Гл. ас. д-р НАТАЛИЯ ХРИСТОВА

 • Наталия Василева Христова

  Пловдив, телефон: 0898 678 637,

  E-mail: vest_etropole21@abv.bg

  Област на научната квалификация: Теория и практика на превода

  Образование:

  2006 сертификат за владеене на италиански език от Университета за чуждестранни студенти в Перуджа, Италия

  2001 – 2004 редовен докторант към катедра „Руска филология”, ПУ „П.Хилендарски”

  1992 – 1997 редовен студент в специалност „Руска филология”, ПУ „П.Хилендарски”

  1994 – 1996 студент в СФ на ПУ „П.Хилендарски”, диплом за специалност „Екскурзовод с френски език”.

  1992 диплом за средно образование от СОУ „Патриарх Евтимий” – Пловдив, паралелка с изучаване на френски и италиански език.

  Професионална кариера:

  2009 – до момента Главен асистент в катедра „Руска филология”, ПУ „П.Хилендарски”.

  2006 – 2008 Главен редактор в рекламна агенция.

  2004 – 2006 Екскурзовод в туристическа фирма.

  1999 – 2004 Главен редактор на периодичното издание „Е-XXI”.

  1998 – 2000 Учител по италиански език във ФЕГ Пловдив.

  Членства: член на МАПРЯЛ, член на Италианския клуб „Асен Марчевски” към НЧ „Алеко Константинов”, член на БТС.

  Владеене на чужди езици:

  Италиански, руски и френски език – C 2; английски език – С 1;

  новогръцки език – В 2; чешки език – В 1.

 • Преподавателска дейност:

  Лекционни курсове: Увод в теория на превода за русисти и италианисти; Странознание на Италия.

  Семинарни занятия: Междуезикова асиметрия, Текст, смисъл, превод; Морфосинтаксис, Функционална граматика; Търговска кореспонденция на италиански език; Делово общуване на руски език; Многозначност и превод; Специализиран превод за ЕС.

  Упражнения: лексика, превод, граматика, стилистика.

  Участие в проекти:

  1. BG051PO001-3.1.07-0024„ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАНИ МОДУЛИ В ХУМАНИТАРНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ” към МОН и ЕСФ;
  2. Студентски практики към МОН – академичен наставник;
  3. G05M2OP001-2.011-0001 «Подкрепа за успех» 2020 като експерт-оценител на тестове.

 • Научни статии

  Публикувани в България:

   1. Авторская метафора как отражение национальных и индивидуальных компонентов в художественном переводе. ПУ “П.Хилендарски” Научни трудове, том 39, кн.1, 2001, с.327-336.
   2. О приемах перевода языковых единиц с семантическим компонентом, отражающим национальный образ мира. В: Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале XXI века. Восьмой международный симпозиум МАПРЯЛ – Велико Търново, 2002, с.289-292.
   3. Границы культуры и границы переводимости. ПУ “П.Хилендарски” Научни трудове, том 40, кн.1, 2002, с.275-279.
   4. Иерархия культурных кодов в языковой образности и текст художественного перевода.В: Болгарская Русистика. Кн.1-2, 2003, с.50-53.
   5. Отношение „свое-чужое” как элемент национальной образности и перевод (на материале произведений Й.Радичкова, Э.Станева и И.Бунина и их переводов на русский и болгарский языки).В: Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шуменски Университет, 2003, с.403-409.
   6. Компаративные выражения с национальным образным компонентом и их перевод.ПУ “П.Хилендарски” Научни трудове, том 41, кн.1, 2003, с.229-236.
   7. Културната конотация на фразеологизмите в художествения текст и нейното пресъздаване при превода.В: Динамика языковых процессов: история и современность. Сборник, посветен на 75-годишнината на проф. П.Филкова. Херон Прес, София, 2004, с.321 -333.
   8. Културната конотация в текста на художествения превод (наблюдения върху превода на романа „Кола Брьонон” на български и руски език).ПУ “П.Хилендарски” Научни трудове, том 42, кн.1, 2004 , с.217 – 222.
   9. Il mondo nello specchio dei siciliani: Народната мъдрост на Сицилия – Пословици и поговорки,свързани с отношенията личност – общност. ПУ “П.Хилендарски” Научни трудове, том 43, кн.1, 2005, с.325-330.
   10. Некоторые характеристики понятия национальный образ мира с точки зрения национальной  культуры и  процесса  перевода. ПУ “П.Хилендарски” Научни трудове, том 44, кн.1, 2006, c. 39-43.
   11. Перевод фразеологии – Вавилонская башня или в поисках общего в различном.В: XI Конгресс МАПРЯЛ „Мир русского слова и русское слово в мире”, том 5 „Перевод – взимодействие языков и культур”, Варна, 2007, c. 433-437.
   12. Фамильярные обращения с положительной и отрицательной коннотацией в переводе рассказов А.П.Чехова на французский язык.В: “Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике”–Десятый международный симпозиум МАПРЯЛ, Велико-Тырново, 2010, с.371-374.
   13. О переводе некоторых качественных прилагательных на французский язык (на материалах произведений А.П.Чехова).В: ПУ “П.Хилендарски” Научни трудове, том 48, кн.1, сб.Б, 2010, c. 263-268.
   14. Сатирические элементы в художественном тексте как пример межьязыковой асимметрии в паре русский-болгарский язык и проблемыперевода. ПУ “П.Хилендарски” Научни трудове, том 49, кн.1, сб.В, 2011, с.226-235.
   15. Сицилия през призмата на времето в романите „Сицилианският Дон Жуан”на В.Бранкати, „Разговор в Сицилия”на Е.Виторинии „Книжарят от Селинунт”на Р.Векиони.В: ПОЛИТИКА И ЛИТЕРАТУРНА РЕЦЕПЦИЯ, ПУ “П.Хилендарски” Научни трудове, том 49, кн.1, сб.В, 2011, с.337-354.
   16. К вопросу о национальной специфике в коннотации некоторых качественных прилагательных названий цвета и их сочетаемости (на материале русского, французского и итальянского языков).Научная конференция РУСИСТИКА: ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ПЕРЕВОД. София, 2011, с.249-255.
   17. Коннотативная образность антропонимов в художественном тексте и проблемы перевода (на материалах произведений русских и болгарских авторов).В: Международна конференция „Класика и канон в руската литература. Поглед отвън”, СУ «Св. Климент Охридски», 2012, с.228-236.
   18. К вопросу об асимметрии деминутивов – проблемы перевода. Русистика 2013: Сборник материалов международной научной конференции „Русистика ХХІ века: традиции и перспективы“. Шумен, 2013, с.352-360.
   19. Лексические неологизмы и фразеологические окказионализмы в современном русском и болгарском языках – проблемы перевода. В: Одиннадцатый международный симпозиум МАПРЯЛ. Велико-Тырново, 2014, с.340-344.
   20. За «репликите» на коня в италианската културна и литературна традиция, ПУ „П.Хилендарски” Научни трудове, том 53 кн.1, сб. Б, 2015, с.263-276.21.
   21. Конвенциональная переводческая норма и сопоставление учебных и оригинальных текстов переводов в целях обучения русскому языку (на примерах русской и болгарской художественной прозы). Научная конференция с международным участием«РУСИСТИКА СЕГОДНЯ: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЬІ», СУ «Св. Климент Охридски»,„Тип-Топ прес”, София 2017, с.431-438.
   22. Интерференция на синтаксическом уровне в учебном переводе художественных текстов. РУСИСТИКА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА, Юбилейная международная научная конференция Общества русистов Болгарии, София, 2018, с. 480-486.
   23. Наблюдения над расхождением в описании предметной ситуации в текстах оригинала и перевода (на материалах русского, французского и болгарского языков). Преводаческа конференция с международно участие «Превод. Култура. Комуникация», април 2018, СУ «Св. Климент Охридски» (с.467-475).
   24. О вариантных соответствиях в художественном переводе (на материалах перевода повести „Степь” на болгарский и итальянский языки). XIІ Международный симпозиум МАПРЯЛ „Русистика в современном мире”, Велико-Тырново, 2018 (с. 341-348).
   25. Идиомы с компонентом „овощи/фрукты/продукты питания” во французском языке и славянский образный мир – попытка сопоставления. Болгарская русистика 2019/4, (с.61-72). ISSN 0323-9160 (print), ISSN 1313 (online).
   26. Преводът като подреждане на мозайка. Юбилейната научна сесия на СУБ „Дни на науката – 2019“. Научни трудове на СУБ, Серия А – Обществени науки, изкуство и култура, Том VI, 2020 г., с. 163 – 166. ISSN 1311-9400, (Print), ISSN 2534-9368 (Online).

   + Участие в Паисиеви четения 2021 с доклад на тема „Техника mind-wandering и переводческий процесс“

   + Участие в Паисиеви четения 2023 с доклад на тема „Перевод или усилие в изобретении понимания“ в секция «Русский язык, литература и культура: вызовы времени».

   Публикувани в чужбина:

   1. Мифологема как носитель культурной имплицитности в тексте художественного перевода. В: Русский язык в России на рубеже XX-XXI вв. Материалы международной научной конференции. Самара, 2003, с.306-309.
   2. О некоторых наблюдениях над языком болгарских новостных источников (на материале новостных интернет-изданий), в съавторство със Сивенкова Н.В., XLVII Международная филологическая научная конференция. В: XXIII Державинские чтения, Современные и исторически проблемы болгаристики и скавистики, март 2018 г., Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, с.56-64.
   3. „Фразеологизмы с компонентом, входящим в семантические поля «овощи\фрукты» и «продукты\еда\блюда» (на материале болгарского, русского, французского и английского языков)“ в соавторстве с Н.Сивенковой. В: XLIX Международная научная филологическая конференция, посвященная памяти Людмилы Алексеевны Вербицкой (1936-2019) в СПбГУ, Научные труды, Секция Славистика, 2020.
   4. Переводческий процесс как конвенция и инвенция (с.81 – 92) В: Слово. Текст. Источник: Методология современного гуманитарного исследования: Материалы II Международной научной конференции. 22-23 апреля 2022 г. Выпуск 2. Часть 1. – М.: РГУ им. А. Н. Косыгина, 2023. 280 с. ISBN 978-5-00181-391-0
   5. Наблюдения над смещением доминант универсального и национального характера при переводе детективов с русского на болгарский язык (с. 315-327). В: Слово. Текст. Источник: Методология современного гуманитарного исследования: Материалы III Международной научной конференции. 21-22 апреля 2023 г. Выпуск 3. – М.: РГУ им. А. Н. Косыгина, 2023. 352 с. ISBN 978-5-00181-538-9

   Преводи

   Публикувани преводи на малка художествена проза, поезия и драматургия:

   Генадий Айги, стихове, сп. „Славянски диалози”, година XV, кн. 25, 2020, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, ISSN 1312-5346

   Сергей Стратановски, стихове, сп. „Славянски диалози”, година XVI, кн. 24, 2019, Университетско издателство „Паисий Хилендарски” , ISSN 1312-5346

   Алесандро Казола, „Почасови съпрузи”, комедия в две действия, септември 2015

   Доменико Бранкале, Открита литература, август 2015

   <https://sites.google.com/site/otkritaliteratura/avtori/domeniko-brankale>

   Алберто Моравия, Открита литература, юни 2015 <https://sites.google.com/site/otkritaliteratura/avtori/alberto-moravia>

   Еуженио Монтале, Открита литература, юни 2015 <https://sites.google.com/site/otkritaliteratura/avtori/eudzenio-montale>

   Джузепе Унгарети, вестник „Е-XXI”, бр.4, 2006

   Арсений Тарковски, сп. „Славянски диалози”, бр.2/3, 2005

    

   Публикувана преводна публицистика и критика:

   От руски:

   Александър Кабаков, Пожар в картонената къща, сп. „Факел”, бр. 1, 2006

   Сергей Черняховски, Варваризацията на Европа, сп. „Факел”, бр. 1, 2006

   На френски:

   1. Valery Petrov – grand poète bulgare, traducteur et dramaturge;
   2. Elisaveta Bagriana – Grande parmis les grands

   В сборника „В търсене на европейската ни културна идентичност” – La France, l’Italie et l’Espagne dans la vie et l’oeuvre des poètes et écrivains bulgares, 2005

   Публикувани преведени книги:

   От френски:

    

   Кулата на Алхимика, Франсоа Льовен, ИК „Хермес”, 2019, ISBN 978-954-26-1922-2

   Пленник на света на Майнкрафт, Ървин Льоен, ИК „Хермес”, 2019, ISBN 978-954-26-1889-8

   Освен това танцувам, Ан-Лор Бонду, Жан-Клод Мурлева, ИК „Хермес”, 2018, ISBN 978-954-26-1766-2

   Просто така се случи!, Жерар Депардийо, ИК „Хермес”, 2015, ISBN 978-954-26-1472-2

   Благодаря за преживяното, Валери Трирвайлер, ИК „Хермес”, 2015, ISBN 978-954-26-1446-3

   Човекът с хиляда лица, Жак Месрин, Аквариус ООД, 2014, ISBN 978-954-8692-51-9

   Да проговорим руски веднага, самоучител, ИК „Хермес”, 2010

    

   От италиански:

    

   Никой не знае за нас, Симона Спарако, ИК „Хермес”, 2018, ISBN 978-954-26-1846-1

   Интелектът на растенията, Стефано Манкузо, Алесандра Виола, ИК „Хермес”, 2017, ISBN 978-954-26-1720-4

   Формулата на любовта, Симона Спарако, ИК „Хермес”, 2016 – номинация за награда «Пловдив» в категория най-добър превод, ISBN 978-954-26-1676-4

   Никога вече тъй близка, Клаудия Серано, ИК „Хермес”, 2016, ISBN 978-954-26-1611-5

   Чочарка, Алберто Моравия, ИК „Хермес”, 2014 – номинация за награда «Пловдив» в категория най-добър превод, ISBN 978-954-26-1364-0

   101 Истории за животни, ИК „Хермес”, 2014

   101 Вълшебни истории, ИК „Хермес”, 2014

   Вълшебни приказки за феи и принцеси, ИК „Хермес”, 2012

   Вълшебни приказки за Коледа, ИК „Хермес”, 2012

   Вълшебни приказки за лека нощ, ИК „Хермес”, 2012

   Най-хубавите приказки на Братя Грим, Колекция „Чуден свят”, ИК „Хермес”, 2010

   Вълшебни приказки, Колекция „Чуден свят”, ИК „Хермес”, 2010

   Библията в истории за най-малките, Колекция „Чуден свят”, ИК „Хермес”, 2010

   Приказки за принцеси, Колекция „Чуден свят”, ИК „Хермес”, 2010

    

   На италиански:

    

   Cinque fiabe bulgare (La scoperta del Piccolo Colombo, La lezione più difficile, Il sentiero dell’Orsetto, Il tesoro nascosto, Lo specchio dei desideri), Edizione CasaBimbi, Milano 2010

   От руски:

   Слепият музикант. В. Короленко. ИК „Хермес”, Клуб Класика, 2023, ISBN 978-954-26-2205-5

   Безупречна репутация. А. Маринина, ИК «Хермес», 2022, ISBN 978-954-26-2138-6

   Руската школа по преговори, Игор Ризов, ИК «Хермес», 2021, ISBN 978-954-26-2062-4

   Старогръцки митове и легенди, Николай Кун, ИК „Хермес”, Серия „Златно перо”, 2019

   Светът около нас, ИК „Хермес”, 2012

   На руски:

   Фантастические истории на ночь, ИК „Хермес”, 2016

   Волшебные сказки о феях и принцессах, ИК „Хермес”, 2016

   Рильская Святая обитель, под ред. Адрианопольского Eпископа Eвлогия, изд. Наука и знание, 2008

    

   Публикувани сборници с тестове:

    

   CTests per definire il livello di conpetenza in lingua italiana, TestDaf-Zentrum Uni Plovdiv, Пловдивско университетстко издателство, 2023, ISBN 978-619-7663-68-6

   С-тесты для определения уровня владения русским языком, в съавторство с Боряна Тенчева, TestDaf-Zentrum Uni Plovdiv, Пловдивско университетстко издателство, 2023, ISBN 978-619-7663-69-3

   Я знаток Русского языка, Юбилейный сборник тестов, в съавторство с Милена Стойкова, Пловдивско университетско издателство, 2024, ISBN 978-619-7663-98-3

   

   

 • Научен ръководител на десет успешно защитени дипломни работи в МП „Превод и интеркултурна комуникация” и една в МП “Езиково осигуряване и културни дейности в туризма”:

  2011 – Зоя Иванова, Художествените идеи в романа „Сицилианският Дон Жуан” на В. Бранкати и интерпретацията им в текста на българския превод

  2011 – Звездомира Георгиева, Преводачески решения при превод от италиански на български език (върху очерка на Бруно Веспа „Мусолини – двуженецът”)

  2011 – Ива Спасова, Прoди и Берлускони – вечните опоненти (съвременната политическа картина в Италия според Бруно Веспа)

  2015 – Мария Бояджиева, Семейният лексикон като език в езика (наблюдения върху превода на „Семеен лексикон” от Наталия Гинзбург)

  2015 – Павлина Дялкова, Предизвикателства при превода на драматургични текстове (върху превода на комедията „Госпожа Мръсотия” от А. Казола на български език)

  2017 – Недялка Георгиева, Стилистични особености при превод на художествен текст (върху превода на романа „Проклетата руска литература” от Олга Михайлова)

  2018 – Магдалена Стефанова, Модел на интеркултурна комуникативна компетентност на проф. Балбони и проф. Каон (върху превода от италиански на част от учебника La comunicazione interculturale)

  2018 – Илиана Найденова, Наблюдения върху трансформациите при превода на руски ироничен детектив (по романа на Даря Донцова „Метро до Африка”)

  2018 – София Гошева, Някои особености при превод на художествена литература от руски на български език (върху превода на разкази от сборника „Медното ковчеже“ от Дина Рубина)

  2018 – Стефка Делева, Социокултурна картина на Италия от 60-те и 70-те години на XX век – проблеми на рецепцията и превода (върху книгата на Бепе Севернини „Как се става италианец“)

  2019 – Костадин Беленозов, Народни и религиозни традиции в Италия в съпоставка с българския празничен календар

  2021 – Даяна Маринова, Развитието на превода: възможности и заплахи за бъдещето на преводачите

  2021 – Здравка Георгиева, Особености на превода на бизнес документи

  2021 – Димитриос Константинидис, Особености на евролекта и проблеми на превода за Европейските институции по примера на Преспанското споразумение

  2021 – Весела Влахова, Особености на италианската народна приказка и проблеми на превода на български език (Върху материал от „Италиански приказки” на Итало Калвино)

   

  2023 – Олга Сазонова, Наблюдение върху преводни трансформации при превода на български език на автобиографични разкази и повести от Дина Рубина

  2023  – Тони Илиева, Особености на превода на детска литература върху материал от Елизабета Дами: „Джеронимо Стилтън – Лов на съкровища с изненада“