Записване в магистърската програма „Методика на преподаването на руски език“

      Коментарите са изключени за Записване в магистърската програма „Методика на преподаването на руски език“

Уважаеми студенти,

Предлагаме на Вашето внимание магистърската програма „Методика на преподаването на руски език“, чрез която можете да придобиете педагогическа правоспособност за преподаване на руски език в средното училище. Студентите, записали се в програмата, са освободени от плащане на семестриални такси. По-подробно с изискванията за кандидатстване и с квалификациите, които получават завършилите, можете да се запознаете по-долу.

Заявлението за записване в магистърската програма можете да свалите тук.

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика на обучението по…
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: учител по руски език

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: • диплома за завършена ОКС
„бакалавър“ по специалностите „Приложна лингвистика“, „Лингвистика с
маркетинг“, „Лингвистика с бизнес администрация“, „Лингвистика и
информационни технологии“; конкурсен изпит
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит
ТАКСА: държавна поръчка – БЕЗ ТАКСА


Програмата е двусеместриална и дава възможност за комбинация на основните задължителни дисциплини с избираеми, с което се постига профилиране и повишаване на конкурентоспособността на обучаемите. Учебната програма е ориентирана към изграждане на професионална компетентност за преподаване на руски език в средните училища. Акцентира се както върху специфичната практикоприложна дейност на обучаваните (наблюдения, анализ и обсъждане: на графически фиксирани уроци, на видеоуроци, на урочни, неурочни и извънкласни форми – „на живо“), така и върху развитието на творчески умения и диференциран подход към бъдещите ученици в учебния процес.
Целта на програмата е да се осигури съответствие между потребностите на образователната система, социалната практика и равнището на професионална компетентност на обучаемите.
Лекционните курсове, включени в програмата, осигуряват възможност за интеграция на методически, лингвистични, педагого-психологически дисциплини. Представени са и обновени и съвременни дидактически технологии, които реализират стратегическите цели на европейското
образование.
Програмата подготвя квалифицирани специалисти в областта на образованието като учители, а също и като експерти в системата на Министерството на образованието и науката, както и като работещи в неправителствени организации.


Програмата дава възможност за едносеместриално обучение в Държавния институт по руски език „А. С. Пушкин“ в Москва (Русия).


Молба по образец за кандидатстване се подава в каб. 1 на Катедрата по руска филология – ПУ, Ректорат (южен двор), ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив, тел. 032 261 451.


Административен координатор: Радка Чобанова, Катедра по руска филология, кабинет 1, тел. 032 261 451; е-mail: rada.chobanova@gmail.com.
Ръководител на програмата е доц. д-р Надя Чернева