ИЗДАНИЯ НА КАТЕДРАТА

2022

Е. Тилев. Морфологична (не)категориалност

Ст. Димитрова, Е. Тилев, Т. Дерекювлиев. Вселената на езика. Диалози с професор Стефана Димитрова

2020

Р. Чобанова, Е. Тилев. 6 теста по руски език за ниво В2

Р. Чобанова. Руско-български и българско-руски речник

2019

А. Тошева. Рилската преправка (1825 г.) и преписите от Рилската редакция на „История славянобългарска“ (текстология и език)

Р. Чобанова, Е. Тилев. 12 теста по руски език за нива А1 – А2

Р. Чобанова, Е. Тилев. 6 теста по руски език за ниво В1

Н. Табакова, М. Стойкова. Ни пуха ни пера. Тестове и обучителни задачи по руски език

Н. Чернева. Династията Романови. Щрихи към портрета

2018

М. Кузова. Парадоксите на експресията в българския и руския език

2016

Ю. Чакърова. Ракурси на когнитивната лингвистика

2013

Н. Чернева. Прецедентные феномены русского лингвокультурного дискурса

2011

Ст. Георгиева. Русская фразеология в зеркале болгарского языка

2010

М. Кузова, Р. Чобанова. Слово.Ру. Русский язык. Лексический курс для студентов-русистов, часть І

М. Кузова, Р. Чобанова. Слово.Ру. Русский язык. Лексический курс для студентов-русистов, часть ІI

Ю. Чакърова. Местоимения и анафора в болгарском и русском текстах

Р. Чобанова. Руско-български и българско-руски речник (джобен)

Н. Нейчев. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского

2009

Н. Нейчев. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век)

А. Тошева. Езикът на „История во кратце о болгарском народе славенском“ на йеросхимонах Спиридон (в контекста на езиковата ситуация в България през втората половина на XVIII в.)

2007

Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры, т. 1

Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры, т. 2

Р. Чобанова. Руско-български и българско-руски речник

2004

Ст. Георгиева. Българско-руски, руско-български бизнес речник

2002

Ст. Георгиева, Ст. Ковачев, Вл. Манчев. Практическая грамматика русского языка, часть II

2001

Ст. Димитрова, Сп. Злачева-Кондрашова. Пособие по морфологии современного русского языка

Н. Нейчев. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика

2000

М. Кузова, Р. Чобанова. Русский язык. Лексический курс для студентов І и ІІ курсов

1999

Ст. Георгиева, Ст. Ковачев, Вл. Манчев. Практическая грамматика русского языка, часть I

1998

М. Зозикова, М. Кузова, Р. Чобанова. Учебник по лексике для студентов-филологов (ІІ – ІV курсов)