Руска филология

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Катедра по руска филология

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

П Р О Г Р А М А

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

за студентите от специалност РУСКА ФИЛОЛОГИЯ (редовно и задочно обучение)

Образователна степен – БАКАЛАВЪР

 

            Държавният изпит по руски език и литература е писмен и продължава 5 часа. Изпитът е анонимен и се състои от практическа и теоретична част.

            Практическата част включва три компонента:

1) диктовка на руски текст в рамките на 18 – 20 реда (около 200 думи);

2) превод от български на руски език на адаптиран откъс от художествено произведение. Текстът за превод е с обем 18 – 20 реда (около 200 думи);

3) превод от руски на български език на адаптиран откъс от художествено произведение. Текстът е с обем 18 – 20 реда (около 200 думи).

 

 • Диктовката е обща за всички специалности от двете форми на обучение (Руска филология, Български език и руски език, Руски език и западен език, Приложна лингвистика, Лингвистика с маркетинг, Лингвистика с бизнес администрация, Лингвистика с информационни технологии).

Теоретичната част за студентите от специалност Руска филология (редовно и задочно обучение) включва разработването на тема: лингвистична или литературна. Студентите разработват по избор лингвистичната или литературната тема от изтегления изпитен вариант.

Темите от теоретичната част са съобразени с учебната програма и на изпита се предлагат във формулировката от приложените тук Въпросници за Държавен изпит по руски език и литература за специалността РУСКА ФИЛОЛОГИЯ (редовно и задочно обучение).

В деня на изпита държавната изпитна комисия подготвя три пълни комплекта от компонентите за специалността (диктовка, превод от български на руски, превод от руски на български, лингвистична тема, литературна тема).

При стартиране на изпита студент изтегля един от тези варианти.

Оценяване по компоненти:

 • слаба оценка на диктовката се пише за 8 допуснати грешки (граматични, ортографични, пунктуационни);
 • слаба оценка на превода (от български на руски език и от руски на български език) се поставя за допуснати 10 грешки (граматични, лексикални, стилистични);
 • при проверката на темата (лингвистична или литературна) се оценява задълбочеността на знанията на студентите, пълнотата на овладяване и представяне на материала, както и грамотното му излагане.

 

Крайната оценка от писмения държавен изпит е средноаритметично от оценките на отделните компоненти (диктовката,  двата превода и темата (лингвистична или литературна).

 

ВАЖНО!

Изпълнението на всички компоненти от писмения държавен изпит е задължително.

Средноаритметичната крайна оценка се формира само при положителна оценка (различна от Слаб 2) на не по-малко от три от четирите компонента.

            ►При установяване на (опит за) преписване изпитът като цяло се смята за компрометиран и работата се анулира.

При установяване на явно преписани една от друга работи се анулират всички такива.

ВЪПРОСНИЦИ

за Държавен изпит по руски език и литература

за специалността РУСКА ФИЛОЛОГИЯ (редовно и задочно обучение):

СОВРЕМЕННЬIЙ РУССКИЙ ЯЗЬIК

 1. Сегментные и суперсегментные фонетические единицы языка (звук, слог, фонетическое слово, речевой такт, фраза, ударение и интонация).
 2. Слово как основная лексическая единица. Лексическое значение слова. Лексические разряды слов: синонимы, омонимы, паронимы и др.
 3. Фразеология современного русского языка. Основные типы фразеологических единиц.
 4. Способы словообразования в русском языке.
 5. Вопрос о частях речи в русском языке.
 6. Категориальная характеристика существительного как части речи. Лексико-грамматические разряды.
 7. Категории рода и числа существительного.
 8. Категория падежа существительного.
 9. Категориальная характеристика прилагательного как части речи. Разряды и грамматические категории рода, числа и падежа прилагательных.
 10. Степени сравнения прилагательных.
 11. Русское местоимение. Разряды местоимений и их грамматические особенности.
 12. Имя числительное в современном русском языке. Разряды и грамматические категории имен числительных.
 13. Категориальная характеристика глагола как части речи. Основные формы глагола и их употребление. Предикативные и непредикативные формы глагола.
 14. Лексико-грамматические разряды глагола.
 15. Категории вида и времени русского глагола.
 16. Категория залога. Вопрос о количестве залогов русского глагола.
 17. Категория наклонения глагола в русском языке. Противопоставление значения реальности и ирреальности.
 18. Разряды наречий в русском языке и их грамматическая характеристика. Вопрос о статусе категории состояния как части речи в русском языке.
 19. Служебные слова в системе частей речи современного русского языка.
 20. Синтагматические и парадигматические отношения.
 21. Синтаксические связи и отношения. Типы связей и уровни их представленности. Средства выражения связей в русском языке.
 22. Словосочетание как единица синтаксиса.
 23. Предложение как единица синтаксиса. Признаки предложения.
 24. Формальная, смысловая и коммуникативная организация предложения.
 25. Классификация предложений в русском языке.
 26. Простое предложение. Понятие член предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
 27. Сказуемое как главный член двусоставного предложения. Типы сказуемого.
 28. Односоставное предложение. Классификация русских односоставных предложений.
 29. Безличное предложение.
 30. Неполные предложения и Теория актуального членения.
 31. Сложное предложение. Части сложного предложения, синтаксические связи на уровне сложного предложения. Классификация сложного предложения.

   

РУССКАЯ    ЛИТЕРАТУРА

 1. “Евгений Онегин” А.С.Пушкина – “энциклопедия русской жизни”.
 2. “Герой нашего времени” М.Ю.Лермонтова – “история души человека”.
 3. Кризис и испытание человека в “Петербургских повестях” Н.В.Гоголя.
 4. Роман-поэма “Мертвые души” и проблема преображения человека.
 5. Судьба русского интеллигента в романах И.С.Тургенева.
 6. Проблема духовного воскресения героя в романах Ф.М.Достоевского.
 7. Проблема “красота спасет мир” в романах Ф.М.Достоевского.
 8. Духовно-нравственные поиски героев романа-эпопеи “Война и мир” Л.Н.Толстого.
 9. Проблема “избрания пути” в романе Л.Н.Толстого “Анна Каренина”.
 10. А.П.Чехов – новатор прозаик и драматург.
 11. Художественный мир А. Куприна.
 12. Проза И. Бунина.
 13. Л. Андреев – художник-новатор.
 14. Творческий путь М. Горького.
 15. Поэзия А. Блока в контексте русского символизма.
 16. Акмеистические детерминанты в поэзии А. Ахматовой, Н. Гумилева, О. Мандельштама.
 17. Футуристическая антропология раннего Маяковского.
 18. Поэзия С. Есенина – эманация русского сельского космоса.
 19. Антиутопия А. Платонова.
 20. „Мастер и Маргарита” – роман об этиосе и эсхатосе.
 21. „Доктор Живаго” – генеральная проза Б. Пастернака.
 22. А. Солженицын – первооткрыватель лагерной темы в русской литературе.

  

БИБЛИОГРАФИЯ[1]

А. Съвременен руски език

Фонетика. Лексикология. Фразеология

 1. Аванесов Р.И. Фонетика современного русского литературного языка. МГУ, 1978 г.
 2. Барлас Л.Г., Инфантова Г. Г., Сейфулин М. Г. Сенина Н. А. Русский язык. Введение в науку о языке. Лексикология. Этимология. Фразеология. Лексикография.  Москва, Флинта: Наука, 2003.
 3. Богданова Н. Б. Живые фонетические процессы русской речи: Учеб.-метод. пособ. по современному русскому лит. языку. – Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2001. Электронная версия: <http://bankknig.net/knigi/162629-zhivye-foneticheskie-processy-russkoj-rechi.html>.
 4. Ганиев Ж. Современный русский язык: фонетика, графика, орфография. Москва: Флинта, 2012.
 5. Ивашко Л.А. и др. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография. Хрестоматия и учебные задания. Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2002. Электронная версия: <http://www.twirpx.com/file/153880/>.
 6. Кошелев А.К., Червенкова И.В., Леонидова М.А. Современный русский литературный язык, ч. І – Фонетика, лексикология, фразеология, лексикография. С., 1971.
 7. Крысин Л. П. Современный русский язык (Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография), Москва, Издательский центр „Академия”, 2007. Электронная версия: http://www.twirpx.com/file/158657/
 8. Лекант, П. А., Гольцова, Н. Г., Жуков, В. П. Современный русский язык, Москва, Высшая школа, 1999.
 9. Солодуб, Ю. П., Альбрехт Ф. Б. Современный русский язык. Лексика и фразеология (сопоставительный аспект), Москва, Флинта: Наука, 2002.

 

Морфология. Синтаксис

 1. Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык в ІІІ частях, ч. ІІІ – Синтаксис. Пунктуация. М., 1981.
 2. Блажев Б.И., Йотов Ц.Д. Синтаксис современного русского языка. С., 1992.
 3. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. М., 2000 (и предыд. издания) (и в электронных версиях).
 4. Димитрова С. Хрестоматия по морфологии русского языка. Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 1994.
 5. Димитрова С. Руска граматика. София: Наука и изкуство, 2012.
 6. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. Москва: Флинта, 2011.
 7. Иванова Е. Сопоставительная болгарско-русская грамматика. Т.2. Синтаксис. София, „Велес”, 2009.
 8. Камынина А.А. Современный русский язык. Морфология. Москва: Издательство МГУ, 2010.
 9. Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Лекант П.А. Краткий справочник по современному русскому языку. Москва: АСТ-Пресс Книга, 2010.
 10. Лопатин В.В., Милославский И.Г., Шелякин М.А. Современный русский язык. Теоретический курс. Москва: Русский язык, 1989.
 11. Лекант П.А., Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Крысин Л.П. Современный русский литературный язык. Новое издание. Москва: Высшая школа, 2009.
 12. Николова А. Синтаксис современного русского языка. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2002. Электронная версия: <http://www.kodges.ru/95951-sintaksis-sovremennogo-russkogo-yazyka.html> (12.01.2013).
 13. Современный русский язык (под ред. Белошапковой). М., 1981 (и послед. издания).
 14. Ченева В. Современный русский язык. Ч.3. Синтаксис. В.Търново: ВТУ, 2003.

 

ОБЩА ЛИТЕРАТУРА

 1. Грамматика современного русского литературного языка. АН СССР, “Наука”, М., 1970.
 2. Краткая русская грамматика / Белоусов В. Н.; Ковтунова И. И. и др. Под ред. Шведовой, Н. Ю. и Лопатина, В. В. 2-е изд. Москва: РАН, 2002.
 3. Русская грамматика. Том І-ІІ. АН СССР. Институт русского языка. Москва: Наука, 1980-1982. Электронная версия: <http://rusgram.narod.ru/sod1t-1.html>.
 4. Современный русский язык: Учеб. для филолог. спец. Высших учебных заведений ( В.А. Белошапкова, Е.А. Брызгунова, Е.А. Земская и др.); Под ред. В.А. Белошапковой. – 3-е испр. и доп. Москва,: Азбуковник, 1997. Электронная версия: <http://ksana-k.narod.ru/menu/rus/beloshapkova.html>.
 5. Современный русский литературный язык. Москва: Дрофа, 2010.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 1. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык. Под ред. Н. С. Валгиной. Изд. 6-ое, переработанное. Москва: Логос, 2002 (или предыдущие издания). Для скачивания: <http://bukvy.net/books/nauka_ucheba/70266-Sovremenniy-russkiy-yazik.html> (10.10.2012).
 2. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. Отв. ред. Г. А. Золотова. 3-е изд., исправленное. Москва: Высшая школа, 1986 (или предыдущие издания). Электронная версия: <http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5306> (09.10.2012) – для чтения онлайн;

<http://www.superlinguist.com/index.php?option=com_content&view=article&id=373:2010-09-16-09-41-58&catid=26:2009-11-23-13-49-15&Itemid=39> (09.10.2012) – для скачивания.

 1. Диброва Е. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. В 2 частях. Часть 2. Морфология. Синтаксис. Москва: Высшее профессиональное образование, 2011.
 2. Лингвистический энциклопедический словарь. Главный ред. В. Н. Ярцева. Москва: Советская энциклопедия, 1990. Электронная версия: <http://www.tapemark.narod.ru/les/> (10.10.2012).  
 3. Митев Д., Митева Ц. Грамматика русского языка в образцах и справочных перечнях (Морфология). 2-ое изд. Шумен. 2000.
 4. Панова Г.И. Морфология русского языка. Энциклопедический словарь – справочник. Москва: КомКнига, 2010.
 5. Плунгян В.А. Общая морфология: Введение в проблематику. Изд. 2-ое, исправленное. Москва: Едиториал УРСС, 2003.
 • Рахимкулова Г.Ф. Морфология современного русского языка. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.
 1. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. Москва: Айрис-Пресс, 2009.
 2. Русский язык. Морфология. Учебник для вузов. Москва: Академический проект, 2010.
 3. Современный русский литературный язык. Под ред. В. Г. Костомарова, В. И. Максимова. Москва: Юрайт, 2010.

 

УЕБГРАФИЯ

 1. Белошапкова В.А., Брызгунова Е.А., Земская Е.А., Милославский И.Г. и др. Современный русский язык. Под редакцией В.А. Белошапковой. М., 1989 // <http://ksana-k.narod.ru/menu/rus/beloshapkova.html> (20.02.2013).
 2. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. Учебник. М., Агар, 2000 // <http://www.twirpx.com/file/44351/; http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook089/01/index.html> (20.02.2013).
 3. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык // <http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/part-124.htm> (20.02.2013).
 4. Казарина В.И., Селеменева О.А. Современный русский литературный язык. Синтаксис словосочетания и простого предложения. Практикум Елец, 2009. // <http://window.edu.ru/resource/918/71918/files/087.pdf> (12.02.2013).
 5. Меликян В. Ю. Глоссарий по Теории языка” // <http://www.ling-theory.ru/wp-content/uploads/2011/07/glossary_theory_lang-11.pdf > (10.10.2012).
 6. Покровская Е.А., Ильясова С.В., Изотова Н.В. Синтаксис современного русского языка планы. Практических и лабораторных занятий, контрольные работы, вопросы к экзамену. Издательство РГУ, Ростов-на-Дону, 2005

      // http://window.edu.ru/window/library?p_rid=20205> (20.02.2013).

 1. Русский язык. Энциклопедия русского языка // <http://russkiyyazik.ru/> (10.10.2012).

 

Б. РУСКА ЛИТЕРАТУРА

РУСКА КЛАСИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

 1. Аникст А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. Москва,
 2. Бахтин М. Проблеми на поетиката на Достоевски. С., 1976.
 3. Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина. М., 1974.
 4. Дунаев М. Вера в горниле сомнений. Православие и русская литература в ХVІІ–ХІХ веках. Москва, 2003. Электронная версия: <http://palomnic.org/bibl_lit/bibl/dunaev/1/>.
 5. ЕсауловИ. Пасхальность русской словесности. Москва, 2004.
 6. История всемирной литературы, т. V, VІІ, VІІІ (раздел ІІ, гл. І – Русская литература). М., АН СССР, 1989-1994 г.
 7. История русской литературы в 4-х томах. Издание АН СССР, т. І – ІV, 1980-1983 г.
 8. История русской литературы 19 века (1800-1830-ые гг), под ред. В.Н.Аношкиной и С.М.Петрова. М., 1989.
 9. История русской литературы 19 века, ІІ половина, под ред. Проф. Н.Н.Скатова. М., 1987.
 10. История русской драматургии, ІІ половина 19 – начало 20 вв. до 1917 г. Отв. Ред. Л.М.Лотман. Л., 1987.
 11. Кулешов Ф. И. Лекции по истории русской литературы к. 19-ого – нач. 20-ого века. Минск, 1976.
 12. Литературно-эстетические концепции в России конца 19-ого – начала 20-ого века. М., 1975.
 13. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.
 14. Лотман Ю. Роман А. С. Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий. Москва,
 15. Манн Ю. Поэтика Гоголя. М., 1988.
 16. Нейчев Н. Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив, 2001. (= Нейчев, Николай. Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. [пер. с болг. Т. Нейчевой; предисл. И. Есаулова; научный редактор А. В. Подчиненова]. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010; URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4187730
 17. Нейчев Н. Литература и Месианизъм (Руското литературно месианство през ХІХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009.
 18. Руска литературна класика. Литературни анализи. Сб. 1, 2. С., 1994-1995.
 19. Руска литература ХІХ и ХХ век. Университетски учебник. Пловдив: ИК „Хермес”, 2002 (2-ро изд. 2005).
 20. Троев П. Руският роман от първата половина на 19 век. С., СУ “Св. Кл. Охридски”, 1990.
 21. Шаталов С.Е. Художественный мир Тургенева. М., 1979.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 1. Литературная энциклопедия терминов и понятий. Гл. ред. и состав А.Н. Николюкин. Москва, 2001.
 2. Лермонтовская энциклопедия. Гл. ред. В.А.Мануйлов. М., 1981.
 3. Энциклопедия литературных произведений. Ред. С.В.Стахорский. М., 1998.

 

РУСКА ЛИТЕРАТУРА НА ХХ ВЕК

 1. Борисов В.М. Река, паспахнутая настежь. К творческой истории романа Бориса Пастернака „Доктор Живаго”// Пастернак Б. Доктор Живаго. М., 1989.
 2. Гаспаров М. Литературные лейтмотивы. М., 1993.
 3. Жолковский А. Блуждающие сны. М., 1994.
 4. Избавление от миражей. Сб. ст. М., 1990.
 5. История литературы русского зарубежья. (1920-е – начало 90-х гг.) Под ред. А.П.Авраменко. М. 2011.
 6. История русской литературы ХХ в. (20-90 гг): Основные имена. Под ред. на С.И.Кормилов. М., 2008.
 7. Казак В. Енциклопедия на руската литература на ХХ век. С., 1996.
 8. Казакова С. Руски модернизъм. Авангард. Шумен, 1993.
 9. Кеба А. Андрей Платонов и мировая литература ХХ века: типологические связи. Каменец-Подольск. 2001.
 10. Лесскис Г., Атарова К. Путеводитель по роману Михаила Булгакова „Мастер и Маргарита”. М., 2007.
 11. Лихачов Д. Култура и съвременност. С., 1997.
 12. Малыгина Н.М. Андрей Платонов: поэтика „возвращения”. М., 2005.
 13. Нейчев Н. Ф.М.Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив, 2001.
 14. Нива Жорж. Солженицын. М., 1992.
 15. Пастернак Е.Б. Борис Пастернак. Материалы для биографии. М., 1989.
 16. Перечитывая заново. Сб. ст. М., 1989.
 17. Руска литература на 19 и 20 в. Учебник за ВУЗ. Изд-во на СУ „Кл. Охридски”. С., 2002.
 18. Русская  литература 20-ого века. Большой уч. справочник. М., „Дрофа”, 2000.
 19. Русская литература ХХ века в зеркале критики. Хрестоматия. „AKADEMIA”. М. – СПб., 2003.
 20. Руска литературна класика. Под ред. на П. Троев. т.3, 4. С., 1996-98.
 21. Соколов Б.В. Булгаков. Энциклопедия. М., 2003.
 22. Спиваковский П.Е. Феномен А.И.Солженицына: новый взгляд. М., 1998.
 23. Тодоров Ц. На предела. С., 1994.
 24. Урманов А.В. Творчество А.Солженицына. М., 2003.
 25. Филиппов Г.В. Русская советская философская поэзия. Л-д, 1984.

УЕБГРАФИЯ

 1. Егорова Л.П., Чекалов П.К. История русской литературы ХХ в //

<http://teneta.rinet.ru/rus/ee/egorova-lp_chekalov-pk_historia_russkoi_literatuty.html>.

 1. Каталог. Историко-литературное издание // <http://www.litcatalog.al.ru/periodics/peri.html.
 2. Топос. Литературно-философский журнал // <http://www.topos.ru/article/2155>.
 3. Фергасов Ф. Литературная жизнь // <http://www.pseudology.org/Literature/>.
 4. Электронная библиотека совр. лит. журналов России „Журнальный зал” //

<http://magazines.russ.ru/>.

 1. Энциклопедия футуризма // http://www.futurism.ru.
 2. Электронная библиотека А. Белоусенко // <http://www.belousenko.com/>.

 

Юни 2018 г.

 

[1] При посочените заглавия според специфичните изисквания на НАОА акцентът е върху това, те да са нови, което автоматично донякъде става за сметка на значимостта, а също и достъпността им в България. Големият брой заглавия предоставя на студентите по-богата възможност за избор.