Лингвистика с маркетинг (английски и руски език)

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог преводач, филолог експерт

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване:

І вариант: Оценка от КС изпит по английски език (ушесторена)

ІI вариант: Оценка от матура по английски език (ушесторена)
III вариант: Оценка от международен изпит по английски език (признат в университета за КС изпит по приравнителната скала, обявена в справочника) (ушесторена)
ІV вариант: Среден успех от легализирана диплома за средно образование от Англия или САЩ (ушесторен)

Специалността има за цел да формира у студентите комплексни познания по два чужди езика и по маркетинг. С придобитата квалификация бъдещите аб­солвенти биха могли успешно да прилагат уменията си като преводачи във фирми, предприятия, търговски дружества, банки, бюра за преводи, консултант­ски бюра, РR агенции, издателства, електронни и печатни медии, библиотеки, музеи, архиви и други обществени, образователни и културни институции.

Предвижда се учебният процес в рамките на специалността да се осъщест­ви по програма: английски език (базисен език) и руски език (втори език).

Обучението включва образователен пакет от научни знания в областта на историята и съвременното състояние на двата чужди езика (фонетична, лекси­кална, граматична и стилистична система), както и в сферата на маркетинга: маркетингов мениджмънт; връзки с обществеността; реклама и рекламна поли­тика; стокови борси; комуникации и комуникационна политика; анализ на риска; корпоративни финанси; маркетингови изследвания; икономически теории; ста­тистика; социология на икономиката; макроикономика; геоикономика; основи на правото; основи на управлението; стопанска история.

Модулът с дисциплини по маркетинг дава базисни знания по икономика и управление, познания за маркетинговия процес и маркетинговата дейност на отделни пазари и сфери на стопанския живот на различни управленски равни­ща. Студентите с два чужди език изграждат в профила си компетентности и умения за проектиране и провеждане на маркетингови проучвания, за разработ­ване на маркетингови стратегии, техники и практики за навлизане на пазара, за стабилизиране и разширяване на пазарни позиции.

Учебният процес в специалността се провежда по сходна схема за първия (английски език) и за втория (руски) език – с тази разлика, че обучението по втория език стартира от начално ниво. Програмата предвижда овладяването на базисния език да завърши на ниво С1, а на втория език – на ниво В2 от европейската рамка за владеене на езици.