АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ за провеждането на ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ в МП „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма“

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за провеждането на

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

в МП Езиково осигуряване и културни дейности в туризма“

(със засилено изучаване на руски език / английски език / немски език / френски език / испански език / италиански език / китайски език / турски език)“

за студенти, завършващи през 2020 г.

(в режим на дистанционно обучение през втория академичен семестър на уч. 2019-2020 г.)

 

I. С решение на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” от заседанието, проведено на 17.12.2018 година (Протокол  №32), в т. 8 „се утвърждава предложението на ФС на ФФ (Протокол №205/03.12.2018 г.) за промяна във формата на завършване на МП „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма“: от защита на дипломна работа на писмен държавен изпит“.

II. Държавната изпитна комисия в същия състав поема защитите на дипломни работи, на които имат право прекъсналите магистри. Гратисният период, признаващ това право, изтича с двете изпитни сесии за 2020 г., определени с Решение на ФС (Вж. т.X.).

III. Към м. май 2020 г. има една студентка, която готви магистърската си теза по т. II. За конкретния и следващи единични случаи се препоръчва онлайн вариант за защита – през подходяща за целта платформа.

 IV. Писменият изпит за финализиране на обучението в МП „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма“ е във вид на ТЕСТ.

 V. Съдържание на изпитния тест

  • Включен е материалът от 5 дисциплини: История на българската култура, 2. Културен туризъм, 3. Туроператорска, агентска и транспортна дейност, 4. Екскурзоводство, 5. Хотелиерство и ресторантьорство;
  • Всяка от петте дисциплини е представена с дял (ориентировъчно 8) затворени и отворени въпроси. В цялост изпитът съдържа около 40 въпроса, съответстващи общо на 80 точки.
  • Присъдените точки се посочват след всеки въпрос, който в зависимост от типа и сложността си е оценен с 1, 2, 3 или 4 точки (около 16 точки за модул).

VI. Резултатите от изпита съответстват на получените точки и ситуирането им в следната схема:

Схема за оценяване:

80 – 70 т. – Отличен (в тези граници са, съответно, 6.00, 5.75, 5.50)

69 – 55 т. – Много добър 5 (съответно, 5.25, 5.00, 4.75, 4.50)

54 – 40 т. – Добър 4 (4.25, 4.00, 3.75, 3.50)

39 – 30 т. – Среден 3 (3.25, 3.00)

под 29 т. – Слаб

VII. Конспектът трябва да е достъпен за студентите не по-късно от един месец преди текущо насрочената дата за ДИ.

VIII. Според действащата заповед на ректора на ПУ (от 08.05.2020 –  https://uni-plovdiv.bg/news/news/817/) Държавните изпити следва да се провеждат присъствено след 13.07.2020 г.при спазване на мерките за превенция от заразяване с COVID-19, а до тази дата се забранява провеждане на присъствени занятия и изпити.

IX. Факултетният съвет от 18.05.2020 г. гласува общата стратегия на Филологическия факултет, според която държавните изпити във Филологическия факултет са присъствени, а двете сесии са, както следва: през юли (в периода след 13.07.2020 г.) и през септември 2020 г.

X. На цитираното заседание на ФС за двете сесии на писмения ДИ в МП „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма (със засилено изучаване на руски език / английски език / немски език / френски език / испански език / италиански език / китайски език / турски език)“ бяха гласувани датите 15 юли 2020 г. (10.00 ч.) и 26 септември 2020 г. (10.00 ч.). Същите дати са активни и за провеждане на защити на дипломни работи по т. II.

XI. Административни изисквания. В срок от 14 дни преди насрочената изпитна дата, но не по-късно от 3 работни дни преди нея, студентът е длъжен да подаде заявление за допускане до ДИ в учебен отдел при инспектора на програмата. Заявлението се адресира до декана на Филологическия факултет, удостоверява готовност за явяване и при наличие на положителен административен статут е основание студентът да бъде включен в официалния протокол за държавен изпит.

XII. Дипломиране. След успешно полагане на писмен Държавен изпит студентът подава заявление за издаване на диплом за образователно-квалификационна степен „магистър“ (и 1 снимка) при инспектора на програмата. Документът се издава в законовите срокове за изработването му.

 

ВАЖНО!

  • Процедурите по уреждане или промяна на студентско положение са публикувани в сайта на университета: <https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1177/>
  • Правилата за организация на учебния процес (записване, прекъсване, отстраняване, възстановяване на студентски права) са публикувани в сайта на университета:<https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/obuchenie/Pravila%20Ucheben%20proces%202017_2018_vpdf>
  • За промени трябва да се следят и публикуваните в сайта на университета решения на АС.

Контактна информация:

Ръководител на програмата: доц. д-р Майя Кузова

Катедра по руска филология, Ректорат, каб. 3

e-mail: majakuzova@abv.bg

Експерт – координатор по учебната дейност: Рада Чобанова

Катедра по руска филология, Ректорат, каб. 1

e-mail: rada.chobanova@gmail.com

Инспектор по администриране: Петя Лупова

Ректорат, каб. 225; тел. 032 261 314.

май 2020 г.                                                     Ръководител на програмата:

(доц. д-р Майя Кузова)