Прием в магистърската програма „Методика на преподаването на руски език“

      Коментарите са изключени за Прием в магистърската програма „Методика на преподаването на руски език“

Програмата е предназначена за специалисти по руски език, завършили бакалавърска степен по специалностите Приложна лингвистика, Лингвистика с маркетинг, Лингвистика с бизнес администрация, Лингвистика и информационни технологии.

Съгласно с чл. 68 (1) от Закона за висше образование кандидатите за обучение по държавна поръчка полагат конкурсен изпит и се класират до попълване на определения брой места.

Програмата е двусеместриална и дава възможност за комбинация на основните задължителни дисциплини с избираеми, с което се постига профилиране и повишаване на конкурентоспособността на обучаемите.

Учебната програма е ориентирана към изграждане на професионална компетентност за преподаване на руски език в средните училища. Акцентира се както върху специфичната практикоприложна дейност на обучаваните (наблюдения, анализ и обсъждане: на графически фиксирани уроци, на видеоуроци, на урочни, неурочни и извънкласни форми – „на живо“), така и върху развитието на творчески умения и диференциран подход към бъдещите ученици в учебния процес.

Целта на програмата е да се осигури съответствие между потребностите на образователната система, социалната практика и равнището на професионална компетентност на обучаемите.

Лекционните курсове, включени в програмата, осигуряват възможност за интеграция на методически, лингвистични, педагого-психоло­гически дисциплини. Представени са и обновени и съвременни дидактически технологии, които реализират стратегическите цели на европейското образование.

Програмата подготвя квалифицирани специалисти в областта на образованието като учители, а също и като експерти в системата на Министерството на образованието и науката, както и като работещи в неправителствени организации.

Повече информация можете да получите в каб. 1 на Катедрата по руска филология – ПУ, Ректорат (южен двор), ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив, тел. 032 261 451.

Административен координатор: Радка Чобанова, Катедра по руска филология, кабинет 1, тел. 032 261 451; е-mail: rada.chobanova@gmail.com

Ръководител на програмата е доц. д-р Надя Чернева.