Радка Чобанова – Секретар на катедрата

 • Радка Чобанова

  Катедра по руска филология

  Филологически факултет

  ПУ „Паисий Хилендарски”

  Ул. Цар Асен №24

  4000 Пловдив

  Тел.:  (++359) 32 /261 451

  E-mail:  rada.chobanova@gmail.com

  Образование:

  Магистър: Руска филология – ПУ „Паисий Хилендарски”

  Заемани длъжности:

  1982-1986: учител по руски език в ОУ « Христо Ботев» в гр. Стамболийски, Пловдивска област

  1986-1989: организатор в младежки клуб «Младост» в гр. Пловдив

  1986-1992: хоноруван коректор и редактор в издателство «Христо Г. Данов» – Пловдив

  1989-1991: хоноруван асистент по руски език в Катедрата по руски език и литература в ПУ « Паисий Хилендарски»

  1990-2000: филолог-специалист в Катедрата по руски език и литература в ПУ «Паисий Хилендарски»

  2000-2006: младши експерт филолог в Катедрата по руска филология в ПУ «Паисий Хилендарски»

  2006-до момента: старши експерт филолог в Катедрата по руска филология в ПУ «Паисий Хилендарски»

  Води практически занятия по руски език (лексика, разговорна практика, практическа граматика) в бакалавърските програми „Руска филология”, „Български език и руски език”, „Руски език и западен език” и практикум по руски език в сферата на туризма в магистърска програма „Културни и социални дейности в туризма”.

  Изнасяла е лекции по актуални въпроси на съвременния руски език (“Язык современных масс-медиа”;  “Язык политики и бизнеса”; “О некоторых языковых изменениях конца ХХ века”) на курсове за повишаване квалификацията на преподавателите по руски език и литература в българските СОУ (2004-2006 г.).

  От 2005 г. – координатор на магистърска програма „Културни и социални дейности в туризма”.

  Автор на учебници и речници – виж списъка с публикациите.

  Рецензент на множество дипломни работи в магистърска програма „Културни и социални дейности в туризма”.

  Друга професионална квалификация:

  Преводачески опит:

  – превод на художествена и популярна литература

  – превод на научни статии в областта на естествените, хуманитарните, обществените и техническите науки

  – превод на документи и служебна кореспонденция

  Участие в проекти:

  Иновации в изследванията на руския език, литература и култура, 2005-2006 (финансиран от Фонд „Научни изследвания” при ПУ)

  Нов тематичен руско-български речник, 2007–2008

  (финансиран от Фонд „Научни изследвания” при ПУ)

  Нов тематичен българско-руски речник, 2009–2010

  (финансиран от Фонд „Научни изследвания” при ПУ)

  Членство в професионални организации:

  МАПРЯЛ

  Дружество на русистите в България

 • Учебници:1. Учебник по лексике для студентов-филологов (ІІ – ІV курсов) (в съавторство с М.Кузова и М.Зозикова). Пловдивско университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 1998; 224 стр.

  2. Русский язык. Лексический курс для студентов І и ІІ курсов (в съавторство с М.Кузова). Пловдивско университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2000; 420 стр.

  3. „Слово.Ру 1”. Русский язык. Лексический курс для студентов-русистов, Часть І (в съавторство с М.Кузова). Издателство „Контекст”, Пловдив, 2010; 264 стр.

  4. „Слово.Ру 2”.  Русский язык. Лексический курс для студентов-русистов, Часть ІІ (в съавторство с М.Кузова). Издателство „Контекст”, Пловдив, 2010; 259 стр.

  Речници:

  1. Р. Чобанова. Руско-български и Българско-руски речник. ИК “Колибри”, София,       2007; 1 155 стр.

  2. Р.Чобанова. Руско-български и Българско-руски речник (джобен). ИК “Колибри”, София, 2010; 1031 стр.