ЕЗИКОВО ОСИГУРЯВАНЕ И КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ В ТУРИЗМА

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА ПО РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ЕЗИКОВО ОСИГУРЯВАНЕ И КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ В ТУРИЗМА

със засилено изучаване на английски / испански / италиански / китайски / немски / руски / френски език или турски език (2 семестъра)

  • Единствената свързана с туризма магистратура в Пловдивския университет, отделяща специално внимание на чуждоезиковата компетентност, без която е невъзможна успешната реализация в този проспериращ и перспективен икономически сектор;
  • с възможност за избор на един от предлагани осем езика: английски / испански / италиански / китайски / немски / руски / френски / турски;
  • с включен в учебния план специализиран езиков практикум, осигуряващ чуждоезикова компетентност в целия комплекс дейности, свързани пряко или косвено с туризма;
  • ориентирана към най-широк кръг специалисти, придобили бакалавърска или магистърска степен в сферата на хуманитарните, обществените, педагогическите и социалните науки; великолепна опция за кандидати с чуждоезикова подготовка, които желаят да приложат знанията си практически в сферата на туризма;
  • предоставя надграждащо широкопрофилно и интердисциплинарно обучение;
  • учебните планове включват както базисни и специализирани, така и специфични за туристическия отрасъл дисциплини;
  • задават се фундаментални знания в областта на историята на българската култура, психолингвистиката, културния туризъм, екскурзоводството, туроператорската, агентската и транспортна дейност, хотелиерството и ресторантьорството, туристическата анимация;
  • развива се компетентност в актуални за професионалната сфера аспекти: езикова междукултурна комуникация в туризма, делово общуване, реклама и интернет технологии в туризма.
  • Възможности за реализация на завършилите: експерти по културен туризъм, администратори, екскурзоводи, специалисти и консултанти в туристически и рекламни агенции, информационни центрове, туроператорски, транспортни фирми, курортни комплекси и хотелски вериги, браншови организации, бюра по туризъм, културни институции и други обществени организации.

 

 Ръководител на програмата – доц. д-р Майя Кузова

Административен координатор на програмата – Рада Чобанова; Катедра по руска филология, каб. 1; тел. 032/261-451; e-mail: rada.chobanova@gmail.com.