”2012-2013, Програмна акредитация на специалностите в докторантските програми 2013/2014.

  Материално отговорно лице в Катедрата по руска филология на Пловдивския университет, Центъра за езици и интеркултурна комуникация, Центъра за руски език и култура, Класна стая „Конфуций”.

 • Семантика и функционирование категории отрицания, выраженной формальным показателем НЕ (в русском языке в зеркале болгарского). ГИРЯЛ „А.С.Пушкин” (Москва, Россия). Дисертация за присъждане на научна степен „доктор”. Москва, 2001.

  Научни статии

  Публикувани в България:

  Употребление частиц в болгарском языке и их перевод на русский язык (на материале художественной литературы) // VІ Международный симпозиум МАПРЯЛ  „Сопоставление русского языка с родным в научных исследованиях и в практике преподавания”. Тезисы докладов и сообщений. Велико Търново, 1994, с. 49.

   Рецензия на „Учебник по лексике русского языка для студентов-филологов” // Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Научни трудове, т.36. Пловдив, 1998.

    О специальной негации, выраженной формальным показателем НЕ // Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Научни трудове, т.38. Пловдив, 2000, с. 205-208.

  Фразеологическая реализация специальной негации в русском языке в зеркале болгарского // Болгарская русистика, 2002, № 1, с. 18-24.

  О функционировании частицы НЕ в роли специального негатора в русском языке (в зеркале болгарского) // Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шумен, 2003, с. 251-256.

   О некоторых проявлениях нелогического отрицания // ІХ Международный симпозиум МАПРЯЛ „Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке”. Сборник докладов и сообщений. Велико Търново, 2006, с. 200-203.

  Специальная негация с формальным показателем префикс НЕ- в русском языке (в зеркале болгарского) // Международный симпозиум МАПРЯЛ “Инновации в исследовании русского языка, литературы и культуры”. Сборник докладов, т.І. Пловдив, 2006, с. 170-177.

   Специальная негация с формальным показателем НЕ в сложных префиксах НЕДО- и НЕБЕЗ- / НЕБЕС- в русском и болгарском языках // ХІ Конгресс МАПРЯЛ „ Мир русског слова и русское слово в мире” (Варна, 17-23.09.2007). Сборник материалов. т. 5. HERON PRESS – SOFIA, 2007, с. 222-226.

  Към въпроса за новата лексика в „Нов тематичен       българско-руски речник“ // Научни трудове на ПУ“Паисий Хилендарски“ 2009г.,стр113.

  Нов лексикографски труд // в. „Пловдивски университет”, бр.6 от 08.07.2009, стр. 9

  Молодежный дискурс на грани нервного срыва (к вопросу о культуре речи русского и болгарского языков) // Х международный симпозиум « Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике» , Доклады и сообщения. С. 517-520 .Велико Търново,2011г.  .

  Логоэпистемическая составляющая молодежного дискурса // Научни трудове на ПУ «Паисий Хилендарски»2010, т.48, кн.1, сб.Б, с.243-250.УИ «Паисий Хилендарски», Пловдив,2011.

  Сравнительная составляющая молодежного дискурса // Русистика: язык, культура и перевод. Юбилейная научная конференция Софийского университета им. Св.Климента Охридского- София, 2011. Изток – Запад, София, 2012, с.205-2010.

  Текстовая составляющая молодежного дискурса // Славистика в глобалния свят – предизвикателства и перспективи//Благоевград, 5-6.12.2012г.( 393 – 399)

  Обучение чтению в школе и в ВУЗ-е на современном этапе развития методики / в съавторство с Катя Ганева/ в :  Русистика 2013 Сборник материалов международной научной конференции : „Русистика 21 века : традиции и перспективы” 11-12 октября 2013 г., г. Шумен, стр.41-52.

  Ключевые слова молодежного общения в :  Русистика 2013 Сборник материалов международной научной конференции : „Русистика 21 века : традиции и перспективы” 11-12 октября 2013 г., г. Шумен, стр. 274 – 282.

  К вопросу о многогранной структуре лексического знания в процессе обучения

  болгарских студентов-русистов в : Одиннадцатый международный симпозиум

  „ Теоретико – практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание“, Доклады и сообщения. Болгария, Велико-Тырново, 03 – 06 апреля 2014 г., стр. 548 – 550.

  Проблема понимания в коммуникативном межкультурном пространстве / на материале русского и болгарского языков/ в : Славистиката и българистиката днес : въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност славянска филология / 16 – 18 октомври 2014/, Благоевград. УИ“ Неофит Рилски“, ISBN : 978-954-680-976., стр. 336-339.

  Проблема обучения чтению на занятиях русского языка  в контексте межкультурной коммуникации / в съавторство с К.Ганева / в : Славистиката и българистиката днес : въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност славянска филология / 16 – 18 октомври 2014/, Благоевград. УИ

  “ Неофит Рилски“, ISBN : 978-954-680-976., стр. 378 – 385.

  Некоторые современные стратегии работы с текстом на занятиях русского языка в школе и в вузе/ в съавторство с К.Ганева / в : Чуждоезиково обучение, София, 2015, книжка 2, ISSN 0205 – 1834, стр. 327 – 338.

  Публикувани в чужбина:

  Языковой код молодежного дискурса // Четврта мегународна научна конференциjа „Мегународен дjалог  ИСТОК – ЗАПАД / Култура, славjанство и економиjа /. Свети Николе, Р.Македониjа – Тамбов, Руска Федерациjа, 2013. Зборник на научни трудови, стр. 33-37. ISBN 978 -608 – 4689- 04-01

  Опыт мотивирования интереса у болгарской учащейся молодежи к русскому языку, российской истории и культуре, современной России в: Сборник докладов Международной конференции „Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом”- Минск, 12 ноября-16 ноября 2015 года/под печат/

  Преподавателска мобилност:

  ERASMUS – Universiti of Szeged Juhasz Gyula Faculti of education, 2012.