Научни форуми

Международна славистична конференция „Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи”, 05-06 октомври 2012 г., гр. Благоевград