Защитили докторанти

Д-р Мария Елисеева Зозикова

Тема на дисертационния труд: Семантични и функционално-стилистични промени в лексиката на руския книжовен език в края на ХХ – началото на ХХI век (в съпоставка с българския книжовен език)

Научен ръководител: проф. д-р Ирина Вълкова Червенкова

Членове на научното жури: акад. проф. д.ф.н. Михаил Виденов, проф. д.ф.н. Диана Иванова, проф. д-р Ирина Червенкова, доц. д-р Красимира Чакърова, доц. д-р Лиляна Цонева

Дата на защита на дисертационния труд: 25.04.2012 г.

Д-р Илия Цанков Солтиров

Тема на дисертационния труд: Непарадигматични отношения в руската морфологична система

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова

Членове на научното жури: проф. д.ф.н. Живка Колева-Златева, доц. д-р Константин Куцаров, проф. д.ф.н. Стефана Димитрова, проф. д-р Неля Иванова, доц. д-р Юлиана Чакърова

Дата на защита на дисертационния труд: 25.06.2015 г.

Д-р Полина Андреева Димитрова

Тема на дисертационния труд: Фразеологизми с библейски произход в руски и български език

Научен ръководител: проф. д-р Стефка Иванова Георгиева

Членове на научното жури: проф. д-р Върбан Вътов, проф. д-р Стефка Георгиева, проф. д.ф.н. Стефка Петрова, доц. д-р Татяна Яруллина, доц. д-р Юлиана Чакърова

Дата на защита на дисертационния труд: 30.09.2016 г.

Д-р Енчо Тилев Тилев

Тема на дисертационния труд: Категориални и некатегориални значения в руската морфология (в съпоставка с български)

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова

Членове на научното жури: чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, проф. д.ф.н. Тотка Стоева, проф. д.ф.н. Стефана Димитрова, проф. д.ф.н. Иван Куцаров, доц. д-р Юлиана Чакърова

Дата на защита на дисертационния труд: 20.06.2017 г.

Д-р Боряна Тенчева Тенчева

Тема на дисертационния труд: Фразеологизмите в рекламните текстове (върху материал от руски език в съпоставка с български и немски език)

Научен ръководител: проф. д-р Стефка Иванова Георгиева

Членове на научното жури: проф. д.ф.н. Стефана Калдиева-Захариева, проф. д-р Стефка Георгиева, проф. д-р Гочо Гочев, проф. д-р Стефан Политов, доц. д-р Юлиана Чакърова

Дата на защита на дисертационния труд: 6.07.2017 г.

Д-р Елица Димитрова Миланова

Тема на дисертационния труд: Лингвокултурологичен потенциал на митонимите в руския и китайския език

Научен ръководител: доц. д-р Надя Петрова Чернева

Членове на научното жури: проф. д.б.н. Васил Райнов, проф. д-р Иван Чобанов, доц. д-р Полина Цончева, доц. д-р Борян Янев, доц. д-р Юлиана Чакърова

Дата на защита на дисертационния труд: 14.06.2021 г.

Д-р Зоя Георгиева Иванова

Тема на дисертационния труд: Памет и себепознание в еготекстовете на руски писатели емигранти във Франция (първата половина на ХХ век)

Научен ръководител: доц. д-р Румяна Кръстева Евтимова

Членове на научното жури: проф. д-р Ренета Божанкова, доц. д-р Румяна Евтимова, доц. д-р Пламен Панайотов, доц. д-р Златороса Неделчева-Белафанте, доц. д-р Николай Нейчев

Дата на защита на дисертационния труд: 8.02.2022 г.