Приложна лингвистика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Катедра по руска филология

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

П Р О Г Р А М А 

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК

за студентите от специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА): втори чужд език – руски

Образователна степен – БАКАЛАВЪР

Държавният изпит по руски език и литература е писмен и продължава 5 часа. Изпитът е анонимен, състои се от практическа и теоретична част и включва четири компонента:

1) диктовка на руски текст в рамките на 18 – 20 реда (около 200 думи);

2) превод от български на руски език на адаптиран откъс от художествено произведение. Текстът за превод е с обем 15 – 16 реда (около 160 думи);

3) превод от руски на български език на адаптиран откъс от художествено произведение. Текстът е с обем 15 – 16 реда (около 160 думи).

4) разработване на лингвистична тема или написване на есе – по избор на студента.

 • Диктовката е обща за всички специалности от двете форми на обучение (Руска филология, Български език и руски език, Руски език и западен език, Приложна лингвистика, Лингвистика с маркетинг, Лингвистика с бизнес администрация, Лингвистика с информационни технологии);
 • Лингвистичната тема е съобразена с учебната програма и на изпита се предлага във формулировката от приложения тук Въпросник за Държавен изпит по руски език за специалността ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА): втори чужд език – руски;
 • Темата за есе е по проблемен нравствено-етичен или философски въпрос. Формулировката на темите е свързана с изучавания по лексика материал през четирите години на обучение в университета и цели проверка на цялостното владеене на руски език, както и на способностите на студентите да създават свързан текст и да изразяват собствено отношение към конкретна проблематика. Минималният обем на есеистичната тема е 2 стандартни страници (голям формат).

В деня на изпита държавната изпитна комисия подготвя три пълни комплекта от компонентите за специалността (диктовка, превод от български на руски, превод от руски на български, лингвистична тема, тема за есе).

При стартиране на изпита студент изтегля един от трите варианта.

Оценяване по компоненти:

 • слаба оценка на диктовката се пише за 8 допуснати грешки (граматични, ортографични, пунктуационни);
 • слаба оценка на превода (от български на руски език и от руски на български език) се поставя за допуснати 10 грешки (граматични, лексикални, стилистични);
 • при проверката на лингвистичната тема се оценява задълбочеността на знанията на студентите, пълнотата на овладяване и представяне на материала, както и грамотното му излагане;
 • есето се оценява със слаба оценка при допуснати 10 грешки (или в случаите, когато съдържанието му не съответства на зададената тема). За задълбоченост и пълнота при разгръщане на темата, за оригиналност на интерпретацията и богатство на езиковите средства студентът може да получи бонификация до 1 единица.

Крайната оценка от писмения държавен изпит е средноаритметично от оценките на отделните компоненти (диктовката,  двата превода и лингвистичната или есеистичната тема).

ВАЖНО!

Изпълнението на всички компоненти от писмения държавен изпит е задължително.

Средноаритметичната крайна оценка се формира само при положителна оценка (различна от Слаб 2) на не по-малко от три от четирите компонента.

При установяване на (опит за) преписване изпитът като цяло се смята за компрометиран и работата се анулира.

При установяване на явно преписани една от друга работи се анулират всички такива.

ВЪПРОСНИК

за Държавен изпит по руски език за специалността ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА), втори чужд език – руски:

СОВРЕМЕННЬІЙ   РУССКИЙ    ЯЗЬІК

 1. Сегментные и суперсегментные фонетические единицы языка (звук, слог, фонетическое слово, речевой такт, фраза, ударение и интонация).
 2. Способы словообразования в русском языке.
 3. Вопрос о частях речи в русском языке.
 4. Категориальная характеристика существительного как части речи. Лексико-грамматические разряды.
 5. Категориальная характеристика существительного как части речи. Категории рода, числа и падежа существительного.
 6. Категориальная характеристика прилагательного как части речи. Разряды и грамматические категории рода, числа и падежа прилагательных.
 7. Степени сравнения прилагательных.
 8. Русское местоимение. Разряды местоимений и их грамматические особенности.
 9. Категориальная характеристика глагола как части речи. Основные формы глагола и их употребление. Предикативные и непредикативные формы глагола.
 10. Категории вида и времени русского глагола.
 11. Категория залога. Вопрос о количестве залогов русского глагола.
 12. Категория наклонения глагола в русском языке. Противопоставление значения реальности и ирреальности.
 13. Разряды наречий в русском языке и их грамматическая характеристика.
 14. Служебные слова в системе частей речи современного русского языка.
 15. Синтаксические связи и отношения. Типы связей и уровни их представленности. Средства выражения связей в русском языке.
 16. Словосочетание как единица синтаксиса.
 17. Предложение как единица синтаксиса. Признаки предложения.
 18. Классификация предложений в русском языке.
 19. Простое предложение. Понятие член предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
 20. Сказуемое как главный член двусоставного предложения. Типы сказуемого.
 21. Односоставное предложение. Классификация русских односоставных предложений.
 22. Неполные предложения и Теория актуального членения.
 23. Сложное предложение. Части сложного предложения, средства связи на уровне сложного предложения. Классификация сложного предложения.
 24. Проблема об единице перевода. Перевод как процесс и как результат.
 25. Жанровая типологизация перевода. Функционально-стилистические особенности текстов.
 26. Семантико-семиотическая модель Л.Бархударова и перевод.
 27. Виды и уровни эквивалентности – переводческая теория и вклад В.Н. Комиссарова.
 28. Виды переводческих трансформаций при переводе с русского языка на болгарский язык и с болгарского языка на русский язык.

БИБЛИОГРАФИЯ[1]

Фонетика

 1. Аванесов Р.И. Фонетика современного русского литературного языка. МГУ, 1978 г.
 2. Барлас Л.Г., Инфантова Г. Г., Сейфулин М. Г. Сенина Н. А. Русский язык. Введение в науку о языке. Лексикология. Этимология. Фразеология. Лексикография.  Москва, Флинта: Наука, 2003.
 3. Богданова Н.Б. Живые фонетические процессы русской речи: Учеб.-метод.пособ. по современному русскому лит. языку. – Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2001. Электронная версия: <http://bankknig.net/knigi/162629-zhivye-foneticheskie-processy-russkoj-rechi.html>.
 4. Ганиев Ж. Современный русский язык: фонетика, графика, орфография. Москва: Флинта, 2012.
 5. Кошелев А.К., Червенкова И.В., Леонидова М.А. Современный русский литературный язык, ч. І – Фонетика, лексикология, фразеология, лексикография. С., 1971.
 6. Лекант, П.А., Гольцова, Н.Г., Жуков, В.П. Современный русский язык, Москва, Высшая школа, 1999.

Морфология. Синтаксис

 1. Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык в ІІІ частях, ч. ІІІ – Синтаксис. Пунктуация. М., 1981.
 2. Блажев Б.И., Йотов Ц.Д. Синтаксис современного русского языка. С., 1992.
 3. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. М., 2000 (и предыд. издания) (и в электронных версиях).
 4. Димитрова С. Хрестоматия по морфологии русского языка. Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 1994.
 5. Димитрова С. Руска граматика. София: Наука и изкуство, 2012.
 6. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. Москва: Флинта, 2011.
 7. Иванова Е. Сопоставительная болгарско-русская грамматика. Т.2. Синтаксис. София, „Велес”, 2009.
 8. Камынина А.А. Современный русский язык. Морфология. Москва: Издательство МГУ, 2010.
 9. Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Лекант П.А. Краткий справочник по современному русскому языку. Москва: АСТ-Пресс Книга, 2010.
 10. Лопатин В.В., Милославский И.Г., Шелякин М.А. Современный русский язык. Теоретический курс. Москва: Русский язык, 1989.
 11. Лекант П.А., Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Крысин Л.П. Современный русский литературный язык. Новое издание. Москва: Высшая школа, 2009.
 12. Николова А. Синтаксис современного русского языка. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2002. Электронная версия: <http://www.kodges.ru/95951-sintaksis-sovremennogo-russkogo-yazyka.html> (12.01.2013).
 13. Современный русский язык (под ред. Белошапковой). М., 1981 (и послед. издания).
 14. Ченева В. Современный русский язык. Ч.3. Синтаксис. В.Търново: ВТУ, 2003.

ТЕОРИЯ НА ПРЕВОДА

 1. Васева И. Теория и практика перевода. София,
 2. Васева И. Стилистика перевода. София, 1989.
 3. Гарбовский Н.К. Теория перевода. МГУ, 2007. <http://www.studmed.ru/garbovskiy-nk-teoriya-perevoda-uchebnik_a01ce4bed7a.html#>.
 4. Жаркова Е.М. Лекции по общей теории перевода. Учебное пособие. 2007.
 5. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. Учебное пособие. Москва, 1999.
 6. Комиссаров В.Н. Теория перевода. Лингвистические аспекты. Москва, 1990.
 7. Томанова, С. Междуезиково взаимодействие в превода (от руски на български и от български на руски език). Благоевград, УИ „Неофит Рилски”, 2009.

ОБЩА ЛИТЕРАТУРА

 1. Грамматика современного русского литературного языка. АН СССР, “Наука”, М., 1970.
 2. Краткая русская грамматика / Белоусов В. Н.; Ковтунова И. И. и др. Под ред. Шведовой, Н.Ю. и Лопатина, В.В. 2-е изд. Москва: РАН, 2002.
 3. Русская грамматика. Том І-ІІ. АН СССР. Институт русского языка. Москва: Наука, 1980-1982. Электронная версия: <http://rusgram.narod.ru/sod1t-1.html>.
 4. Современный русский язык: Учеб. для филолог. спец. Высших учебных заведений (В.А. Белошапкова, Е.А. Брызгунова, Е.А. Земская и др.); Под ред. В.А. Белошапковой. – 3-е испр. и доп. Москва,: Азбуковник, 1997. Электронная версия: <http://ksana-k.narod.ru/menu/rus/beloshapkova.html>.
 5. Современный русский литературный язык. Москва: Дрофа, 2010.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 1. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык. Под ред. Н. С. Валгиной. Изд. 6-ое, переработанное. Москва: Логос, 2002 (или предыдущие издания). Для скачивания: <http://bukvy.net/books/nauka_ucheba/70266-Sovremenniy-russkiy-yazik.html> (10.10.2012).
 2. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. Отв. ред. Г. А. Золотова. 3-е изд., исправленное. Москва: Высшая школа, 1986 (или предыдущие издания). Электронная версия: <http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5306> (09.10.2012) – для чтения онлайн;

<http://www.superlinguist.com/index.php?option=com_content&view=article&id=373:2010-09-16-09-41-58&catid=26:2009-11-23-13-49-15&Itemid=39> (09.10.2012) – для скачивания.

 1. Диброва Е. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. В 2 частях. Часть 2. Морфология. Синтаксис. Москва: Высшее профессиональное образование, 2011.
 2. Лингвистический энциклопедический словарь. Главный ред. В. Н. Ярцева. Москва: Советская энциклопедия, 1990. Электр. версия: <http://www.tapemark.narod.ru/les/> (10.10.2012).
 3. Митев Д., Митева Ц. Грамматика русского языка в образцах и справочных перечнях (Морфология). 2-ое изд. Шумен. 2000.
 4. Панова Г.И. Морфология русского языка. Энциклопедический словарь – справочник. Москва: КомКнига, 2010.
 5. Плунгян В.А. Общая морфология: Введение в проблематику. Изд. 2-ое, исправленное. Москва: Едиториал УРСС, 2003.
 • Рахимкулова Г.Ф. Морфология современного русского языка. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.
 1. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. Москва: Айрис-Пресс, 2009.
 2. Русский язык. Морфология. Учебник для вузов. Москва: Академический проект, 2010.
 3. Современный русский литературный язык. Под ред. В. Г. Костомарова, В. И. Максимова. Москва: Юрайт, 2010.

УЕБГРАФИЯ

 1. Белошапкова В.А., Брызгунова Е.А., Земская Е.А., Милославский И.Г. и др. Современный русский язык. Под редакцией В.А. Белошапковой. М., 1989 // <http://ksana-k.narod.ru/menu/rus/beloshapkova.html> (20.02.2013).
 2. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. Учебник. М., Агар, 2000 // <http://www.twirpx.com/file/44351/; http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook089/01/index.html> (20.02.2013).
 3. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык // <http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/part-124.htm> (20.02.2013).
 4. Казарина В.И., Селеменева О.А. Современный русский литературный язык. Синтаксис словосочетания и простого предложения. Практикум. Елец, 2009. // <http://window.edu.ru/resource/918/71918/files/087.pdf> (12.02.2013).
 5. Меликян В.Ю. Глоссарий по „Теории языка” // <http://www.ling-theory.ru/wp-content/uploads/2011/07/glossary_theory_lang-11.pdf > (10.10.2012).
 6. Покровская Е.А., Ильясова С.В., Изотова Н.В. Синтаксис современного русского языка планы. Практических и лабораторных занятий, контрольные работы, вопросы к экзамену. Издательство РГУ, Ростов-на-Дону, 2005.

<http://window.edu.ru/window/library?p_rid=20205> (20.02.2013).

 1. Русский язык. Энциклопедия русского языка // <http://russkiyyazik.ru/> (10.10.2012).
 2. Комиссаров В.Н. <http://www.homeenglish.ru/Textkomissarov.htm>.

Юни 2018 г.

[1] При посочените заглавия според специфичните изисквания на НАОА акцентът е върху това, те да са нови, което автоматично донякъде става за сметка на значимостта, а също и достъпността им в България. Големият брой заглавия предоставя на студентите по-богата възможност за избор.