Решения на Катедрения съвет

УЧЕБНА 2019 – 2020 ГОДИНА

РЕШЕНИЕ НА КС ОТ 20 МАЙ 2020 г.

ДИСТАНЦИОННО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО ПКРЕ

(уч. 2019-2020, II семестър)

Извънредната ситуация позволи известна свобода на преподаване – избор на платформа, облекчение или трансформации на компоненти. Справедлива обаче е позицията промените В ИЗПИТА по ПКРЕ да са за всичкиСтудентите трябва да бъдат поставени при еднакви условия, а изпитът –  да съответства на подготовката за него, т.е. на извършената от студентите (и през първия семестър) работа.

РЕШЕНИЯ от КС на Катедрата по руска филология:

Запазват се компонентите на изпита за всеки курс и специалностНе отпадат компоненти нито от писмения, нито от устния изпит (по всеки от тях е необходима оценка). ФормАта избира всеки член на екипа от преподаватели, а свободата на екипите е в досегашните рамки.

Екипът от преподаватели създава организацията за изпита. Изпитът има определена дата, час и зададена продължителност (уточнява се от колегите в зависимост от формАта).

По утвърдените правила трябва да има следи от всеки компонент, включен в писмения изпит. Файловете се пазят в съответна папка, сега – в електронен вариант.

За подготовката и проверката на всеки компонент отговаря съответният титуляр. Може един колега от екип да отговаря за връзката със студентите (изпращането и получаването на материалите).

След изтичането на зададеното за писмения изпит време се проверяват компонентите и се съобщава на студентите кой е допуснат до устен изпит. Всеки преподавател решава как ще проведе устната част по своя компонент или как ще оформи оценкатаОбщата оценка се оформя като средно аритметично от компонентите.

Протоколите се вземат от инспекторите или им се изпращат при уговорка с тях.

Всеки студент има право да се яви или не на редовната изпитна дата. Ще има насрочени дати в рамките на поправителната и ликвидационна сесия.

Проблемите с липса или срив на интернет не могат да се предвидят или решат, не може да се приложи и форма, която да удовлетворява всеки студент.

Съобщението на сайта ще задава насоките, а всеки отговорник на екип следва да информира студентите за избраните детайли.

УЧЕБНА 2011 – 2012 ГОДИНА

П Р О Т О К О Л  № 4 от 28 ноември 2011 г.

Относно вариантите за кандидатстване във всички специалности с руски език и начините на формиране на балообразуването бяха приети следните решения:

1) За кандидатстване в специалностите Руска филология, Български език и руски език, Руски език и чужд език да се признават:

– кандидатстудентски изпит по руски език

– кандидатстудентски изпит по български език

– матура по руски език

– матура по български език

– оценка от олимпиада по руски език.

2) Балообразуването в различните варианти да се формира, както следва:

– Оценка от кандидатстудентския изпит по руски език (ушесторена);

– Оценка от кандидатстудентския изпит по български език (учетворена), оценка по български език, оценка по руски или друг чужд език;

– Оценка от матурата по руски език (учетворена), оценка от дипломата по български език, оценка от дипломата по първи чужд език;

– Оценка от матурата по български език (учетворена), оценка от дипломата по първи чужд език, оценка от дипломата по втори чужд език.

П Р О Т О К О Л  № 5 от 12 декември 2011 г.

Във връзка с крайното оформяне на механизмите за балообразуване през предстоящата КСК кампания Катедреният съвет единодушно одобри предложението на деканското ръководство и взе решение ушесторената оценка от единния държавен изпит по руски език в Русия да се признава за кандидатстване в ПУ „Паисий Хилендарски”.

П Р О Т О К О Л  № 6 от 19 декември 2011 г.

С цел усъвършенстване на академичния процес Катедреният съвет взе решение преподавателите да изготвят анкети по всички теоретични дисциплини и да ги предложат на студентите още през настоящата учебна година.

 

П Р О Т О К О Л  № 11 от 12 март 2012 г.

Катедреният съвет гласуван следният състав на Държавната изпитна комисия по руски език и литература:

1. проф. д-р Стефка Иванова Георгиева – председател

2. доц. д-р Иван Петров Чобанов

3. доц. д-р Николай Михайлов Нейчев

4. гл.ас. д-р Юлиана Иванова Чакърова

5. гл.ас. д-р Майя Димитрова Кузова

6. гл.ас. д-р Атанаска Славчева Тошева.

За дати на Държавния изпит по руски език и литература бяха определени 9 юли и 25 септември 2012, начален час на изпита – 9,00.

 

П Р О Т О К О Л  № 12 от 26 март 2012 г.

Катедреният съвет единодушно утвърди за заместник-ръководител на катедрата гл.ас. д-р Н. Чернева, а за отговорници по направления – следните преподаватели:

– гл.ас. д-р Майя Кузова – отговорник на Лингвистичната секция;

– доц. д-р Николай Нейчев – отговорник на Литературоведската секция;

– гл.ас. д-р Милена Стойкова – отговорник по учебната работа;

– гл.ас. д-р Атанаска Тошева – отговорник по научната работа.;

– гл.ас. д-р Надя Чернева и гл.ас. Т. Атанасова – отговорници по международната дейност;

– гл.ас. д-р Наталия Христова и гл.ас. Мария Зозикова – отговорници за обучението по ПКРЕ (принципи на разпределение на часовете, формиране на екипи със задължително участие на щатни преподаватели във всеки курс).

Бяха избрани и академични съветници за всяка от специалностите с руски език:

– гл.ас. Мария Кръстева – за специалност Руска филология;

– гл.ас. Илонка Георгиева – за специалност Български език и руски език;

– гл.ас. д-р Наталия Христова – за специалностите РЕЗЕ и Приложна лингвистика с руски език.

П Р О Т О К О Л   № 15 от 14 май 2012 г.

Катедреният съвет при Катедрата по руска филология утвърждава следните промени в организацията на обучението и съдържанието на изпита по практически руски език, които влизат в сила от учебната 2012-2013:

1) Във формата на писмения изпит по ПКРЕ за І курс вместо диктовка  да бъде включен свързан текст с пропуснати букви  (които да бъдат попълнени от студентите) за проверка на степента на овладяване на ортографичните  правила и норми.

2) Обемът на диктовката за ІІ курс да бъде намален на 150 думи.

3) Вместо преразказ в писмения изпит за ІІ курс да бъде включен компонентът „слушане с разбиране”.

Текстът за слушане е с обем 250 думи и е тематично обвързан с изучавания по програма материал по лексика в І и ІІ курс. Текстът се чете 2 пъти. Първия път се прослушва изцяло, като студентите не пишат. Между първото и второто четене се прави пауза от 5 минути за запознаване с въпросите към текста. По време на второто слушане студентите изпълняват задачите към текста. След второто четене им се дава възможност в рамките на 10 минути да проверят и при необходимост – да коригират отговорите си. Към текста се формулират до 3 задачи.

4) За речника по домашно четене в І курс да се изисква само превод на  лексическите единици, без семантизация по тълковен речник.

5) Темата „Библиотека. Книга. Создание книги” от програмата по  лексика за І курс да бъде обединена с темата „Образование. Учеба в школе, в  вузе”, като обемът й се редуцира.

6) През първия семестър на първи курс паралелно с уводния курс по руски  език да се провеждат и отделни занятия по практическа граматика (в  съответствие с поаспектното разпределение на хорариума по учебен план).

Катедреният съвет единодушно прие  следното решение:

От учебната 2012-2013 година в рамките на всеки семестър по всеки един от аспектите на дисциплината Практически курс по руски език (граматика, лексика, превод и писмени упражнения) се провеждат 2 задължителни форми на семестриален контрол. Семестриалният контрол се осъществява по време на семинарните занятия или в часовете за консултация по предварително изготвен график, който се обявява пред студентите в началото на семестъра от титуляра на дисциплината. Формите на семестриален контрол се определят от отделните преподаватели. Те могат да бъдат: решаване на тестове и задачи; писмен превод от български на руски език и обратно; коментар на текст, устен зачот и др. Когато на студентите се възлагат индивидуални задачи (есе, превод, разработка на курсов проект или друг тип работа) като елемент от текущия контрол, задължително се фиксира краен срок за представяне на работите. Крайният срок е задължителен за всички студенти.

За да бъдат допуснати до изпит по ПКРЕ, студентите трябва да са получили положителна оценка на всички контролни задачи по всички аспекти на дисциплината Практически курс по руски език.

При показан отличен резултат в рамките на текущия контрол през учебната година и по преценка на преподавателя студентът може да бъде освободен от устен изпит по съответния аспект на дисциплината ПКРЕ.

Решения на Катедрения съвет на Катедрата по руска филология по въпроси, свързани с организацията и осигуряването на учебния процес

 

 

2017 година

 ПРОТОКОЛ № 5 от 31 януари 2017 г.

 

Решение 1.  Катедреният съвет на Катедрата по руска филология предлага на Факултетния съвет на Филологическия факултет да утвърди следните промени в учебния план на специалностите Лингвистика и информационни технологии, Лингвистика и бизнес администрация, Лингвистика и маркетинг за профила с втори чужд език – руски:

 1. Дисциплината Странознание (Втори чужд език) с общ хорариум 30 ч. се премества от ІІ курс, ІV семестър за специалността Лингвистика и маркетинг, от ІІІ курс, V семестър (ИД 3) за специалността Лингвистика и информационни технологии и от ІІ курс, ІІІ семестър за специалността Лингвистика и бизнес администрация в І курс, ІІ семестър на мястото на Съвременен чужд език (Фонетика) със същия общ хорариум (30 часа, като вместо 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения той се трансформира в 30 часа лекции) и кредити, която отпада.
 2. Дисциплината Теория на превода (Втори чужд език) с хорариум 30 ч. лекции се премества от ІІІ курс, VІ семестър във ІІ курс, ІV семестър за специалността Лингвистика и маркетинг, във ІІ курс, ІІІ семестър за специалността Лингвистика и бизнес администрация и в ІІІ курс, V семестър (ИД-3) за специалността Лингвистика и информационни технологии на мястото на Странознание (Втори чужд език) със същия хорариум и брой кредити.
 3. На освободеното от Теория на превода (Втори чужд език) място в ІІІ курс VІ семестър се въвежда със същия хорариум и брой кредити – 30 ч. лекции, дисциплината Съвременен чужд език (Синтаксис).
 4. Названието на дисциплината Съвременен чужд език (Морфосинтаксис) с хорариум 60 ч. (30 ч. лекции и 30 ч. упражнения) се променя на Съвременен чужд език (Морфология).

ПРОТОКОЛ № 8 от 27 май 2017 г.

Решение 1. Във връзка с актуализирането на учебните планове с цел привеждането им в съответствие с изискванията на Наредбата за придобиване на квалификация „учител” (публикувана в ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.) Катедреният съвет на Катедрата по руска филология предлага на Факултетния съвет на Филологическия факултет да бъдат утвърдени следните промени в учебните планове на специалностите Руска филология и Български език и руски език:

 

            РУСКА ФИЛОЛОГИЯ:

 

            1) Избираемите дисциплини (по две от двете групи) и факултативната дисциплина да служат за изграждане на компетентност по руски език и умения за преподаването му и следва да се водят от русисти (4 х 30 ч. + 1 х 15 ч. = 135 ч.).

За целта да бъде осъществено следното преструктуриране в рамките на избираемите и факултативни дисциплини в сега действащия учебен план на РФ:

 

Избираеми дисциплини: 120 ч.

I група (педагогически): 60 ч.

1) Иновационни технологии в обучението по руски език30 ч. (на мястото на ФД 5 Писмена култура – 15 ч. и ФД 6 Иновационни технологии в обучението по руски език – 15 ч.)

2) Комуникативна методика на преподаването на руски език като чужд30 ч. (на мястото на ИД 3 Християнска агиология и фолклор със същия хорариум)

II група (интердисциплинарни): 60 ч.

1) Концепти и превод30 ч. (на мястото на ИД 5 Превод на художествен текст със същия хорариум)

2) Езикови основи на бизнес, административната и правна уредба30 ч. (на мястото на ИД6 Бизнес комуникация със същия хорариум)

Факултативна дисциплина: 15 ч.

            Обучението по руски език през призмата на функционално-комуникативната граматика15 ч. (на мястото на ФД 4 Функционално-комуникативна граматика на руския език със същия хорариум)

2) Допълнителните 105 часа от задължителния педагогически модул да са за сметка на:

1) Съкращаване на хорариума  на дисциплината Историческа лингвистика (Старобългарски език) с 45 часа, тъй като настоящият хорариум от 90 часа е необосновано висок и двойно надвишава часовете по дисциплината Историческа лингвистика на руския език, която има много по-пряко отношение към формиране на филологическата компетентност на специалност РФ.

2) Отпадане на  ИД 1 (Класически език: латински) с хорариум 30 часа, като се изхожда от убеждението, че в тази специалност е достатъчно и целесъобразно изучаването на един класически език – старобългарски.

3) Отпадане на ИД 4 (Българският свят в концепти или Етнокултурни рефлексии на българската литература) с хорариум 30 часа като дисциплина твърде отдалечена от полето на професионална компетентност на специалност Руска филология.

Основание: При неотдавнашното ѝ въвеждане основен аргумент беше фактът, че това няма да доведе до премахване на часове, свързани с придобиването на основната професионална компетентност на специалност Руска филология. Това условие вече не е налице.

Точното място на ИД и ФД ще бъде уточнено след утвърждаването на предложените принципи.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК

 

            1) Катедрата по руска филология се присъединява към следните принципи, предложени от Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание и Катедрата по българска литература и теория на литературата:

 • отделянето на БЕРЕ в самостоятелна група според спецификата сред останалите специалности Български език и чужд език;
 • разпределението на методиката, текущата педагогическа практика и стажантската практика в съотношение 2:1 между българистичния и рускоезичния модул;
 • „реципрочност и готовност всички да направим отстъпки“. Това означава от четирите ИД две (една от група 1 и една от група 2 ) да развиват българистичната компетентност, като се водят от специалисти българисти, и две (също една от група 1 и една от група 2) да развиват чуждоезиковата компетентност (руски език, литература и култура и дидактичната), като се водят от специалисти русисти.

За целта предлагаме следното преструктуриране в рамките на избираемите и факултативни дисциплини в сега действащия учебен план на БЕРЕ:

Избираеми дисциплини: 60 ч.

I група (педагогически и частнодидактични): една ИД за руския модул, 30ч.

 

1) Обучението по руски език през призмата на функционално-семантичната граматика 30 ч. (на мястото на ФД 3 Ключови думи в съвременната руска реч – 15 ч. и ФД 4 Функционална граматика на руския език – 15 ч.). Мястото на дисциплината ще бъде уточнено след уточняването на промените в българистичния модул на специалността.

II група (интердисциплинарни): една ИД за руския модул, 30 ч.

1) Имената на Русия30 ч. (на мястото на ИД 2 Типове отношения, изразявани с предложно-падежни конструкции със същия хорариум). Дисциплината Типове отношения, изразявани с предложно-падежни конструкции да бъде трансформирана във ФД 2 с хорариум 15 ч. (на мястото на ФД Имената на Русия, която по сега действащия учебен план е със същия хорариум), т.е. двете дисциплини разменят местата и хорариумите си. Те са в един семестър и не е необходимо допълнително разместване.

2) Така от 75 часа, които трябва да се редуцират от руския модул, остават за редуциране още 15 ч. Те да станат за сметка на съкращаване на хорариума на дисциплината Съвременен руски език (Фонетика) от 45 на 30 ч.

Катедреният съвет при Катедрата по руска филология предлага на Факултения съвет на Филологическия факултет през учебната 2017-2018 година да бъде обявен прием в магистърска програма „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма (със засилено изучаване на руски, английски, френски, немски, испански, италиански или китайски език)” по област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология със срок на обучение 2 семестъра, една учебна година, и форма на дипломиране – защита на дипломна работа, както и да утвърди учебния план на програмата.

 

ПРОТОКОЛ № 10 от 15 май 2017 г.

Решение 1.  За учебната 2017/2018 година диктовката на свързан текст в изпита за І курс на специалностите ПЛ, ЛБА, ЛМ и ЛИТ да бъде заменена с диктовка на отделни думи, чрез която да се провери степента на овладяване на материала по ортография.

Решение 2.  От учебната 2018-2019 г. от изпита по ПКРЕ за първи курс на специалностите ПЛ, ЛБА, ЛМ и ЛИТ да отпадне диктовката на свързан текст. Изпитът да се състои от текст за четене с разбиране и лексико-граматически тест, в който да бъде включена задача за попълване на пропуснати букви (коренни гласни, окончания и пр.) в свързан текст.

ПРОТОКОЛ № 11 от 19 юни 2017

Решение 1. Катедреният съвет единодушно одобри предложения от комисията вариант за съдържание на учебната програма по Практическа граматика, която да влезе в сила от зимния семестър на учебната 2017-2018 година. Пълният вариант на програмата се прилага към протокола.

 • За специалностите РФ и БЕРЕ програмата остава непроменена, като в ІV курс се предлага въвеждането на теми по функционална граматика;
 • За първи и втори курс на специалностите ПЛ, ЛМ, ЛБА, ЛИТ обучението по граматика да върви в съответствие с изискваниеята за елементарно и базово ниво на овладяване на езика, като се прилага комплексният подход при поднасянето на учебния материал, отнасящ се до основните познания за имената и глагола. Като пример д-р А. Тошева посочи първата тема от програмата:

Именительный падеж существительных. Род существительных. Единственное и множественное число.

Именительный падеж  личных местоимений.

Именительный падеж прилагательных, притяжательных, указательных, определительных местоимений и числительного один единственного и множественного числа.

Сложные предложения со словом который в именительном падеже.

Первое и второе спряжения глагола.

В трети и четвърти курс на посочените специалности да се надграждат овладените в І и ІІ курс теми.

            2) Предложения за промени в учебната програма по Лексика:

 • За специалностите РФ и БЕРЕ програмата се запазва в досегашния й вариант;
 • За Приложна лингвистика и останалите специалности, в които руският език присъства като втори чужд, комисията предлага темата „Учеба” да се качи във ІІ курс, той като практиката показва, че времето не стига тя да бъде преподавана в първи. Предлага се темата „Библиотека. Книга” да отпадне като самостоятелна единица и да бъде обединена с „Учеба”, като се акцентира върху най-основното в нея;
 • Комисията предлага формулировката на темата, която се отнася до различните средства за комуникация, да бъде променена на „Средства коммуникации”, като от нея отпаднат  „Почта. Телеграф”;
 • В ІV курс в темата „Искусство” да остане само „Кино”. Темата „Спорт” да бъде редуцирана и да се обедини със „Здравоохранение”, като новата тема бъде формулирана като „Здоровый образ жизни”;
 • Д-р Н. Христова подчерта, че в последната програма по лексика за посочените специалности липсва темата „Магазины. Покупки”, което е съществен пропуск. Комисията предлага въвеждането на тази тема, като в нея бъде включена и основната лексика, свързана с най-честите банкови операции. Възможна формулировка на темата би била: „Магазины. Покупки. Банковские операции”;
 • Бе предложено от програмата да отпадне темата „Земная поверхность. Рельеф”, като най-честотната лексика от нея бъде приобщена към темата „Природа”.

Катедреният съвет единодушно подкрепи предложенията на комисията. Бе взето решение до 5 юли и двете програми да бъдат финализирани и качени на сайта на катедрата.

3) Относно програмата по превод:

В специалностите ПЛ, ЛБА, ЛМ, ЛИТ да се предлагат за превод не само откъси от художествени произведения, а да бъде разширено жанровото разнообразие, като се работи и върху адаптирани научно-популярни и публицистични текстове.

4) Относно обучението по писмени упражнения:

Преподаването на материала по писмени упражнения трябва да е пряко обвързано с темите по граматика. Теоретичният материал за числителното име да бъде максимално редуциран и да остане единствено употребата на числителните при обозначаването на възраст, астрономическо време и дата.

5) Относно съдържанието на изпита по ПКРЕ:

1) от учебната 2017-2018 година за І курс на специалностите ПЛ, БЛА, ЛМ, ЛИТ да бъде въведена текуща оценка по писмени упражнения и от формата на изпита да бъде премахната диктовката;

            2) от учебната 2017-2018 година за І курс РФ и БЕРЕ диктовката на свързан текст да бъде заменена с диктовка на отделни думи.

2018 година

 ПРОТОКОЛ № 7 от 12 март 2018 г.

Решения 1. Катедреният съвет на Катедрата по руска филология предлага на Факултетния съвет на Филологическия факултет да утвърди следната еднократна промяна в учебния план на специалност „Лингвистика с маркетинг” с 2 чужди езика (с руски език като втори чужд): дисциплината „Странознание на Русия” да бъде преместена от ІV в V семестър. Промяната се налага с оглед на това, че във всички останали специалности с руски език като втори чужд (Приложна лингвистика, Лингвистика с информационни технологии и Лингвистика с бизнес администрация) дисциплината „Странознание на Русия” е заложена по учебен план в нечетни семестри, а лекциите се четат в поток за студентите от всички изброени специалности.

 

 

ПРОТОКОЛ № 8 от 10 април 2018 г.

Решение 1. Катедреният съвет на Катедрата по руска филология предлага на Факултетния съвет на Филологическия факултет да утвърди следната еднократна промяна в учебния план на специалност „Български език и китайски език”: дисциплината „Историческа лингвистика (История на китайския език)” с общ хорариум 30 часа лекции (разпределени по учебен план по 15 часа в V и VІ семестър) да бъде преместена от V и VІ семестър съответно в VІІ и VІІІ само за студентите от випуск 2015-2016 г., които през учебната 2018-2019 година да посещават лекционния курс в поток със студентите от випуск 2016-2017 г.

 

 

ПРОТОКОЛ № 10 от 4 юни 2018 г.

Решение 1. Катедреният съвет на Катедрата по руска филология предлага на Факултетния съвет на Филологическия факултет да утвърди за докторантското училище към ФФ за новата учебна година следните два лекционни курса: Приложен курс по съвременен руски език – 30 часа и Лингвокултурология – 30 часа.

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 от 22 октомври 2018 г.

Решение 1. Катедреният съвет на Катедрата по руска филология предлага на Факултетния съвет на Филологическия факлтет да утвърди предложението от учебната 2018-2019 година формата на дипломиране в магистърска програма „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма” да бъде променена от защита на дипломна работа на писмен държавен изпит.

2019 година

 ПРОТОКОЛ № 5 от 8 април 2019 г.

Решение 1. Предлага на ФС на Филологическия факултет да утвърди следните промени в учебните планове на специалностите „Лингвистика с маркетинг”, „Лингвистика с бизнес администрация” и „Лингвистика с информационни технологии” с руски език като втори чужд с оглед оптимизация  на организацията на учебния процес (възможност за вливане в поток със  студентите от РФ, БЕРЕ и Приложна лингвистика):

 1. Дисциплината Съвременен руски език (Фонетика), фиксирана във втори семестър с хорариум 30 часа − 15 часа лекции и 15 часа упражнения (3 кредита) да отпадне от учебните планове на трите специалности. Вместо нея да се добавят 30 часа по Съвременен руски език (Синтаксис) – по 15 часа лекции в VІ и VІІ семестър.
 2. Дисциплината Морфосинтаксис, фиксирана в ІV и V семестър, да се преименува в Съвременен чужд език (Морфология) със същия хорариум: по 30 часа в ІV и V семестър (съответно по 15 часа лекции и семинарни упражнения).

ПРОТОКОЛ № 6 от 17 май 2019 г.

Решение 1. Катедреният съвет на Катедрата по руска филология предлага на Факултетния съвет на Филологическия факултет от учебната 2019-2020 година да бъде обявен прием със засилено изучаване на турски език в магистърска програма „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма”.

2020 година

ПРОТОКОЛ № 6 от 7 февруари 2020 г.

 

Решение 1. Катедреният съвет реши да се организира конкурс за превод, посветен на 160-годишнината от рождението на А. П. Чехов.

Конкурсните материали да включват 2 от кратките сатирични разкази на А. Чехов, като конкурсът бъде организиран за две възрастови групи – средношколци и студенти.    Единодушно КС одобри следния състав на комисията за провеждане на конкурса:

 1. доц. д-р Майя Димитрова Кузова
 2. гл. ас. д-р Атанаска Славчева Тошева
 3. гл. ас. д-р Наталия Василева Христова.

Решение 2. Катедреният съвет реши лингвистичният студентски семинар да стане ежегоден, като рамките на семинара могат да варират и в други научни области.

 

ПРОТОКОЛ № 7 от 07 март 2020 г.

 

Решение 1. Катедреният съвет на Катедрата по руска филология предлага на Факултетния съвет на Филологическия факултет да бъдат утвърдени следните еднократни промени в учебните планове на специалността „Български език и руски език“ – задочно и редовно обучение:

1) През учебната 2020-2021 година ИД 7 („Езикова норма и особени употреби“) в учебния план на специалността „Български език и руски език“ – задочно обучение, с хорариум 10 часа лекции и преподавател доц.  д-р Майя Кузова, да се премести от 8-ми в 7-ми семестър, като студентите слушат лекционния курс в поток с IV курс РФ (ИД 5 в нейния учебен план, с хорариум 15 чаас лекции). В учебните разписания на двете специалности да бъде заложен по-високият хорариум – 15 часа лекции;

2)  През учебната 2020-2021 година ИД 7 („Концепти и превод“) в учебния план на „Български език и руски език“ – редовно обучение, с хорариум 15 часа лекции и преподавател доц. д-р Юлиана Чакърова, да се премести от 8-ми в 7-ми семестър, като студентите слушат лекционния курс в поток с IV курс РФ (ИД 5 в нейния учебен план, с хорариум 30 часа лекции). В учебните разписания на двете специалности да бъде заложен по-високият хорариум – 30 часа лекции.

ПРОТОКОЛ № 3 от 23 ноември 2020 г.

 

Решение 1. Катедрата по руска филология предлага на Факултетния съвет на Филологическия факултет за учебната 2020-2021 година да бъдат обявени редовни докторантури по: Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност: Руска литература (Стара руска литература); научен ръководител: доц. д-р Елена Атанасова Томова (Институт за литература при БАН).

2021 година

ПРОТОКОЛ № 10 от 19 април 2021 г.

 

Решение 1. Катедреният съвет на Катедрата по руска филология предлага на Факултетния съвет на Филологическия факултет да бъдат утвърдени следните еднократни промени в учебните планове на специалностите утвърдени следните еднократни промени в учебните планове на специалностите „Български език и руски език“, „Лингвистика с информационни технологии с руски език като втори чужд”, „Лингвистика с бизнес администрация с руски език като втори чужд” и „Приложна лингвистика с руски език като втори чужд” – редовно обучение:

 

1) През учебната 2021-2022 година ИД 6 („Обучението по руски език през призмата на функционално-комуникативната граматика”) в учебния план на специалността „Български език и руски език“ – редовно обучение, с хорариум 30 часа лекции и преподавател доц. д-р Атанаска Тошева, да се премести от 7-ми в 8-ми семестър, като студентите слушат лекционния курс в поток с IІІ курс РФ (ФД 5 в нейния учебен план, с хорариум 15 часа лекции). В учебните разписания на двете специалности да бъде заложен по-високият хорариум – 30 часа лекции;

2) През учебната 2021-2022 година ИД 7 („Превод на художествен текст – междуезикови и интеркултурни предизвикателства“) в учебния план на специалността „Български език и руски език“ – редовно обучение, с хорариум 15 часа лекции и преподавател доц. д-р Юлиана Чакърова, и ФД 4 със същото заглавие в учебния план на специалността „Лингвистика с бизнес администрация с руски език като втори чужд“, с хорариум 30 часа лекции да се преместят от 8-ми в 7-ми семестър, като студентите слушат лекционния курс в поток с IV курс РФ (ИД 5 в нейния учебен план, с хорариум 30 часа лекции). В учебните разписания на трите специалности да бъде заложен по-високият хорариум – 30 часа лекции;

3) През учебната 2021-2022 година дисциплината Теоретичен курс втори чужд език (фонетика)  в учебния план на специалност „Приложна лингвистика с руски език като втори чужд” с хорариум 15 часа лекции и 15 часа упражнения и преподавател гл. ас. д-р Людмила Минкова, да се премести от 3-ти в 4-ти семестър, като студентите посещават лекциите и семинарите в поток с І курс РФ и БЕРЕ;

4) През учебната 2021-2022 година ИД 1 („Основи на руския правопис”) в учебния план на специалността ЛИТ с руски език като втори чужд – редовно обучение, с хорариум 15 часа лекции и 15 часа семинарни занятия и преподавател гл. ас. д-р Людмила Иванова Минкова, да се премести от 3-ти в 4-ти семестър, като студентите посещават лекциите и семинарите в поток с І курс Лингвистика с маркетинг (ИД 1 в нейния учебен план, със същия хорариум: 15 часа лекции и 15 часа семинарни упражнения).