Проф. д-р НАДЯ ЧЕРНЕВА – ръководител на катедрата

 • 1

  Europass

  автобиография

  Лична информация

  Фамилия(и) / Собствено име(на)

  Чернева Надя Петрова

  Адрес(и)

  ул. „Пазарище“ №1, 4003 Пловдив (България)

  Телефон(и)

  +359 95 10 85 Мобилен +359 888 43 42 41

  Факс

  +359 32 261 332

  E-mail

  cherneva@uni-plovdiv.bg

  Националност

  българин

  Дата на раждане

  05 Юни 1961

  Пол

  Жена

  Предпочитана длъжност / Сфера на работа

  Университетски преподавател

  Професионален опит

  2013 → доцент в научно направление Славянски езици (Руски език – Лингвокултурология)

  Дати

  2007 →

  Заемана длъжност или позиция

  научен секретар „Международна дейност, евроинтеграция, центрове и кабинети“

  Основни дейности и отговорности

  координатор международно сътрудничество, програми и проекти

  Име и адрес на работодателя

  ПУ „Паисий Хилендарски“ул. „Цар Асен“ 24, 4000 Пловдив (България)

  Вид на дейността или сферата на работа

  административна дейност

  Дати

  2005 – 2007

  Заемана длъжност или позиция

  факултетен координатор по програма Еразъм

  Основни дейности и отговорности

  координатор на студентски и преподавателски обмен

  Име и адрес на работодателя

  ПУ „Паисий Хилендарски“ул. „Цар Асен“24, 4000 Пловдив (България)

  Вид на дейността или сферата на работа

  административна дейност

  Дати

  2003 – 2005

  Заемана длъжност или позиция

  преподавател в университет

  Основни дейности и отговорности

  обучение по руски език

  Име и адрес на работодателя

  ПУ „Паисий Хилендарски“ул. „Цар Асен“ 24, 4000 Пловдив (България)

  Вид на дейността или сферата на работа

  обучение, научноизследователска работа

  Дати

  1990 – 2003

  Заемана длъжност или позиция

  преподавател, старши асистент, главен асистент

  Основни дейности и отговорности

  преподавател по практически руски и практически английски език

  Име и адрес на работодателя

  ПУ „Паисий Хилендарски“ул. „Цар Асен“ 24, 4000 Пловдив (България)

  Вид на дейността или сферата на работа

  обучение и научни изследвания

  Дати

  1984 – 1990

  Заемана длъжност или позиция

  учител по руски език и литература

  Основни дейности и отговорности

  учител по руски език и литература

  Име и адрес на работодателя

  СОУ „Симон Боливар“4000 Пловдив (България)

  Вид на дейността или сферата на работа

  обучение

  Образование и обучение

  Дати

  1997 – 2003

  Наименование на придобитата квалификация

  доктор по филология

  Основни предмети/застъпени професионални умения

  фразеология, лингвокултурология, методика на чуждоезиковото обучение

  Име и вид на обучаващата или образователната организация

  Държавен институт по руски език „А. С. Пушкин“ – Москва, Русия (институт)ул. „Акад. Волгин“ 6, Москва (Русия)

  Ниво по националната или международна класификация

  PhD

  Дати

  1992 – 1994

  Наименование на придобитата квалификация

  преподавател по английски език

  Основни предмети/застъпени професионални умения

  теория на съвременния английски език , практически английски език, английска литература

  Име и вид на обучаващата или образователната организация

  ПУ „Паисий Хилендарски“ (университет)ул. „Цар Асен“ 24, 4000 Пловдив (България)

  Ниво по националната или международна класификация

  бакалавър

  Дати

  1979 – 1983

  Наименование на придобитата квалификация

  Специалист по руска филология и учител по руски език и литература с втора специалност български език и литература

  Основни предмети/застъпени професионални умения

  теория на съвременния руски език, практически руски език, руска литература, теория на съвременния български език, българска литература

  Име и вид на обучаващата или образователната организация

  ПУ „Паисий Хилендарски“ (университет)ул. „Цар асен“ 24, 4000 Пловдив (България)

  Ниво по националната или международна класификация

  магистър

  Дати

  1976 – 1979

  Име и вид на обучаващата или образователната организация

  ЕГ „Иван Вазов“ (специализирана езикова гимназия)бул. „България“, 4003 Пловдив (България)

  Ниво по националната или международна класификация

  средно образование

  Лични умения и компетенции

  Чужд (и) език (езици)
  Самооценка Разбиране Говорене Писане
  Европейско ниво (*) Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение

  руски език

  C2 Свободно ниво на владеене C2 Свободно ниво на владеене C2 Свободно ниво на владеене C2 Свободно ниво на владеене C2 Свободно ниво на владеене

  английски език

  C1 Свободно ниво на владеене C1 Свободно ниво на владеене C1 Свободно ниво на владеене C1 Свободно ниво на владеене C1 Свободно ниво на владеене

  френски език

  A1 Основно ниво на владеене A1 Основно ниво на владеене A1 Основно ниво на владеене A1 Основно ниво на владеене A1 Основно ниво на владеене
  (*) Единни европейски критерии за познания по езици

  Социални умения и компетенции

  успешна работа в екип;лесна адаптация в международна среда;

  добра комуникативност

  Организационни умения и компетенции

  административен опит като координатор на международни програми и проекти;умения за ръководство на екип, председател на комисия по международната дейност

  Компютърни умения и компетенции

  добро владеене на Microsoft Office – Word, Excell, PowerPoint

  Артистични умения и компетенции

  музика, пеене

  Свидетелство за управление на МПС

  B

  Допълнителна информация

  Научни интереси в областта на сравнителното езикознание, лингвокултурологията, философията на езика, интеркултурната комуникация, теорията и практиката на чуждоезиковото обучениеЧлен на Съюза на учените в България

  Член на МАПРЯЛ

  Член на Дружество на русистите в България

  Член на Факултетния съвет от 2008 г.

  Член на Експертна група на МОН по оценка на материалите за ДЗИ

  Председател на държавна комисия по провеждане на Националната олимпиада по руски език за 2012 г.

  Специализации:

  Държавен институт „А. С. Пушкин“, Москва, Русия – 1997, 1999

  Участие в преподавателска мобилност по програма Еразъм:

  Университета в Гент, Белгия -2004 г.

  Университета във Флоренция, Италия – 2005 г.

  Сорбона, Париж-4, Франция – 2007, 2008 г.

  Университета в Сегед, Унгария – 2009, 2012 г.

  Дисертационен труд на тема „Семантика и символика числа в национальной картине мира /на материале русской и болгарской идиоматики/“ – защитен през 2003 г. в Държавен институт по руски език „А. С. Пушкин“ в Москва, Русия

  Студия: Прецедентность в методике преподавания РКИ // Сборник материалов ІV Международной летней квалификационной школы “Современные технологии в обучении РКИ”, Варна, 6-10 августа 2012 года.

  Приложения

  Научни публикацииПубликувани в България:

  1. Чернева Н.П., Савова П.Д., Шкодрова Д.Н. За една структура на учебника по руски език за студенти – математици // Научные труды ПУ, т. 30, кн 1, 1992, с. 105 – 110.

  2. Шкодрова Д.Н., Савова П.Д., Чернева Н.П. О русских фразеологизмах с соматическим компонентом “рука” и их эквивалентах в болгарском языке // Научные труды ПУ,т. 31, кн. 1, 1993, с. 201 – 209.

  3. Шкодрова Д.Н., Чернева Н.П. О характеристике фразеологизмов с компонентом “деньги” в болгарском и русском языках // VІ МАПРЯЛ на тему: “Сопоставление русского языка с родным в научных исследованиях и в практике преподавания” В.Тырново, 1994, с. 55 – 57.

  4. Шкодрова Д.Н., Чернева Н.П. Опыт сопоставительного анализа фразеологизмов с компонентом “money” – “ деньги” в английском и русском языках // Научные труды ПУ, т. 32, кн. 1, 1994, с. 245 – 247.

  5. Шкодрова Д.Н., Чернева Н.П., Савова П.Д. За фразеологизмите, изразяващи физическо и психическо състояние в руски и български език // Сб. “ Езиково обучение и актуални проблеми не езиковата култура”. Смолян, № 1, 1995, с. 88 – 91.

  6. Чернева Н.П., Савова П.Д., Шкодрова Д.Н. Опит за създаване на нов учебник по руски език за студенти – филолози // Научные труды ПУ, т. 33, кн.1, 1995, с. 151 – 155.

  7. Чернева Н.П., Савова П.Д., Шкодрова Д.Н. Паремии – зеркало культурных традиций // Научные труды ПУ, т.. 33, кн. 1, 1995, с.147 – 150.

  8. Шкодрова Д.Н., Чернева Н.П., Савова П.Д. Об одной возможности интеркультурного обучения // Международная конференция “ Лингвистические и культуроведческие аспекты русского языка в сопоставлении с родным”. Пловдив,1996, с. 231 – 234.

  9. Чернева Н.П., Савова П.Д., Шкодрова Д.Н. За фразеологизмите с компонент “бог” в руския и българския език // Сб. “Славистика” Пловдив, 1998, с. 163 – 166.

  10. Чернева Н. П. Некоторые вопросы варьирования в составе фразеологических единиц с компонентом числительным в русском языке // НТ на ПУ, т. 38, кн. 1. Пловдив, 2000, с. 247-251.

  11. Чернева Н. П. Сема степени соответствия в русских и болгарских фразеологизмах с компонентом числительным // Технологии, сигурност, екология, НТ на ВВОУ, кн. №69 Икономика, организация и управление. Филологии и приложна лингвистика. Велико Търново, 2001, с. 455-463.

  12. Чернева Н. П. Семата висока степен като елемент в семантичната структура на руските и български фразеологизми с компонент числително име // Университетът през третото хилядолетие, БСУ, т. IV. Бургас, 2001, с. 112-119.

  13. Еще о семантике русских фразеологизмов с компонентом числительным в сопоставлении с болгарскими // Русский язык. Проблемы истории, теории и методики преподавания. НТ на ШУ. Шумен, 2001,1 с. 389-397.

  14. Чернева Н. П. О философии чисел – от магии к интенсификации и релаксации (на материале русской и болгарской идиоматики) // Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке. Доклады и сообщения. Велико Търново, 2006, с.389-392.

  15. Чернева Н. П. Тематические поля в идиомах с компонентом числительным – рефлексия антропологичности национально-культурной картины мира // Научен алманах на ВСУ, Серия Общество и личност, Варна, 2006, кн. 14, с. 140-144.

  16. Чернева Н. П. Презентация концепта “число” в электронной версии двуязычного тематико-идеографического фразеологического словаря в целях преподавания РКИ // Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры. Сборник докладов, Пловдив, 2006, т. 2, с. 366-372.

  17. Чернева Н. П. О языке цифр и современном использовании числительных в русском и болгарском языках // Мир русского слова и русское слово в мире.. Сборник докладов, т. 5 Русский язык в сопоставлении с другими языками. Перевод – взаимодействие языков и культур, Варна, 2007, с.254-258.

  18. http://free.bol.bg/nadiacherneva/ Semantics of Numerals in Cultural Studies, 2003.

  19. Чернева Н. П. Реклама и прецедентность (на материале русскоязычной рекламы услуг для туристов) // Научни трудове на ПУ, Филология, т. 48, кн.1, СБ.Б, 2010. Пловдив, 26-30 ноември 2010, с.233-242.

  20. Чернева Н. П. Прецедентность в методике преподавания РКИ // Сборник материалов ІV Международной летней квалификационной школы «Современные технологии в обучении РКИ», Варна, 2012, с.44, 73-100, 271-324 (студия)

  21 Ганева К. П., Чернева Н. П. Някои идеи за използване на съвременни педагогически подходи и технологии в учебник по руски език за начинаещи // Чуждоезиково обучение в системата на висшето професионално образование (сборник с научни материали). Габрово, Издателство Екс-прес, 2012, с. 123-129.

  22. Чернева Н. П. “Зоны риска” в диалоге культур // Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи (Сборник с доклади от конференцита, проведена на 05-06.10.2012 г.), Благоевград, 2012, с.333-339.

  23. Чернева Н. П. Прецедентные феномены в методике преподавания РКИ // Чуждоезиково обучение, година ХХХІХ, кн. 4, 2012, с. 322-323.

  24. Чернева Н. П. Здравей, Проект! // Електронен сборник студентски езикови проекти на Департамента за ЧЕО при ВСУ “Черноризец Храбър”. Варна, 2012.

  25. Чернева Н. Триадата прецедентност – реклама – прецедентност (върху материал от лускоезичния рекламен дискурс) // Славистика ІV. В чест на ХV Международен славистичен конгрес, Минск, 2012. УИ „Паисий хилендарски“, Пловдив, 2013, 190-198..

  26. Чернева Н. О прецедентных единицах русской народной сказки // Чуждоезиково обучение, година ХХХІХ, кн. 5, 2013, 561-573.

  27. Чернева Н. VIA LIGHT VIA PHILILIPPOPOLIS (История одного проекта) // Професионално образование, год. ХV, кн. 4, 2013, 384-390.

  28. Чернева Н. Русская сказка на уроке русского языка // Юбилейная международная квалификационная школа „Современные педагогические технорогии в обучении РКИ“ 5-7 августа 2013 года, Варна. Сборник материалов.

  29. Чернева Н. Пословицы и поговорки как единицы лингвокультуры в прострнстве межультурного образования // Чуждоезиково обучение, година XL, кн. 3, 2013, с.333-339.

  30. Чернева Н. Проект многоязычного терминорогического словаря-глоссария // Чуждоезиково обучение, година XLІ, кн. 4, 2014, с.459-477.

  Публикувани в чужбина:

  1. Чернева Н. П. Темпоральные фразеологические единицы в английском и русском языках // Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков. Белград, 1997, с. 233-237.

  2. Чернева Н. П. Фразеологизмы с компонентом числительным – конституенты фразеосемантического поля количества и/или степени // Киiвский мiжнародний унiверситет. МОВА. Культура. Бiзнес.Випуск I. Киiв, 2003, с. 137-141.

  3. Чернева Н. П. К вопросу о метафоризации в медицинской терминологии // Лингвистические и методические стратегии обучения иностранцев русскому языку как средству межкультурной коммуникации. Сб. Докладов,Иркутск, Россия, 2006, с. 199 – 204.

  4. Irina Chongarova and Nadya Cherneva. Multilingualism and Exclusion? A case study of international academic staff exchange // European Language Policy. Liverpool University Press, 3.2 (2011), p. 237-251.

  5. Чернева Н. П. Чернева Н. Прецедентность и история // Мегународен диалог: Исток-Запад (Култура, славjанство и економиjа), Свети Николе, Р. Македониjа – Тамбов, Руска федерациjа, 2013, 196-213.

  Редакторство:

  Галина Шамонина, Боряна Костова. Давайте говорить по-русски. Международные отношения. Let’s speak English. International organizations. ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна 2008

  Обучение переводческому мастерству І. Сборник материалов научно-практического семинара. Пловдив, 2012.

  Обучение переводческому мастерству ІІ. Сборник материалов научно-практического семинара. Пловдив, 2013.

  Обучение переводческому мастерству ІІІ. Сборник материалов научно-практического семинара. Пловдив, 2013.

  Обучение переводческому мастерству ІV. Сборник материалов ІV Междунаросного научно-практического семинара. Пловдив, 2014.

  Рецензии:

  Учебна система „Карусель“

  Учебна система „Друзья“

  Електронен сборник студентски езикови проекти на Департамента за ЧЕО при ВСУ “Черноризец Храбър”. Варна, 2012.

  Съставителство:

  Качество обучения русскому языку. Материалы международного форума. София, 2012.

  Обучение переводческому мастерству І. Сборник материалов научно-практического семинара. Пловдив, 2012.

  Обучение переводческому мастерству ІІ. Сборник материалов научно-практического семинара. Пловдив, 2013.

  Обучение переводческому мастерству ІІІ. Сборник материалов научно-практического семинара. Пловдив, 2013.

  Обучение переводческому мастерству ІV. Сборник материалов ІV Междунаросного научно-практического семинара. Пловдив, 2014.

  Участие във вътрешноуниверситетски проекти:

  1. Символика чисел – 1999-2001

  2. ФЛ-41 Нов тематичен руско-български речник –2007-2008.

  3. РС-ФЛФ-020/15.04.09 Нов тематичен българо-руски речвик –2009.

  Участие в национални проекти:

  Студентски практики

  Участие в международни проекти:

  1.CEEPUS CII-BG-0048-02-0607: Международна мрежа по програма CEEPUS за интегрирано обучение по език и култура в Централноевропейски окнтекст (2004-2007).

  2.VOCAL Създаване на интернет базирана мултилингвална платформа за обучение по език и кулутура на мобилни хора в професионална среда – Проект, финансиран по програма Леонардо да Винчи – LLP/LdV/TOI/2007/IRL-501, 2007-2009 (http://vocalproject.eu).

  3.EILC – 09/2009 Интензивен курс по български език за чужденци – 3900 евро.

  4.Developing Service-Learning and Civic Engagement Partnerships across the Curriculum. Проект за развитие на гражданското образование, в който ПУ ще разпространи своя опит в интеркултурното обучение, финансиран от програма ТЕМПУС.TEMPUS, 158914-TEMPUS-1-2009-1-UK-TEMPUS-JPCR, 2009-2011

  5.European Universities Network on Multilingualism -2009.

  6.Проблемы преподавания русского языка как иностранного: новые тенденции обучения. Методически семинар съвместно с Центъра за международно образование на МГУ- 25-26 септември 2008.

  7.Руската наука, образование и култура в съвременния свят. Международна конференция – Стара Загора, 1 октомври 2008.

  8.Руският език в Европейския съюз: функциониране, изучаване, преподаване. Международна научна конференция – Стара Загора, 2 октомври 2008.

  9.Состояние и перспективы методики преподавания русского языка и литературы. Първа международна научно.методическа конференция – София, 3-4 ноември 2008.

  10.Встречи на Дунае. Горизонты сотрудничества в мире русского языка – Видин, 2009.

  11.Россия – традиции и будущее. Традиции и бъдеще – руският език като средство за междукултурни и икономически връзки – Кърджали, 31.03-04.04.2009,.

  12.Обучение русскому языку на протяжении всей жизни. Непрерывное единство всех этапов обучения русскому языку: детский сад- школа- университет. Консультант сборника статей международной конференции. Русе, 2009.

  13.Летняя квалификационная школа: Современные педагогические технологии в обучении РКИ. – Варна, 3-7 август 2009.

  14.Workshop: English Studies in Bulgarian Higher Education: Focused and Comparative Perspectives – Plovdiv, 2009.

  15. Русия в диалога на културите – научно-практическа конференция, Казанлък – октомври 2009.

  16. Летняя квалификационная школа: Современные педагогические технологии в обучении РКИ.– Варна, 3-7 август 2009 – Варна, август 2010.

  17. Лингвистический аспект обучения и исследовательская деятельность школьников – методический семинар, Пловдив, 4-6 юни 2011.

  18. Международный форум – София, юли 2012, 2013, 2014.

  19. Летняя квалификационная школа: Современные педагогические технологии в обучении РКИ– Варна, август 2010, 2011, 2012, 2014.

  20. Россия и Болгария: перспективы сотрудничества в начале 21 века – Пловдив, март 2012.

  21. Международные рабочие семинары для руководителей русских центров – Москва 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014.

  22. VIA LIGHT – 2012. Виж www.vialight.eu

  23. VOCALMED

  Награди:

  Лауреат на национална награда „Златната муза” (2011) за високи творчески постижения и принос в развитието на българо-руските културни връзки

  Почетна грамота на Федералната агенция Россътрудничества (2011) за голям принос в развитието на руско-българското сътрудничество в областта на културата и образованието

  Почетен знак на Россътрудничество за принос в подкрепата и популяризацията на руския език и литература в България (2011)

  Почетен знак на Россътрудничество (2014).

  Препоръки:

  1. проф. Виторе Колина – Университет във Флоренция, collina.vittore@hotmail.com

  2. проф. Золтан Дьорке – Университет в Сегед, gyorkez@u_szeged.hu

  3. проф. Димитър Веселинов – СУ “Св. Климент Охридски”, d_veselinov@yahoo.fr

  4. доц. д-р Галина Шамонина – Директор на ДЧЕО, ВСУ “Черноризец Храбор”, gshamonina@gmail.com

  5. . д-р Стоянка Почеканска – главен експерт, МОМН, spochekanska@mail.ru

 • ДОЦ. Д-Р НАДЯ ПЕТРОВА ЧЕРНЕВА

  Научни публикации

  Публикувани в България:

  1. Чернева Н.П., Савова П.Д., Шкодрова Д.Н. За една структура на учебника по руски език за студенти – математици // Научные труды ПУ, т. 30, кн 1, 1992, с. 105 – 110.

  2. Шкодрова Д.Н., Савова П.Д., Чернева Н.П. О русских фразеологизмах с соматическим компонентом “рука” и их эквивалентах в болгарском языке // Научные труды ПУ,т. 31, кн. 1, 1993, с. 201 – 209.

  3. Шкодрова Д.Н., Чернева Н.П. О характеристике фразеологизмов с компонентом “деньги” в болгарском и русском языках // VІ МАПРЯЛ на тему: “Сопоставление русского языка с родным в научных исследованиях и в практике преподавания” В.Тырново, 1994, с. 55 – 57.

  4. Шкодрова Д.Н., Чернева Н.П. Опыт сопоставительного анализа фразеологизмов с компонентом “money” – “ деньги” в английском и русском языках // Научные труды ПУ, т. 32, кн. 1, 1994, с. 245 – 247.

  5. Шкодрова Д.Н., Чернева Н.П., Савова П.Д. За фразеологизмите, изразяващи физическо и психическо състояние в руски и български език // Сб. “ Езиково обучение и актуални проблеми не езиковата култура”. Смолян, № 1, 1995, с. 88 – 91.

  6. Чернева Н.П., Савова П.Д., Шкодрова Д.Н. Опит за създаване на нов учебник по руски език за студенти – филолози // Научные труды ПУ, т. 33, кн.1, 1995, с. 151 – 155.

  7. Чернева Н.П., Савова П.Д., Шкодрова Д.Н. Паремии – зеркало культурных традиций // Научные труды ПУ, т.. 33, кн. 1, 1995, с.147 – 150.

  8. Шкодрова Д.Н., Чернева Н.П., Савова П.Д. Об одной возможности интеркультурного обучения // Международная конференция “ Лингвистические и культуроведческие аспекты русского языка в сопоставлении с родным”. Пловдив,1996, с. 231 – 234.

  9. Чернева Н.П., Савова П.Д., Шкодрова Д.Н. За фразеологизмите с компонент “бог” в руския и българския език // Сб. “Славистика” Пловдив, 1998, с. 163 – 166.

  10. Чернева Н. П. Некоторые вопросы варьирования в составе фразеологических единиц с компонентом числительным в русском языке // НТ на ПУ, т. 38, кн. 1. Пловдив, 2000, с. 247-251.

  11. Чернева Н. П. Сема степени соответствия в русских и болгарских фразеологизмах с компонентом числительным // Технологии, сигурност, екология, НТ на ВВОУ, кн. №69 Икономика, организация и управление. Филологии и приложна лингвистика. Велико Търново, 2001, с. 455-463.

  12. Чернева Н. П. Семата висока степен като елемент в семантичната структура на руските и български фразеологизми с компонент числително име // Университетът през третото хилядолетие, БСУ, т. IV. Бургас, 2001, с. 112-119.

  13. Еще о семантике русских фразеологизмов с компонентом числительным в сопоставлении с болгарскими // Русский язык. Проблемы истории, теории и методики преподавания. НТ на ШУ. Шумен, 2001,1 с. 389-397.

  14. Чернева Н. П. О философии чисел – от магии к интенсификации и релаксации (на материале русской и болгарской идиоматики) // Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке. Доклады и сообщения. Велико Търново, 2006, с.389-392.

  15. Чернева Н. П. Тематические поля в идиомах с компонентом числительным – рефлексия антропологичности национально-культурной картины мира // Научен алманах на ВСУ, Серия Общество и личност, Варна, 2006, кн. 14, с. 140-144.

  16. Чернева Н. П. Презентация концепта “число” в электронной версии двуязычного тематико-идеографического фразеологического словаря в целях преподавания РКИ // Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры. Сборник докладов, Пловдив, 2006, т. 2, с. 366-372.

  17. Чернева Н. П. О языке цифр и современном использовании числительных в русском и болгарском языках // Мир русского слова и русское слово в мире.. Сборник докладов, т. 5 Русский язык в сопоставлении с другими языками. Перевод – взаимодействие языков и культур, Варна, 2007, с.254-258.

  18. http://free.bol.bg/nadiacherneva/ Semantics of Numerals in Cultural Studies, 2003.

  19. Чернева Н. П. Реклама и прецедентность (на материале русскоязычной рекламы услуг для туристов) // Научни трудове на ПУ, Филология, т. 48, кн.1, СБ.Б, 2010. Пловдив, 26-30 ноември 2010, с.233-242.

  20. Чернева Н. П. Прецедентность в методике преподавания РКИ // Сборник материалов ІV Международной летней квалификационной школы «Современные технологии в обучении РКИ», Варна, 2012, с.44, 73-100, 271-324 (студия)

  21 Ганева К. П., Чернева Н. П. Някои идеи за използване на съвременни педагогически подходи и технологии в учебник по     руски език за начинаещи // Чуждоезиково обучение в системата на висшето професионално образование (сборник с научни материали). Габрово, Издателство Екс-прес, 2012, с. 123-129.

  22. Чернева Н. П. “Зоны риска” в диалоге культур // Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи (Сборник с доклади от конференцита, проведена на 05-06.10.2012 г.), Благоевград, 2012, с.333-339.

  23. Чернева Н. П. Прецедентные феномены в методике преподавания РКИ // Чуждоезиково обучение, година ХХХІХ, кн. 4, 2012, с. 322-323.

  24. Чернева Н. П. Здравей, Проект! // Електронен сборник студентски езикови проекти   на Департамента за ЧЕО при ВСУ “Черноризец Храбър”. Варна, 2012.

  25. Чернева Н. Триадата прецедентност – реклама – прецедентност (върху материал от лускоезичния рекламен дискурс) //     Славистика ІV. В чест на ХV Международен славистичен конгрес, Минск, 2012. УИ „Паисий хилендарски“, Пловдив, 2013.

  26. Чернева Н. О прецедентных единицах русской народной сказки // Чуждоезиково обучение, година ХХХІХ, кн. 5, 2013, 561-573.

  27. Чернева Н. VIA LIGHT VIA PHILILIPPOPOLIS (История одного проекта) // Професионално образование, год. ХV, кн. 4, 2013, 384-390.

  28. Чернева Н. Русская сказка на уроке русского языка // Юбилейная международная квалификационная школа „Современные педагогические технорогии в обучении РКИ“ 5-7 августа 2013 года, Варна. Сборник материалов.

  29. Чернева Н. Пословицы и поговорки как единицы лингвокультуры в прострнстве межультурного образования // Чуждоезиково обучение, година XL, кн. 3, 2013, с.333-339.

  30. Чернева Н. Проект многоязычного терминорогического словаря-глоссария // Чуждоезиково обучение, година XLІ, кн. 4, 2014, с.459-477.

  Публикувани в чужбина:

  1. Чернева Н. П. Темпоральные фразеологические единицы в английском и русском языках // Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков. Белград, 1997, с. 233-237.

  2. Чернева Н. П. Фразеологизмы с компонентом числительным – конституенты фразеосемантического поля количества и/или степени // Киiвский мiжнародний унiверситет. МОВА. Культура. Бiзнес.Випуск I. Киiв, 2003, с. 137-141.

  3. Чернева Н. П. К вопросу о метафоризации в медицинской терминологии // Лингвистические и методические стратегии обучения иностранцев русскому языку как средству межкультурной коммуникации. Сб. Докладов,Иркутск, Россия, 2006, с. 199 – 204.

  4. Irina Chongarova and Nadya Cherneva. Multilingualism and Exclusion? A case study of international academic staff exchange // European Language Policy. Liverpool University Press, 3.2 (2011), p. 237-251.

  5. Чернева Н. П. Чернева Н. Прецедентность и история // Мегународен диалог: Исток-Запад (Култура, славjанство и економиjа), Свети Николе, Р. Македониjа – Тамбов, Руска федерациjа, 2013, 196-213.