Лингвистика с бизнес администрация (английски и руски език)

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог преводач, филолог експерт

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Специалността има за цел да формира у студентите комплексни познания по два чужди езика и по бизнес администрация. С придобитата квалификация бъдещите абсолвенти биха могли успешно да прилагат уменията си като преводачи във фирми, предприятия, търговски дружества, банки, бюра за преводи, консултантски бюра, PR агенции, издателства, електронни и печатни медии, библиотеки, музеи, архиви и други обществени, образователни и културни институции.
Предвижда се учебният процес в рамките на специалността да се осъществи по програма: английски език (базисен език) и руски език (втори език).
Обучението включва образователен пакет от научни знания в областта на историята и съвременното състояние на изучаваните чужди езици (фонетична, лексикална, граматична и стилистична система), както и в сферата на бизнес администрацията: административен мениджмънт; административно право; европейски проекти; електронна търговия; държавно и публично управление; реклама и рекламна политика; връзки с обществеността; практики в местната власт; бюджет на проекти; мениджмънт в публичните прояви; основи на предприемачеството; планиране на личната кариера; политика и публична власт; разрешаване на конфликти; социология и психология в управлението; стратегически публичен мениджмънт; структура на публичния сектор; управление на екипи; управление на иновациите и инвестициите в публичния сектор; управление на организационната култура; управление на риска; фирмена култура. Прилаганата система за трансфер на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и в чужбина.
Учебният процес в специалността се провежда по сходна схема за първия език (английски) и за втория език, с тази разлика, че обучението по руски език стартира от начално ниво. Програмата предвижда овладяването на базисния език да завърши на ниво С1, а на втория език – на ниво B2 от Европейската езикова рамка.