Становище на КС за провеждане на дистанционен изпит по ПКРЕ

      Коментарите са изключени за Становище на КС за провеждане на дистанционен изпит по ПКРЕ

ДИСТАНЦИОННО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО ПКРЕ

(уч. 2019-2020, II семестър)

Извънредната ситуация позволи известна свобода на преподаване – избор на платформа, облекчение или трансформации на компоненти. Справедлива обаче е позицията промените в изпита по ПКРЕ да са за всички. Студентите трябва да бъдат поставени при еднакви условия, а изпитът –  да съответства на подготовката за него, т.е. на извършената от студентите (и през първия семестър) работа.

РЕШЕНИЯ от КС на Катедрата по руска филология:

Запазват се компонентите на изпита за всеки курс и специалност.

Не отпадат компоненти нито от писмения, нито от устния изпит (по всеки от тях е необходима оценка). ФормАта избира всеки член на екипа от преподаватели, а свободата на екипите е в досегашните рамки.

Екипът от преподаватели създава организацията за изпита. Изпитът има определена дата, час и зададена продължителност (уточнява се от колегите в зависимост от формАта).

По утвърдените правила трябва да има документални следи от всеки компонент, включен в писмения изпит. Файловете се пазят в съответна папка, сега – в електронен вариант.

За подготовката и проверката на всеки компонент отговаря съответният титуляр. Може един колега от екип да отговаря за връзката със студентите (изпращането и получаването на материалите).

След изтичането на зададеното за писмения изпит време се проверяват компонентите и се съобщава на студентите кой е допуснат до устен изпит. Всеки преподавател решава как ще проведе устната частпо своя компонент или как ще оформи оценката.

Общата оценка се оформя като средно аритметично от компонентите.

Протоколите се вземат от инспекторите или им се изпращат при уговорка с тях.

Всеки студент има право да се яви или не на редовната изпитна дата. Ще има насрочени дати в рамките на поправителната и ликвидационна сесия.

Проблемите с липса или срив на интернет не могат да се предвидят или решат, не може да се приложи и форма, която да удовлетворява всеки студент.

Това съобщение задава общите насоки, а екипите от преподаватели следва да информират студентите за избраните детайли.

май, 2020