Доц. д-р ЮЛИАНА ЧАКЪРОВА

 • Име и фамилия, данни за връзка
  Доц. д-р Юлиана Иванова Чакърова  (EN)

  Катедра по руска филология
  Филологически факултет
  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
  ул. „Цар Асен“ 24
  Пловдив 4000
  Тел.:  (+359) 32 / 261 241
  E-mail: jchakarova@yahoo.com
  julianac@uni-plovdiv.bg

  Образование
  Доктор по филология: Беларуски държавен университет, Минск, Беларус, 1997
  Тема на дисертацията: Местоимения как средство выражения анафорической связи в болгарском и русском текстах. (05.04.18 – Славянски езици). Научен ръководител: проф. д.ф.н. Б. Ю. Норман.

  Магистър (с отличие): Специалност: Руски език и литература с втора специалност български език и литература; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 1986

  Дипломи и сертификати
  Английски
  TOEFL (Advanced): ETS (Център за провеждане на образователни тестове), Принстън, Ню Джърси, 1995
  English Speechcraft: Център за квалификация, Парадайс Вали, Аризона, 1995
  English as a Second Language Certificate (Degree of Proficiency): Професионален институт „Metro Tech“, Финикс, Аризона, 1994
  Arizona High School Certificate of Equivalency (GED) – еквивалент на диплома за средно образование в САЩ: Министерство на образованието, Финикс, Аризона, 1994

  Локализация на продуктите на Google
  Google Product Info (32 products): Google Localization (Google Certification Program), 2015
  Google – New Product Lines (10 products): Google Localization (Google Certification Program), 2014
  Current Google Tools and Style Guides: Google Localization (Google Certification Program), 2013
  Google Chrome and Its Localization: Google Localization (Google Certification Program), 2011
  Google Style / Linguistic Certification: Google Localization (Google Certification Program), 2009

  Руски
  Актуальные проблемы преподавания русского как иностранного: Тулски държавен педагогически университет „Л. Н. Толстой“, 2012
  Методика преподавания русского языка: Московски държавен университет „М. В. Ломоносов“, 2008
  Современный русский язык и культура: Московски държавен университет „М. В. Ломоносов”, 1988

  Превод
  Современный переводчик – вызовы и положительные практики: Нов български университет; Пермски национален изследователски политехнически университет, Русия, 2014
  Подготовка переводчиков в ХХІ веке: Нов български университет; Пермски национален изследователски политехнически университет, Русия, 2013
  OPTIMALE (Optimizing Professional Translator Training in Multilingual Europe): Университетът в Рен, Франция, 2013
  Обучение переводческому мастерству: ПУ (със съдействието на фонда „Русский мир“), 2012, 2013, 2014

  Област на научната квалификация
  Когнитивна лингвистика, лингвоконцептология, семантика, лингвокултурология, теория и практика на превода, съпоставително езикознание, лингвистика на текста / дискурсивен анализ, морфология, стилистика на съвременния руски език, методика и практика на преподаването на чужди езици (руски, английски, български като чужд)

  Специализации и тренинги
  „Фокус и приоритети в дейността на езиковия отдел на Европейската комисия“ – семинар, организиран от представителството на ЕК в България. Пловдив, март 2015
  Онлайн тренинг по 32 продукта за локализация на Google. Google Localization (Google Certification Program), януари 2015
  Онлайн тренинг по 10 нови за екипа продукти за локализация на Google. Google Localization (Google Certification Program), октомври 2014
  „Да бъдеш преводач – възможности и предизвикателства“ – конференция и семинар, организиран от БАППА (Българска асоциация на професионалните преводачески агенции). София, септември 2014
  „Терминологични и стилистични аспекти при превода на документи за ЕК“ – семинар, организиран по програмата на ЕК „Visiting Translator Scheme“. Пловдив, април 2014
  „Translating and Interpreting for Our Citizens“ – конференция и кръг семинари за представителите на академичните институции по най-добри практики при създаването на учебни програми и подготовката на писмени и устни преводачи. Съвместна инициатива на генералните дирекции „Писмени преводи“ и „Устни преводи“ на Европейската комисия. Брюксел, март 2014
  Онлайн тренинг по актуализираното ръководство Google Style Guide. Google Localization (Google Certification Program), ноември 2013
  „Rethinking Lifelong Translator Training“ – конференция и кръг семинари за представителите на академичните институции по мениджмънт на подготовката на преводачи, влиянието на машинния превод, адекватността на учебните планове на преводаческите програми на стратегията на ЕМТ. Европейската комисия, Брюксел, септември 2013
  Използването на платформата Moodle в обучението. Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“, март – май 2013
  Новият формат на научно представяне Science Slam. Нов български университет, София, март 2013; ноември 2014
  Семинар „Актуални проблеми на българския правопис и пунктуация“. Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“, март 2013
  Международен уъркшоп за преподаватели – специфични компетенции на преподавателите по превод в рамките на проекта OPTIMALE. Пловдив, февруари 2013
  „Translating Skills into Jobs“ – конференция и кръг семинари за представителите на академичните институции по развитие на преводаческите компетенции и създаване на учебни планове и програми, адекватни на пазара на труда. Европейската комисия, Брюксел, ноември 2012
  Семинар по актуалните проблеми на преподаването на руски език като чужд. Тулски държавен педагогически институт „Л. Н. Толстой“, октомври 2012
  Кръг семинари и уъркшоп за преподаватели по проблемите на превода и подготовката на преводачи за европейските институции. Център за преводи към органите на Европейския съюз, Люксембург, ноември 2010
  Онлайн тренинг за същността и локализирането на Google Chrome. Google Localization (Google Certification Program), февруари 2011
  Онлайн тренинг за особеностите при локализирането на Google на български (Google Style Guide). Google Localization (Google Certification Program), октомври 2009
  Семинар по методика на преподаването на руски език като чужд (Нови тенденции в преподаването). Център за международно образование на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“, октомври 2008
  Уъркшоп за преводачи, организиран от Европейската комисия. Пловдивски университет, Пловдив, ноември 2005
  Уъркшоп по английски език и ораторско майсторство. Професионален институт „Metro Tech“, Финикс, Аризона, 1995
  Квалификационни класове в езикова среда по английски език за напреднали. Професионален институт „Metro Tech“, Финикс, Аризона, 1994–1997
  Квалификационен курс за преподаватели по руски език като чужд. Московски държавен университет, Москва, Русия, ноември – декември 1988
  Едносеместриално включено обучение по специалността Руска филология. Кубански държавен университет, Краснодар, Русия, септември 1985 – януари 1986
  Едногодишно включено обучение по специалността Руска филология. Институт за руски език „А. С. Пушкин“, Москва, Русия, септември 1984 – юни 1985
  Стаж по руски език в езикова среда. Кишиневски държавен университет, Кишинев, Молдова, юли – август 1983
  Заемани преподавателски длъжности до момента
  2013 – досега – доцент в Катедрата по руска филология в ПУ
  1995 – 2013 – главен асистент в Катедрата по руска филология в ПУ
  1991 – 1995 – старши асистент в Катедрата по руска филология в ПУ
  1988 – 1991 – асистент в Катедрата по руска филология в ПУ
  1986 – 1988 – преподавател по руски език в училище „Иван Вазов“, Пловдив

  Друга професионална квалификация
  Многостранен преводачески опит (руски, английски, български във всякаква комбинация)
  Превод (от руски и сръбски на английски) на голямо количество архивни материали за фондацията „Франк Лойд Райт“, Талиесин, Аризона
  Художествени преводи от български на английски, публикувани в американски списания; художествени преводи от български на руски
  Преводи на научна литература (от английски и руски на български)
  Списък с публикуваните преводи
  Консекутивен превод на научни форуми и работни срещи

  Преподавателска мобилност
  Лекции пред чуждестранни преподаватели и студенти в рамките на програмите за преподавателска мобилност

  CEEPUS
  Институт по руска филология към университета „Адам Мицкевич“, Познан, Полша, 2005

  Erasmus
  Университетът в Гент, Белгия, 2010
  Сорбона, Париж, Франция, 2010
  Университетът във Флоренция, Италия, 2009
  Университетът в Сегед, Унгария, 2008
  Сорбона, Париж, Франция, 2007
  Семинар по славянска филология, университетът „Гьорг-Август“, Гьотинген, Германия, 2006

  Ръководство на дипломанти
  Над 25 дипломанти от магистърските програми „Превод за европейските институции“, „Превод и интеркултурна комуникация“ и „Културни и социални дейности в туризма“, успешно защитили магистърските си тези (над 15 от тях с отлична оценка).
  Списък с темите

  Публикации
  2 монографии (едната под печат); над 50 статии в научни списания в България и в чужбина; научни съобщения; електронни публикации в научно-образователни сайтове; научно-приложни съобщения в преводачески сайт; публикации във в. „Пловдивски университет“ и др.
  Списък с научните публикации

  Участия в конференции и научни форуми, презентации
  Над 55 доклади и презентации на български, руски и английски на конференции, работни срещи, семинари, кръгли маси.
  Списък с презентациите

  Участие в проекти
  Над 10 участия в международни, национални и университетски изследователски и приложни проекти.
  Международни
  VOCAL-Medical, 2014 – 2016 – ръководител на българския екип. Преодоляване на езиковите и комуникационните бариери в сферата на здравеопазването: мултиезична платформа с езикова и културологична информация за медицинския сектор; интерактивни материали. В рамката „Трансфер на иновации“ по програма Леонардо да Винчи, спонсориран от програмата на Европейския съюз Учене през целия живот 2007–2013. 15 партньорски академични институции и специализирани организации от 10 държави. www.vocal-medical.eu
  Via Light, 2011–2013. Подготовка и повишаване на квалификацията на педагозите за работа с деца билингви в Европа. http://vialight.eu/en/partners.html
  OPTIMALE, 2010–2013. Оптимизиране на подготовката на професионални преводачи в многоезична Европа. Академична мрежа от 64 университета. http://www.translator-training.eu/optimale/
  EUNoM (European Universities’ Network on Multilingualism), 2010–2012. Университетска мрежа, финансирана от програмата на Европейския съюз Учене през целия живот. Участват 24 европейски университета. http://eunom.uoc.edu
  EMT Network (European Master’s in Translation Network) – ръководител на проекта. Мрежа от магистърски преводачески програми към Европейската комисия
  VOCAL (Vocationally Oriented Culture and Language, бълг. Професионално ориентирани култура и език), 2007–2009 – координатор на българския екип. Мултиезична платформа с езикова и културологична информация; интерактивни материали. В рамката „Трансфер на иновации“ по програма Леонардо да Винчи, спонсориран от програмата на Европейския съюз Учене през целия живот 2007–2013. Партньори от 12 европейски държави. www.vocalproject.eu

  Национални
  Студентски практики, 2013–2014

  Университетски (финансирани от поделение „Научно-приложна дейност“ в ПУ)
  Българската езикова политика в условията на европейска интеграция и глобализация, 2011–2012
  Нов тематичен българско-руски речник (електронна версия), 2009–2010
  Нов тематичен руско-български речник (електронна версия), 2007–2008
  СЛАВЯНСКИ ДИАЛОЗИ – списание за славянски езици, литератури и култури, 2006–2007. Списанието продължава да се издава, като се финансира от Филологическия факултет на ПУ и външни спонсори
  Иновации в изследванията на руския език, литература и култура, 2005–2006
  Участие в комисии и редакционни колегии
  Заместник главен редактор на списание СЛАВЯНСКИ ДИАЛОЗИ (Списание за славянски езици, литератури и култури), издание на Филологическия факултет на ПУ
  Член на комисията по научноизследователската и издателската дейност при Филологическия факултет и на редакционния екип на Научните трудове на ПУ (от 2005 г. досега – 25 тома)
  Председател на държавните изпитни комисии по руски език (бакалавърски програми) и на магистърските програми „Актуална русистика“, „Превод за европейските институции“ и „Превод и интеркултурна комуникация“
  Съставителство и редакторство
  Общо над 40 тома (като член на редакционни екипи); над 100 редактирани текста; над 80 написани рецензии
  Списък с изданията

  Организационен опит
  Изпълняващ длъжността ръководител на Катедрата по руска филология
  Ръководител на магистърските програма „Превод за европейските институции“ и „Превод и интеркултурна комуникация“
  Директор на академичните програми на Центъра за езици и интеркултурна комуникация към Филологическия факултет на Пловдивския университет
  Сътрудник на Центъра за руски език и култура към Пловдивския университет
  Ръководител и координатор на проекти
  Организатор на международни работни срещи по проекти
  Организатор и съорганизатор на международни научни конференции и лингвистични семинари
  Координатор на екипа, отговарящ за организираното от Катедрата по руска филология състезание за зрелостници „Я знаток русского языка“
  Организатор на студентски изследователски сесии, стажове в България и чужбина, конкурси, уъркшопове

  Владеене на чужди езици
  руски (четене, говорене, писане) – отлично
  английски (четене, говорене, писане) – отлично
  немски (четене, говорене, писане) – добре

  Участие в професионални научни асоциации
  МАПРЯЛ
  Съюз на учените в България
  Дружество на русистите в България

  Награди
  Номинация за превод, първи места на олимпиади и конкурси, златни медали и др.
  Списък с по-важните награди

 • Лекционни курсове

  Магистърски програми
  Когнитивна лингвистика (магистърска програма „Актуална българистика“)
  Увод в когнитивната лингвистика (магистърска програма „Актуална русистика“)
  Когнитивна лингвистика и езикова картина на света (избираема дисциплина в магистърските програми „Превод за европейските институции“, „Превод и интеркултурна комуникация“)
  Теория и методология на превода (магистърски програми „Превод за европейските институции“, „Превод и интеркултурна комуникация“)
  Приложни аспекти на преводната теория (избираема дисциплина в магистърските програми „Превод за европейските институции“, „Превод и интеркултурна комуникация“)

  Бакалавърски програми
  Съвременен руски език (Морфология) (бакалавърски програми РФ, Приложна лингвистика, Лингвистика и маркетинг, РЕЗЕ и БЕРЕ)
  Езикова картина на света (избираема дисциплина в бакалавърската програма РФ)
  Превод на художествен текст (избираема дисциплина в бакалавърската програма РФ)

  Други четени до момента лекционни курсове
  Увод в теорията на превода (бакалавърски програми РФ, Приложна лингвистика, РЕЗЕ, БЕРЕ)
  Фонетика и лексикология на съвременния руски език (бакалавърски програми РФ и БЕРЕ)
  Превод на безеквивалентна лексика (избираема дисциплина в бакалавърската програма РФ)
  Загадките на руската фразеология (идиоматика и менталност) (избираема дисциплина в бакалавърската програма РФ)
  Съвременният руски език в контекста на културата (избираема дисциплина в бакалавърската програма РФ)
  Бизнес комуникация (бакалавърска програма РФ)

  Водени семинарни занятия

  Съвременен руски език (Морфология) (бакалавърска програма РФ)
  Увод в теорията на превода (бакалавърска програма РФ)
  Стилистика на съвременния руски език (бакалавърска програма РФ)
  Фонетика и лексикология на съвременния руски език (бакалавърска програма РФ)

  Практически занятия

  по руски език
  – всички нива и аспекти: граматика, превод, писмена реч, лексика, разговорна практика; за филолози (бакалавърски програми РФ, Приложна лингвистика, РЕЗЕ, БЕРЕ) и нефилолози
  – практикум по превод (магистърска програма „Превод и интеркултурна комуникация“)
  – практикум по руски език (магистърска програма „Актуална русистика“)
  по английски език
  английски за специални цели / в сферата на туризма (магистърска програма „Културни и социални дейности в туризма“)
  английски език – всички нива в Центъра за езици и интеркултурна комуникация към Филологическия факултет на ПУ
  по български език като чужд
  – за преводачи към Европейската комисия, изучаващи български
  – за чужди студенти в ПУ по програма „Еразъм“, на летни езикови школи и др.

 • МОНОГРАФИИ
  Местоимения и анафора в болгарском и русском текстах. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски“, 2010, 206 с. ISBN 978-954-423-596-3.
  Ракурси на когнитивната лингвистика. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски“, 2015, 303 с. (под печат).ДИСЕРТАЦИЯ
  Местоимения как средство выражения анафорической связи в болгарском и русском текстах. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Минск, 1996. 140 с. (дигитализирана: <http://www.referun.com/n/mestoimeniya-kak-sredstvo-vyrazheniya-anaforicheskoy-svyazi-v-bolgarskom-i-russkom-tekstam>).
  Местоимения как средство выражения анафорической связи в болгарском и русском текстах. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Минск, 1996.СТАТИИ
  О некоторых особенностях преподавания слов „весь“, „целый“, „полный“ в болгарской аудитории // ІV национална конференция на тема: „Реформа образования и новые тенденции в обучении русскому языку и литературе в средних и высших школах НРБ“. Тезиси. Бургас, 1988, с. 46.
  Лингво-методическая характеристика слов „весь“, „целый“, „полный“ // Сборник научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Кишиневския университет. Пловдив, 1989.
  Проблемы обучения русской орфографии болгарских студентов-русистов (на материале прилагательных и страдательных причастий) // Международна конференция на младите учени. Тезиси. Ленинград, 1989.
  Актуальные вопросы преподавания русской орфографии болгарским студентам-русистам (на материале наречий) // Научни трудове на „Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Т. 27, кн. 1, 1989 – Филологии, с. 149 – 155.
  Выражение цели в русском и болгарском языках (морфологический уровень) // V Международен симпозиум на МАПРЯЛ на тема „Лингвистические и методические вопросы обучения русскому языку как иностранному“. Тезиси. Велико Търново, 1990. с. 181.
  Выражение цели в русском и болгарском языках (синтаксический уровень) // Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий. Хилендарски“. Т. 28, кн. 1, 1990 – Филологии, с. 223 – 230.
  Текстообразующая функция местоимений в болгарском и русском языках (на материале личных местоимений третьего лица) // Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий  Хилендарски“. Т. 29, кн. 1, 1991 – Филологии, с. 271 – 279.
  Возвратное местоимение в русском и болгарском текстах // Първи колоквиум по езикознание. Велико Търново, 1993, с. 119 – 125.
  Анафорическая функция болгарских и русских притяжательных местоимений (Часть І. Общие явления в болгарском и русском языках) // Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Т. 31, кн. 1, 1993 – Филологии, с. 237 – 245.
  Выделительные (выделительно-отождествляющие и выделительно-усилительные) местоимения в роли показателей анафорических связей в болгарском и русском текстах // Научно-тематичен сборник от доклади на Юбилейна научна сесия „Военни, социални, хуманитарни науки на ВВВУ „Георги Бенковски“. Т. 3. Долна Митрополия, 1996, с. 476 – 483.
  Лингво-методическа характеристика на българските и руските лични местоимения от трето лице в светлината на данните на текстовата лингвистика // Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“. Кн. 46. Филологии. Чaст първа. Велико Търново, 1996, с. 289 – 296.
  Анафорическая функция болгарских и русских притяжательных местоимений (Часть ІІ. Различия между болгарским и русским языками) // Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Т. 34, кн. 1, 1996 – Филология, с. 205 – 212.
  Качественно-выделительные местоимения в болгарском и русском текстах // Доклади от Международна конференция на МАПРЯЛ на тема „Лингвистические и культуроведческие аспекты русского языка в сопоставлении с родным“. Пловдив, 1997, с. 197 – 200.
  Русские и болгарские личные местоимения в свете данных текстовой лингвистики // Материали от II Международна научна конференция на тема „Язык и социум“. 5 – 6 декември 1996. Част 2. Тезиси. Минск, 1998, с. 257.
  Вопрос о местоимениях и анафоре (Возвратно-притяжательные местоимения болгарского и русского языков в роли показателей анафорической связи) // Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Т. 37, кн. 1, 1999 – Филология, с. 463 – 470. ISSN 0861-0029.
  Неопределенные местоимения в болгарском и русском языках: семантика и прагматика // Состояние и перспективы сопоставительных исследований русского и других языков. Сборник докладов V-го Международного симпозиума МАПРЯЛ.  Белград – Ниш, 30 мая – 1 июня 2000 г., с. 290 – 298.
  Об анафорической функции релятивов (на материале болгарского и русского языков) // Международен славистичен симпозиум. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Т. 41, кн. 1, 2003 – Филология, с. 385 – 392. ISSN 0861-0029.
  Славистиката в САЩ (като наука и област на реализация) // Славянски диалози. Пловдив, 2004, № 1, с. 116 – 127. ISSN 1312-5346.
  О маркерах един / один в болгарском и русском языках // Динамика языковых процессов: История и современность (к 75-летию со дня рождения проф. П. Филковой). София, 2004, с. 235–249. ISBN 954-580-161-1.
  Презентация детерминативов един / один в болгарской аудитории // Научни трудове на Пловдивския университет Паисий Хилендарски“. Т. 42, кн. 1, 2004 – Филология, с. 51 – 58. ISSN 0861-0029.
  Авангардисткият профил на Роман Якобсон-Алягров // Славянски диалози. Пловдив, 2004, № 2 – 3, с. 9 – 11. ISSN 1312-5346.
  Функционално-комуникативен аспект на относителните местоимения в българския и руския текст // Научна конференция на тема „Комуникативни стратегии в хуманитаристиката“. Бургас, 2005, с. 84 – 89. ISBN 10: 954-9370-36-4; 13: 978-954-9370-36-2.
  Вызовы терминологии: текст и дискурс в зарубежной и болгарской науке // Славистични дискурси. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. дфн Ст. Димитрова. Научни трудове на Пловдивския университет Паисий Хилендарски“. Т. 43, кн. 1, сб. А, 2005 – Филология, с. 59 – 69. ISSN 0861-0029.
  Счастье в болгарской и русской концептосфере // Девети международен симпозиум на МАПРЯЛ на тема „Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке“. Велико Търново, 5 – 8 април 2006, с. 431 – 434. ISBN 978-954-350-026-1.
  Концептуализация счастья в болгарском и русском языках // Научные традиции славистики и актуальные вопросы современного русского языка. Материалы международной научной конференции языковедов, посвященной 100-летию со дня рождения профессора С. В. Фроловой (27–29 июня 2006 г.). Самара, Изд-во СГПУ, 2006. 207 с., с. 110 – 115. ISBN 5-8428-0516-2.
  Загадки времени в болгарской и русской концептосфере // Международен симпозиум на МАПРЯЛ на тема „Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры“. Т. ІІ. Пловдив, 31 октомври – 3 ноември 2006, с. 98 – 105. ISBN 978-954-423-409-6.
  Достъп онлайн:
  <http://do.gendocs.ru/docs/index-77192.html?page=25#2482133>.
  Фрагмент истины в русской и болгарской концептосфере // ХІ конгресс МАПРЯЛ на тему „Мир русского слова и русское слово в мире“. Том 4. Язык, сознание, личность. Коммуникация на русском языке в межкультурной среде. Варна, 2007, с. 426 – 430. ISBN 978-954-580-216-4.
  Русские и болгарские неопределенные местоимения как иллюстрация языковой картины мира // Ученые записки испанской русистики (CUADERNOS DE RUSÍSTICA ESPAÑOLA (CRE). No 3. Granada, 2007, p. 81–87. ISBN 1698-322Х.
  Електронна версия на резюмето: <http://www.ugr.es/~cre/tres/3–6%20Nela.pdf>.
  Болгарская лексема едни и способы ее передачи при переводе текста на русский язык // Международная научно-методическая конференция „Русский язык и культура в зеркале перевода“ (Салоники, 14–18 мая, 2008). Москва, 2008, с. 589 – 597. ISBN 978-5-87449-078-7.
  Концептуализация на истината в българското и руското езиково съзнание // Славистика ІІІ. В чест на ХІV Международен славистичен конгрес, Охрид, 2008. Пловдив, УИ Паисий Хилендарски“, 2008, с. 76–84. ISBN 978-954-423-450-8.
  Лексемите един / один в българския и руския текст – предизвикателствата на превода // Интеркултурният диалог – традиции и перспективи. Езикознание. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Т. 46, кн. 1, сб. А, 2008 – Филология, с. 479 – 489. ISSN 0861-0029.
  Концептът истина в руския и българския език: лингвистична експликация на ядрото // Славянски диалози. Пловдив, 2009, с. 34–39. ISSN 1312-5346.
  Концепт истины и его экспликации в русском и болгарском переводах Библии // Десети международен симпозиум на МАПРЯЛ на тема „Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике“. Велико Търново, 2010, с. 530 – 534. ISSN 1312-3069.
  Парадигмата на теорията за когнитивния дисонанс и отношението ѝ към преводния процес // Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Т. 48, кн. 1, сб. Б, 2010 – Филология, с. 251 – 262. ISSN 0861-0029.
  Околоядрените репрезентанти на концепта истина в библейските преводи // Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. Диана Иванова. Пловдив, „Контекст“, 2011, с. 480 – 491. ISBN 978-954-8238-34-2.
  Мястото на когнитивния дисонанс в преводаческата епистема // Юбилейни Паисиеви четения с международно участие, посветени на 50-годишнината на Пловдивския университет, на тема: „Университетът – академична карта на света“. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Т. 49, кн. 1, сб. А, 2011 – Филология, с. 329 – 340. ISSN 0861-0029.
  Уровень когнитивного диссонанса переводчика и стратегии его преодоления  (на материале перевода концептуальных метафор в романе В. Пелевина Generation «П» на болгарский язык) // Русистика: язык, культура, перевод. Сборник докладов юбилейной международной научной конференции (София,  23 – 25 ноября 2011). София,  „Изток – Запад”, 2012, 602 с., с. 256–263. ISBN 978-619-152-022-0.
  Теория когнитивного диссонанса и проблемы перевода концептуальных метафор в романе В. Пелевина Generation «П» на болгарский и английский языки // Болгарская русистика, 2011, № 3 – 4, с. 109 – 120. ISSN 0323-9160 (print). Електронна версия:
  <http://journals.slavica.org/index.php/bulrus/article/view/425/534>. ISSN 1313-3713 (online).
  EMT и OPTIMALE – подготовката на преводачи в контекста на европейската езикова политика // Хоризонти и предели на южнославянските езици. Сборник, посветен на 65-годишнината на доц. д-р Славка Величкова. Пловдив, „УИ Паисий Хилендарски“, 2012, с. 260 – 270. ISBN 978-954-423-769-1.
  Преводът и локализацията в контекста на езиковата политика // Българската езикова политика в условията на европейска интеграция и глобализация. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски“, 2012, с. 180 – 191. ISBN 978-954-423-784-4.
  О некоторых репрезентантах концепта истина-правда в переводах Библии на русский и болгарский языки // Славянска филология. Доклади за ХV международен конгрес на славистите в Минск, Беларус. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 241–254. ISBN 978-954-322575-0.
  Постредактирование – благодать или проклятие? // Индустрия перевода. V международная научная конференция, 3 – 5 июня 2013 г. Пермь, Издательство Пермского национального исследовательского политехнического университета, 2013, с. 134 – 142. ISBN 978-5-398-01045-9.
  Постредактирование в транслатологической парадигме // Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. № 8 (50). Материалы Первого методологического болгарско-российского семинара „Подготовка кадров в области перевода, межкультурной и политической коммуникации в ХХІ-ом веке“. Пермь, Издательство Пермского национального исследовательского политехнического университета, 2013, с. 137 – 144.
  Концептуалното пространство на щастието в българския, руския и английския език // Славистика ІV. В чест на ХV Международен славистичен конгрес, Минск, 2013. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски“, 2013, с. 216–229.
  Когнитивната лингвистика и сродните ѝ науки // Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Т. 50, кн. 1, сб. В, 2012 – Филология, с. 105–118. ISSN 0861-0029.
  Модели на времето в българския, руския и английския език // Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Т. 51, кн. 1, сб. Б, 2013 – Филология, с. 9–23. ISSN 0861-0029.
  Об одном настоящем друге переводчика // Материали от третия международен семинар „Обучение переводческому мастерству“, 29 ноември – 1 декември 2013. Пловдив, 2014, с. 105 – 110.
  За някои парадокси при езиковата политика в европейски и национален (български) мащаб  // Езиковата политика в европейски и национален контекст. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски“, 2014, с. 47 – 64. ISBN 978-954-423-947-3.
  Наблюдения над языковой личностью переводчика в свете теории когнитивного диссонанса // Единадесети международен симпозиум на МАПРЯЛ на тема „Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание“. Велико Търново, 2014, с. 344 – 348.
  Между двух огней (два противоречивых подхода к компетентностному подходу) // ХІІІ конгрес на МАПРЯЛ „Русский язык и культура в пространстве мировой культуры“. Гранада, 2015 (под печат).
  Where to Now (Translation Competency in European Context) // English Studies at NBU. Vol. 2, Issue 1, 2015 (под печат).НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
  Сп. Славянски диалози, ISSN 1312-5346
  Виртуални страници // Славянски диалози. Пловдив, 2004, № 1, с. 147 – 153.
  Беларуски авангардизъм // Славянски диалози. Пловдив, 2004, № 2 – 3, с. 257 – 258.
  Украински авангардизъм // Славянски диалози. Пловдив, 2004, № 2 – 3, с. 281 – 283.
  Беларуски календар // Славянски диалози. Пловдив, 2005, № 1 (4), с. 158 – 159.
  Руски календар // Славянски диалози. Пловдив, 2005, № 1 (4), с. 178 – 196.
  Украински календар // Славянски диалози. Пловдив, 2005, № 1 (4), с. 205 – 206.

   

 • Ръководство на дипломанти
  Над 25 дипломанти от магистърските програми „Превод за европейските институции“, „Превод и интеркултурна комуникация“ и „Културни и социални дейности в туризма“, успешно защитили магистърските си тези (над 15 от тях с отлична оценка).
  Списък с темите