Гл. ас. д-р МИЛЕНА СТОЙКОВА


 • Гл.ас. д-р Милена Стойкова

  Катедра по руска филология

  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

  Ул.”Цар Асен” 24

  Пловдив 4000

  Тел.: (+359) 898 788619, (+359) 877 448808, (+359)  32 261/ 453

  Email : milenalub@abv.bg

  Област на научната квалификация : лексикология, стилистика, комуникативна лингвистика, социолингвистика, лингвокултурология, проблеми на превода ( теория и практика) , методика на преподаването на руския език ( теория и практика).

  Образование : Доктор по филология (Държавен институт по руски език „А.С.Пушкин” – Москва, Русия , 2001 г.)

  Магистър (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” : руска филология , 1992 г.)

  Професионално развитие :

  31.01.2011 – понастоящем – главен асистент в Катедрата по руска филология на Пловдивския университет

  30.06.2009 – 30.01.2011 – старши асистент в Катедрата по руска филология на Пловдивския университет

  31.07.2008 – 29.06.2009 – асистент в Катедрата по руска филология на Пловдивския университет

  01.09.2004 – 30.07.2008  – базов учител по руски език и литература в паралелки с интензивно изучаване на руски език и руски език като втори чужд в ГХП ”Св.Св. Кирил и Методий”, Пловдив.

  01.01. 1993 – 30.07.2008 – хоноруван асистент в в Катедрата по руска филология / Катедрата по руски език , Катедрата по руски език и литература/ на Пловдивския университет.

  13.01.1995 – 01.09.1996 – щатен преподавател по чл. 68 от КТ в Катедрата по руски език и литература / след спечелен конкурс/.

   03.06. 2010 – 31.12. 2012 – Сътрудник , 01.01. 2012 31.12.2017  – Методист в Центъра за руски език и култура на Пловдивския университет

 • Преподавателска дейност:

  Автор /съавтор  на учебни курсове /учебни програми по ПКРЕ – всички нива , както и по:

  Съвременен руски език – IV част (Стилистика) / Лекционен курс / + семинари/ вбакалавърска програма за специалностите „Руска филология” и „ Български език и руски език” ( редовно и задочно обучение), „Руски и западен език” ( редовно обучение), както и в МП „ Теория и практика на чуждоезиковото обучение /руски език / за неспециалисти /, както и в : Philological Fakulti.ErazmusCourses / 2022- понастоящем/.

    Методика на обучението по руски език –  лекционен курс /+ семинари/ в магистърска програма  „ Методика на преподаването на руски език“. Хоспитиране по руски език . Текуща педагогическа практика по руски език . Стажантска педагогическа практика по руски език .

   Съвременният жаргон и културата на общуване / Избираема дисциплина       (лекционен курс)  в магистърска програма „Актуална русистика”/

  Ключовите думи в съвременната руска реч / Избираема дисциплина в бакалавърска програма за специалностите „Руска филология” и „ Български език и руски език” ( редовно и задочно обучение) /както и в : Philological Fakulti.ErazmusCourses / 2022- понастоящем/. Комуникативна методика на преподаването на руския език //  Комуникативни стратегии в обучението по руски език (лекционен курс – Избираеми дисциплини в бакалавърска програма за специалността „Руска филология”/.

  Комуникативни пространства на общуващите / Избираема дисциплина в бакалавърска програма за специалността „ Български език и руски език” ( редовно и задочно обучение) /

  Култура на общуването / Избираема дисциплина в бакалавърска програма за специалността „ Български език и руски език” ( редовно и задочно обучение) /

    ПРОГРАМА за устен изпит за придобиване на ПЕТАпрофесионално – квалификационна степенпо „Методика на обучението по РУСКИ ЕЗИК в средното училище“ от учители по РУСКИ ЕЗИК в средното училище

    ПРОГРАМА  за писмен изпит за придобиване на  ЧЕТВЪРТА професионално – квалификационна степен  по „Методика на обучението по РУСКИ ЕЗИК в средното училище“ от учители по РУСКИ ЕЗИК в средното училище

  ПРОГРАМА за Квалификационен курс на тема: Ключовите думи в съвременната руска реч   . Предназначение: учители по РУСКИ ЕЗИК в средното училище.

  Практикум по превод в :  Магистърска програма „Превод и интеркултурна комуникация” с един /с два/ чужди езика.

  Практикум по превод – Делово общуване /бакалавърски специалности ЛМ,ЛБА,ПЛ,ЛИТ/.

  Подготовка и провеждане на занятия по практически руски език – всички нива и аспекти : лексика, разговорна практика, писмени упражнения, граматика, функционална граматика, превод / бакалавърска програма за специалностите „Руска филология” и „ Български език и руски език” ( редовно и задочно обучение), „Руски език и западен език” ( редовно обучение) , „ Приложна лингвистика“, „ Лингвистика и маркетинг“, „Лингвистика и бизнес администрация“ , „Лингвистикаи ИТ“.

  Извънаудиторна работа със студенти – русисти от бакалавърски и магистърски  програми  с изучаване на руски език за  повишаване на мотивацията им за участие в национални и международни състезания, младежки форуми с цел успешното им аргументирано професионално израстване : обучение в следваща образователна степен-съответно, магистърска, докторантска.

  Ръководство и рецензиране на дипломни работи за защита на  магистърски тези в МП: Актуална русистика, Актуална българистика, Езиково осигуряване и културни дейности в туризма , Превод и интеркултурна компетенция / с един чужд език/, Превод и интеркултурна компетенция / с два чужди езика/. 

  Извънаудиторни занятия по Практически руски език / А1/  с докторанти към Филологическия факултет на Пловдивския университет / 80- 120 учебни часа/, с последващо провеждане на изпит, съобразно Индивидуалния план на докторанта. / Борян Янев, Борислав Борисов, Лилия Иванова , Светла Джерманович, Самуил Шивачев, Христина.Вихрогонова , Васил Стаменов, Диана Мъркова и др./

  Консултантиране при подготовка за придобиване на Международен сертификат за владеене на руски език / Европейска езикова рамка за владеене на езиците/- нива В1, В2, С1, С2.

  Консултиране на студенти за участието им в Международни състезания и олимпиадипо руски език, 

  Подготовка / речева и сценографска/ в изготвянето на видеоклип с Приветствено слово за Деня на славянската писменост и култура- 24 май 2017 г., с участието на студенти русисти, по инициатива и покана за участие от Магнитогорския държавен университет, Русия,2017 г. 

  Подготовка / речева и сценографска/ в изготвянето на видеоклип –драматизация по произведения от руската класическа литература, с участието на студенти русисти/ в : Научно-практический семинар с международным участием „Обучение переводческому мастерству”, Пловдив, 2019.

  Подготовка / речева и сценографска/ на студентска театрална група / студенти 3 курс Руска филология/  , участваща във Втория многоезичен театрален фестивал „Словото- сила и необятност“- Велинград,9-11 юни 2023.

  Подготовка /речева и сценографска/ на студентска театрална група/ студенти 2 курс руска филология/ , участваща в Национален многоезичен театрален фестивал „Словото – сила и необятност“ – Велинград, 7- 9 юни 2024 г.

   Научно-изследователска дейност

  Форуми : иницииране, участие в подготовката и провеждането им: 

  Участие в редакционни колегии

  Сборници от материали / 9 бр. / от Научно-практически семинари „Обучение переводческому мастерству” /Обучение по преводаческо майсторство/ 2011 – 2019 гг, Пловдивски университет”Паисий Хилендарски” – съставител.

  „Пять лет в семье Русского мира”-Собрание творчества молодых русистов, Пловдив, 2015 – съставител.

  Участие в проекти:

  «Нов тематичен руско-български речник /електронен вариант/»-проект  по научно-изследователска программа, финансирана от фонд «Научни изследвания» при Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» по договор № ФЛ-41, 2007-2008.

  «Нов тематичен българско-руски речник /електронен вариант/»- проект по научно-изследователска программа, финансирана от фонд «Научни изследвания» при Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» по договор № РС-ФЛФ-0200/ 15.04.2009, 2009/2010.

  LIGHT, VIA LIGHT – Международни проекти, инициирани от МИТРА – Берлин, презентиращи билингвалното обучение, осъществени с финансовата подкрепа на Европейската комисия, 2011 – 2012

  Проект BG051РО001 – 3.3.07-0002 „ Студентски практики” – академически наставник / 03.07.2013 – 31.10.2014 г./

  Проект BG051РО001 – 3.1.07. -0024 „ Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления” – Изследовател, съавтор на бизнес модул в учебната програма / 01.10.2013 – 17.10.2014 г./

  Организатор и координатор на международни научни конференции и лингвистични семинари :

  Конференции, методически семинари и мастер-класове за преподаватели, учители по  руски език  и студенти-русисти, водещи, лектори и медиатори на които са  преподаватели от  РУДН / Руски университет за дружба между народите/ – г. Москва, ГИРЯ им. А.С.Пушкина /Държавен институт за руски език „А.С.Пушкин”/, Тулския държавен педагогически университет „Л. Н. Толстой”, напр.:  „Лингвистическая деятельность школьников“ (Дроздова О.), „Лингвокультурологическая составляющая в обучении РКИ“ (Токарев Г. В.), мастер-клас по журналистика и масови комуникации „Мир, комуникация, личност»“ (Гончарова И.) (https://russkiymir.ru/news/246929/), „Актуальные проблемы преподавания РКИ“ (Архангельская Ю.В.), Методически семинар за преподавателите и учителите по руски език на  на тема: „Методика формирования образов языкового сознания“ (https://www.russkiymir.ru/news/234523/) и др. / 2011 – 2017 гг./

  Международна културно – хуманитарна акция „ Первый в Космосе”, инициирана от Фонд Русский мир: организиране на  Национален конкурс за детска рисунка, Национален конкурс за есе и мултимедийна презентация , Пловдив, януари – април 2011

  Международен научно-практически семинар „Лингвистический компонент обучения и исследовательская деятельность      школьников”, Пловдив, 04. – 06. 06. 2011 г.

  Методичен семинар „ Билингвалното обучение – теоретичен и практичен аспект”, Банско, 31.10. – 01.11.2011 г.- медиатор.

  Международен научно – практически семинар за млади преводачи – студенти-русисти „Обучение переводческому мастерству”, Пловдив, 16 – 18. 12. 2011 г. , 14 – 17 .12 .2012 г.

  Международна научна конференция „Россия в Болгарии и Болгария в России – перспективы сотрудничества в 21 веке”, Пловдив, 29 – 30.03.2012 г.

  Работни срещи и кръгла маса „ Русско – болгарские научные / психолого – педагогические / связи” с участието на лектори от МГППУ – Москва и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 18 – 25.04. 2012 г.

  Методичен семинар „ Иновационные подходы к обучению РКИ”  в рамките на образователна програма на Тулския държавен педагогически университет „ Л.Н.Толстой”- лектор доц. д-р Ю.В.Архангельская/ 19 октомври 2013 г. Пловдивски университет.

  Методичен семинар Русские : традиции, ментальность, коммуникативное поведение”  в рамките на образователна програма на Тулския държавен педагогически университет „Л.Н.Толстой”- лектор доц. д-р Ю.В.Архангельская / 23 ноември 2013 г. Пловдивски университет.

  Международен научно – практически семинар за млади преводачи – студенти-русисти с международно участие „Обучение переводческому мастерству” – Пловдив, 30 ноември, 1,2 декември 2013 г.

  Международен научно – практически семинар за млади преводачи – студенти-русисти  с международно участие „Обучение переводческому мастерству” – Пловдив, 14-16 ноември 2014 г

  Методичен семинар Коммуникативное поведение и современная языковая ситуация в России””  в рамките на образователна програма на Тулския държавен педагогически университет „Л.Н.Толстой”- лектор доц. д-р Ю.В.Архангельская / 10 май 2015 г. Пловдивски университет

  V юбилеен Международен научно – практически семинар за млади преводачи – студенти-русисти  с международно участие „Обучение переводческому мастерству” – Пловдив, 27-30 май 2015 г

  Международен научно-практически семинар „Обучение переводческому мастерству” /Обучение по преводаческо майсторство/- 2016 – 2019 гг.

  Член на Комисията по управление на качеството към Филологическия факултет /Институционална акредитация на Пловдивския университет – 2012 , Програмна акредитация на специалност „Филология” и Програмна акредитация на специалност „Педагогика на обучението по…”2012-2013, Програмна акредитация на специалностите в докторантските програми 2013/2014.

  Координатор при организиране и  осъществяване на курсове към  Центъра за езици и междукултурна комуникация  на Пловдивския университет . Обучител в курсовете по руски език А1- С2; в курсовете по руски език  за деца; в бизнес курсовете по руски език. / 2008 – понастоящем//

   Член на КСКомисия по руски език / 2010, 2011/, Председател на КСКомисия по руски език / КСКампания 2012/ 2013 – понастоящем.  Член на работния екип на КСКампания 2013  –  КСКампания 2019 към Филологическия факултет,   

   Инициатор за провеждане на състезание по руски език за зрелостници „ Я знаток русского языка“, съорганизатор на провеждането му,  съавтор на изпитните материали /2015 – понастоящем/

  Втори многоезичен театрален фестивал „Словото- сила и необятност“ – Велинград, 9 – 11 юни 2023 г. Участие в жури.

  Национален многоезичен театрален фестивал „Словото – сила и необятност“ – Велинград, 7- 9 юни 2024 г. Участие в жури.

  Участие в Конференция – обучение „Ден на езиците“ в БНМПРЯК  /съвместен проект с МОН /, 8 юни 2019 г., София, конф. зали в хотел „Рамада“.

   Участие в педагогически форум за преподаватели-русисти «Филологические и социокультурные проблемы русистики», 13.12. – 14 .12.2019 г., Российский государственный университет им. А.И.Герцена”,  Софийски университет „ Свети Климент Охридски” : „Современные методы преподавания РКИ” , участие в кръгла маса и мастер-клас със Сертификат за участие , рег.№ 14305092019, Санкт-Петербург, 14 .12.2019г.

      Участие в Международния форум за изграждане на кариерно сътрудничество –  „Атмосфера БЪДЕЩЕ“,  29 – 30.11. 2019 г.,гр. Първомай, СУ „ Проф.д-р Асен Златаров”. Организатори: Център за проектно творчество“Старт Про“, МГПУ,  гр.Москва.  https://www.mgpu.ru/centers/startpro/ , г-жа Иглика Ангелова, КАИТ експерт – комуникация и координатор проекти – докторантско училище към ЦО на БАН  http://edu.bas.bg/career-centre.html , г-жа Венета Михайлова, Неда травел – партньор на ЦТО , по програмата Спейс Камп, България  https://spacecamp.cct.bg/

  Участие в педагогически форум за преподаватели-русисти «Филологические и социокультурные проблемы русистики», 13.12. – 14 .12.2019 г., Российский государственный университет им. А.И.Герцена”,  Софийски университет „ Свети Климент Охридски” : „Современные методы преподавания РКИ” , участие в кръгла маса и мастер-клас със Сертификат за участие , рег.№ 14305092019, Санкт-Петербург, 14 .12.2019г.

  Участие в Международния форум за изграждане на кариерно сътрудничество –  „Атмосфера БЪДЕЩЕ“,  29 – 30.11. 2019 г.,гр. Първомай, СУ „ Проф.д-р Асен Златаров”. Организатори: Център за проектно творчество“Старт Про“, МГПУ,  гр.Москва.  https://www.mgpu.ru/centers/startpro/ , г-жа Иглика Ангелова, КАИТ експерт – комуникация и координатор проекти – докторантско училище към ЦО на БАН  http://edu.bas.bg/career-centre.html , г-жа Венета Михайлова, Неда травел – партньор на ЦТО , по програмата Спейс Камп, България  https://spacecamp.cct.bg/

  Организация на работата на экспертната комисия по провеждане и проверка на писмените работи на участниците в Международната акция „Тотальный диктант“ –  2019 ; 10.04.2021. СЕРТИФИКАТ

  Квалификационни обучения :

  Участие в лекция-презентация на учебния комплекс „Поехали“, организирана от Център „Златоуст“/Русия/ и издателство „Колибри“ /България/- 28.05.2020 г. – СЕРТИФИКАТ

  Участие в Международна кръгла маса по проблемите на разработване на УМК / учебно-методичен комплекс/ от ново поколение по РКИ – 21.12.2022 г. ФГБОУ ВО „ РГПТУ им. А. И. Герцена, Москва. – СЕРТИФИКАТ

  Лекторий «Использование потенциала короткометражных фильмов в методике обучения иностранных студентов аудированию» – АНО ДПО ‘Учебный центр русского языка МГУ’ – М., 9.02.2023 . СЕРТИФИКАТ

  Научно-практический семинар „Система государственного тестирования по русскому языку как иностранному /ТРКИ/ и сертификационного тестирования Института Пушкина : современное состояние, проблемы, перспективы развития. Опыт организации и проведения экзаменов“, Москва,7 –  8.11.2023 г. СЕРТИФИКАТ

  VI Московский международный культурно-образовательный Форум РКИ– 2023 „Рольрусского языка и культуры : от Африки до Азии . Задачи и перспективы“ . 16 – 17 ноября, 2023. Москва – СЕРТИФИКАТ


  „Быстрый вход в профессию преподавателя РКИ“ – 13-14, 27-29 мая 2024. АНО ДПО «Учебный центр русского языка» (lectorium@mgurussian.com). Москва

  IV Костомаровский форум. Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина под эгидой Комиссии Российской федерации по делам ЮНЕСКО. 22-24 мая 2024, Москва

  Административни ангажименти : Материално отговорно лице в Катедрата по руска филология на Пловдивския университет / 2009 – понастоящем/ , Центъра за езици и интеркултурна комуникация, Центъра за руски език и култура / 2010 – понастоящем/.

  Преподавателска мобилност:

  ERASMUS – Universiti of Szeged Juhasz Gyula Faculti of education, 2012

  Преводачески опит :

  научна и техническа литература

  делова кореспонденция и документация

  рекламни материали

  Членства:

  МАПРЯЛ

  Дружество на русистите в България

  БНМПРЕК

 • Семантика и функционирование категории отрицания, выраженной формальным показателем НЕ (в русском языке в зеркале болгарского). ГИРЯЛ „А.С.Пушкин” (Москва, Россия). Дисертация за присъждане на научна степен „доктор”. Москва, 2001.

  Научни статии

  Публикувани в България:

  Употребление частиц в болгарском языке и их перевод на русский язык (на материале художественной литературы) // VІ Международный симпозиум МАПРЯЛ  „Сопоставление русского языка с родным в научных исследованиях и в практике преподавания”. Тезисы докладов и сообщений. Велико Търново, 1994, с. 49.

  Рецензия на „Учебник по лексике русского языка для студентов-филологов” // Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Научни трудове, т.36. Пловдив, 1998.

  О специальной негации, выраженной формальным показателем НЕ // Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Научни трудове, т.38. Пловдив, 2000, с. 205-208.

  Фразеологическая реализация специальной негации в русском языке в зеркале болгарского // Болгарская русистика, 2002, № 1, с. 18-24.

  О функционировании частицы НЕ в роли специального негатора в русском языке (в зеркале болгарского) // Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шумен, 2003, с. 251-256.

  О некоторых проявлениях нелогического отрицания // ІХ Международный симпозиум МАПРЯЛ „Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке”. Сборник докладов и сообщений. Велико Търново, 2006, с. 200-203.

  Специальная негация с формальным показателем префикс НЕ- в русском языке (в зеркале болгарского) // Международный симпозиум МАПРЯЛ “Инновации в исследовании русского языка, литературы и культуры”. Сборник докладов, т.І. Пловдив, 2006, с. 170-177.

  Специальная негация с формальным показателем НЕ в сложных префиксах НЕДО- и НЕБЕЗ- / НЕБЕС- в русском и болгарском языках // ХІ Конгресс МАПРЯЛ „ Мир русског слова и русское слово в мире” (Варна, 17-23.09.2007). Сборник материалов. т. 5. HERON PRESS – SOFIA, 2007, с. 222-226.

  Към въпроса за новата лексика в „Нов тематичен       българско-руски речник“ // Научни трудове на ПУ“Паисий Хилендарски“ 2009г.,стр113.

  Нов лексикографски труд // в. „Пловдивски университет”, бр.6 от 08.07.2009, стр. 9

  Молодежный дискурс на грани нервного срыва (к вопросу о культуре речи русского и болгарского языков) // Х международный симпозиум « Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике» , Доклады и сообщения. С. 517-520 .Велико Търново,2011г.  .

  Логоэпистемическая составляющая молодежного дискурса // Научни трудове на ПУ «Паисий Хилендарски»2010, т.48, кн.1, сб.Б, с.243-250.УИ «Паисий Хилендарски», Пловдив,2011.

  Сравнительная составляющая молодежного дискурса // Русистика: язык, культура и перевод. Юбилейная научная конференция Софийского университета им. Св.Климента Охридского- София, 2011. Изток – Запад, София, 2012, с.205-2010.

  Текстовая составляющая молодежного дискурса // Славистика в глобалния свят – предизвикателства и перспективи//Благоевград, 5-6.12.2012г.( 393 – 399)

  Обучение чтению в школе и в ВУЗ-е на современном этапе развития методики / в съавторство с Катя Ганева/ в :  Русистика 2013 Сборник материалов международной научной конференции : „Русистика 21 века : традиции и перспективы” 11-12 октября 2013 г., г. Шумен, стр.41-52.

  Ключевые слова молодежного общения в :  Русистика 2013 Сборник материалов международной научной конференции : „Русистика 21 века : традиции и перспективы” 11-12 октября 2013 г., г. Шумен, стр. 274 – 282.

  К вопросу о многогранной структуре лексического знания в процессе обучения

  болгарских студентов-русистов в : Одиннадцатый международный симпозиум

  „ Теоретико – практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание“, Доклады и сообщения. Болгария, Велико-Тырново, 03 – 06 апреля 2014 г., стр. 548 – 550.

  Проблема понимания в коммуникативном межкультурном пространстве / на материале русского и болгарского языков/ в : Славистиката и българистиката днес : въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност славянска филология / 16 – 18 октомври 2014/, Благоевград. УИ“ Неофит Рилски“, ISBN : 978-954-680-976., стр. 336-339.

  Проблема обучения чтению на занятиях русского языка  в контексте межкультурной коммуникации / в съавторство с К.Ганева / в : Славистиката и българистиката днес : въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност славянска филология / 16 – 18 октомври 2014/, Благоевград. УИ“ Неофит Рилски“, ISBN : 978-954-680-976., стр. 378 – 385.

  Некоторые современные стратегии работы с текстом на занятиях русского языка в школе и в вузе/ в съавторство с К.Ганева / в : Чуждоезиково обучение, София, 2015, книжка 2, ISSN 0205 – 1834, стр. 327 – 338.

  Текстовая составляющая обучения русскому языку болгарских учащихся в : Болгарская русистика, 2016, кн.4, стр.62-72., ISSN 0329-9160 /print/, ISSN 1313-3713 /online/.

  Лингводидактическая концепция обучения незрячих РКИ / в съавторство с П.Цеков / в : Сборник докладов Юбилейной научной конференции с международным участием „Русистика сегодня: традиции и перспективы”, София, /23-25 ноября 2016 г./, София, ТипТоппрес, 2017, ISBN 978-954-723-197-9, стр. 439-448.

  „12 теста по руски език“ – новото начало в: Вестник „Пловдивски университет“, бр. 7 ( 491), 07.10.2019 г.,стр. 13.

  Ни пуха ни пера”- Тестове и обучителни задачи по руски език / А1-В2/. София, 2019, Ecrier. ISBN 978- 619- 7507- 06-5 /в съавторство с Невена Табакова/.

   Учение с увлечением: состязание для выпускников болгарских средних школ „Я знаток русского языка“. в : Болгарская русистика – Bulgarian Journal of Russian Studies, 2023, 1: 83 – 88. ISSN 1313-3713

  Я знаток Русского языка, Юбилейный сборник тестов, в съавторство с Наталия Христова, Пловдивско университетско издателство, 2024, ISBN 978-619-7663-98-3

  Открит интегриран урок Сирни заговезни – Масленица  .  в: Вестник „Пловдивски университет“, бр. 3-4 ( 536 – 537), 12.04.2024 г.,стр. 26. ISSN 2815 – 4606

  Публикувани в чужбина:

  Языковой код молодежного дискурса // Четврта мегународна научна конференциjа „Мегународен дjалог  ИСТОК – ЗАПАД / Култура, славjанство и економиjа /. Свети Николе, Р.Македониjа – Тамбов, Руска Федерациjа, 2013. Зборник на научни трудови, стр. 33-37. ISBN 978 -608 – 4689- 04-01

  Опыт мотивирования интереса у болгарской учащейся молодежи к русскому языку, российской истории и культуре, современной России в: Минск, 2017 г., Сборник докладов Международной конференции „Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом”- Минск, 12 ноября-16 ноября 2015 года.

  Доклади в научни форуми:

    Языковой код молодежного дискурса –  доклад на : Четврта мегународна научна конференциjа „Мегународен дjалог  ИСТОК – ЗАПАД / Култура, славjанство и економиjа / Свети Николе, Р.Македониjа – Тамбов, Руска Федерациjа,  19-20 април 2013/.

  К вопросу о многогранной структуре лексического знания в процессе обучения болгарских студентов русской лексике” доклад на : Международна юбилейна научна конференция „ 40 години филологии”, 11-12 октомври 2013 г.

  Некоторые современные стратегии работы с текстом на занятиях русского языка в школе и в вузе / в съавторство с К.Ганева/ в : Международен форум „Русский язык и русская культура – основа взаимопонимания и конструктивного сотрудничества” /28юни-2юли 2014 г. /, София, ОКИ „Столична библиотека”.

  Проблема понимания в коммуникативном межкультурном пространстве / на материале русского и болгарского языков/ – доклад на : Национална конференция с международно участие „Паисиеви четения” /24-25 октомври 2014г./Пловдив

  Опыт мотивирования интереса у болгарской учащейся молодежи к русскому языку, российской истории и культуре, современной России –доклад на   Международна конференция „Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом”- Минск, 12 ноября-16 ноября 2015 года.

  Современное российское кино на уроках русского языка как иностранного –доклад на Паисиеви четения 2015–Международна юбилейна научна конференция  /30 октомври-01 ноември 2015/, Пловдив.

  Лингводидактическая концепция обучения незрячих РКИ / в съавторство с П.Цеков / – доклад на : Юбилейна научна конференция с международно участие „Русистика сегодня: традиции и перспективы”, София, /23-25 ноября 2016 г./.

   Текстовая составляющая обучения русскому языку болгарских учащихся –докладна Паисиеви четения – Международна научна конференция „Хуманитаристиката – традиции  и перспективи” /10-11 ноември 2016/., Пловдив.

  „ К вопросу о статусе художественного стиля и понятия «современная русская художественная литература« в поле функциональной стилистики современного русского языка. доклад,прочетен на „ Двенадцатый международный симпозиум Русистика в современном мире” / 11-14 октомври 2018, Велико Търново /

  „ К вопросу об использовании аутентичных текстов на русском языке в стилистически иллюстративных целях“- доклад, прочетен на Паисиеви четения 2018 „ 45 години филологии в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ / 8 – 11 ноември 2018/, секция Русский лингвокультурный дискурс: гипотезы, маршруты, мосты.

  „ Переводы Дениса Коробко в учебных целях ( на занятиях по переводу в магистерских программах) “- доклад, прочетен на Паисиеви четения 2023 „ 50 години филологии в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ / 26.10 – 27.10. 2023/, секция Русский язык, литература, культура: диалог с временем“.